Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  7. desember 2020 vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling. [...]" Nå har regjeringen klart i strid med dette etablert nye, midlertidige buffersoner for å verne Elgå-ulven som er på vandring. Vil regjeringen umiddelbart rette seg etter Stortingets klare vedtak, og sette i gang jakt?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til forsvarsministeren

  Hvordan vil statsråden konkret følge opp Stortingets vedtak, og i hvilken grad vil Våler kommune bli involvert i dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

  Kan statsråden gi en oversikt over totale bevilgninger til økonomiske tiltak i møte med pandemien, samt hvor mye som totalt er bevilget per sektor/næring?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Mange mennesker bosatt i Norge har ikke sett sine kjærester og sin familie siden Norge ble stengt ned for nesten ett år siden, som følge av ulike innreiserestriksjoner knyttet til Covid-19. På nettsiden www.slippossinn.no har en gruppe på 7500 medlemmer foreslått ulike løsninger for å sikre at kjærester og familier igjen kan treffes, samtidig som smittevern blir ivaretatt.
  Hvordan vurderer statsråden de ulike forslagene, og hva vil regjeringen gjøre for å sikre at flere kjærester og familier igjen kan møtes?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og familieministeren

  Hva er begrunnelsen for tildelingen som gir 22 skattkammere i regi av Kirkens Bymisjon 6,55 mill. kroner, mens 139 BUA-sentraler i 118 kommuner får 12,8 mill.?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle