Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kommunal Rapport har dokumentert at i 27 av 100 undersøkte kommuner har det blitt avholdt møter der administrasjon og politikere har møttes for å diskutere budsjettet uten offentlig innkalling, saksliste og protokoll slik kommuneloven krever. Mener statsråden det er behov for tiltak for å sikre at loven overholdes?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  I Norge eksisterer det ikke noen struktur eller plan for barnepalliasjon. Både i den nasjonale retningslinjen og NOU 2017: 16 På liv og død , anbefales det å danne regionale palliative team for barn og unge. Helseregionene skal danne regionale barnepalliative team, men dette arbeidet er ikke kommet i gang fordi det mangler et oppdrag og bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet.
  Hvordan har helseministeren tenkt å følge dette opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Det er stort behov for at slagpasienter får bedre rehabilitering enn det de får. Pakkeforløp er et skritt på veien, men pasientene må sikres rehabilitering i tråd med faglige anbefalingene fra spesialistene. Danmark har et nasjonalt system som i detalj bestemmer hva slags tilbud som skal gis og der spesialisten utløser rett til dette tilbudet. Ønsker helseministeren å innføre noe tilsvarende for å sikre rett behandling og rehabilitering for alle slagpasienter?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

  Til TV 2 sier tidligere justisminister Per Willy Amundsen at: «Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi er nødt til å gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes". Er statsministeren enig i at å bruke begrepet «etnisk norsk» på den måten er rasistisk og er dette det statsministeren mente med utspillet om å få flere barn i nyttårstalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Hvilken utredning ligger til grunn for denne omorganiseringen og utflyttingen, og hvorfor involveres ikke Stortinget i beslutningen, feks i den varslede stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk som ventes ila våren?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle