Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Det er et demokratisk problem at mennesker med funksjonsnedsettelser er underrepresentert i folkevalgte organer. Mange er avhengig av BPA for å kunne delta. Nå kutter flere kommuner i innvilgede timer, slik at folkevalgte må si fra seg sine verv.
  Hva vil statsråden gjøre for å hindre at dette skjer og sikre at folkevalgte med funksjonsnedsettelser ikke hindres i å inneha sine folkevalgte verv pga. mangel på nødvendig assistanse?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til landbruks- og matministeren

  I Dagsnytt 18 uttalte statssekretær Skogan at han mente Nettverk for dyrs frihet hadde brukt Mattilsynets lister for å finne fram til gårder der situasjonen var kritisk. Hvis dette stemmer må det jo bety at Mattilsynet har vært klar over de totalt uakseptable forholdene og ikke sørget for at de blir rettet opp.
  Kan det bes om en full oversikt over hva Mattilsynet har visst om disse besetningen, hva de har foretatt seg, og hvilke tiltak som er satt inn for sikre at dyreholdet bringes i orden eller avvikles?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Hva er de beregnede investeringsbehovene for å møte kravene i storfeholdet som trer i kraft i 2024, og hvor mange bruk regner statsråden med ikke kan finansiere dette gitt dagens tilskuddsramme?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Vil arbeidsministeren nå følge opp Arbeiderpartiets forslag som han på NRK sa er et godt forslag, om å la NAV rekruttere ungdom ute på studiesteder og videregående skoler som nå raskt trenger arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Ser justisministeren at det en fordel med å «utvide innenfor eksisterende murer» og vil regjeringen ta initiativ til at nye fengselsplasser etableres ved Ilseng og Kongsvinger fengsel, hvor alt ligger til rette for rasjonell, effektiv, økonomisk fornuftig og rask realisering av nye fengselsplasser?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle