Stortinget - Møte torsdag den 8. november 2018

Dato: 08.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 26 S (2018–2019), jf. Prop. 114 S (2017–2018))

Sak nr. 5 [10:51:24]

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018 (Innst. 26 S (2018–2019), jf. Prop. 114 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.