Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn seks representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Kan statsråden gjøre rede for hvor hun finner at det er et klart faglig grunnlag for å redusere eller avvikle deler av de konkurransefremmende tiltakene (KFT) i PU uten at dette vil bidra til å svekke konkurransen i meierisektoren, slik hun gjorde i spørretimen 22. februar og dermed avkrefte at hun aktiv gir feil informasjon til Stortinget om rapporten fra landbruksdirektoratet (Etter mitt skjønn har statsråden ikke grunnlag for å konkludere slik hun gjør i gjentatte innlegg, og jeg vil derfor gi statsråden anledning å rydde opp)?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvordan regjeringen har fulgt opp flertallsmerknadene i Innst. 210 S (2021–2022) om endringer i trafikklærerutdanningen, status på dialogen med utdanningsinstitusjonene som tilbyr trafikklærerutdanning i tungbilsjåfør om utvikling av nye utdanningsløp og om tiltakene som hittil er gjennomført har bidratt til økt rekruttering og opptak til trafikklærerutdanningene i tunge kjøretøy?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til barne- og familieministeren

  Vil statsråden bidra til at Kirkens Bymisjon får unntak fra regelen om etablering av egne rettssubjekt slik at flere sårbare barn får et lavterskel barnehagetilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Vil statsråden bidra til at Kirkens Bymisjon får unntak fra regelen om etablering av egne rettssubjekt slik at Kirkens Bymisjons barnehager fortsatt kan fungere som en viktig integrering- og inkluderingsarena?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvordan regelverk, rutiner og tiltak som er på plass for å hindre at børssensitiv informasjon lekker fra politisk ledelse i regjeringsapparatet, sentrale politikere utenfor politisk ledelse og fra ansatte i departement og underliggende etater, faktisk fungerer ( Regelverk, rutiner og tiltak som er på plass må faktisk sikre at den enkelte som får børssensitiv informasjon forstår sin plikt og at regelverk, rutiner og tiltak er kvalitetssikret slik at det faktisk fungerer)?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle