Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  I statsbudsjettet for 2020 står følgende: "Domstoladministrasjonen og departementet vil halde fram med å følgje opp
  lokale prosessar om endringar i domstolsstrukturen. Samanslåing av domstolar vil bli vedteken om
  det er lokal semje, og der det er andre særlege grunnar til det."
  Dette må forstås som at regjeringen ikke vil legge til grunn et prinsipp om lokal frivillighet for strukturendringer. Kan statsråden redegjøre for hva som kvalifiserer til "andre særlige grunner"?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til statsministeren

  Mindre kommuner og distriktsinteresser er sterkt underrepresentert i offentlige utvalg og kommisjoner. Av 23 medlemmer i Domstolkommisjonen og Kraftskatteutvalget er 20 fra større byer. Ingen kraftkommuner er representert og ingen nedleggingstruede domstoler er representert.
  Mener Statsministeren det er problematisk med en slik sammensetning av offentlige utvalg, og mener hun regjeringen i fremtiden bør endre praksis for å sikre representasjon fra Distrikts-Norge i offentlige utvalg, råd og styrer?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Hvor stor andel av melkekyrenes proteinopptak kommer fra henholdsvis grovfôr, karbohydratråvare, raps og soya?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Hva vil statsråden gjøre med at søkere som søker om en oppholdstillatelse på engelsk får svar på norsk, og at svaret blir sendt til digipost (krever norsk bankkonto med tilhørende id, noe det bare er mulig å ha dersom du har oppholdstillatelse) og kan statsråden sørge for at definisjonen av hva det vil si å være faglært blir konkretisert og regelverket tydeliggjort på UDI sine nettsider?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  I NOU 2019:17 foreslås det store endringer i strukturen for tingretter og jordskifteretter. Justisministeren har tidligere opplyst om at saken skal på høring, og at departementet ikke har tatt stilling til hvordan saken skal forelegges Stortinget. Kan statsråden opplyse om han vurderer det slik at det er regjeringen eller Stortinget som skal fatte den endelige beslutningen om struktur, og vil han sørge for at Stortinget får behandlet denne saken i sin fulle bredde?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle