Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Viser til avslag på søknad om midler til kartlegging og opprydding av marint søppel rundt Randsfjorden og Mjøsa, innsendt av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter fra 20.01.21. Ryddeaksjoner er gjennomført her i flere år.
  Hvilke vurderinger ligger bak avslaget, og hvorfor kommer EØS og statsstøtteregulativet i veien for viktig lokal og frivillig engasjert opprydding, som mobiliserer alt fra skoleelever, lag og foreninger til bedrifter i en viktig bekjempelse av forsøpling og mikroplast i og rundt verdifulle vannområder i Oppland?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  I rapporten Biobasert verdiskaping utarbeidet av NMBU, legges det til grunn at presisjonsavl bidrar til at produktivitetsøkningen nasjonalt knyttet til bedre avl i jordbruk og akvakultur blir 50 prosent høyere i årene framover. NMBU anslår potensialet for verdiskaping i jordbruket knyttet til avl og genetikk til å øke med 14 milliarder 2018-kroner i 2050, utover hva som ellers ville ha vært tilfelle.
  Hvordan legger statsråden til rette for å realisere dette potensialet, og hvordan blir sentrale fagmiljø i Innlandet involvert?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvor mange og hvor stor andel av befolkningen var mottakere av helserelaterte ytelser hvert år fra 2012 til og med 2020, gruppert på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og legemeldt sykefravær som antall tapte årsverk og andel av befolkningen 18-66 år (jfr figur i prop 1S (2020-2021))?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Er det riktig å tolke statsrådens svar slik at med dagens infrastrukturkapasitet på jernbanen, så er det muligheter for vesentlig økning i antall fjerntogavganger på Sørlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen, og hvorfor har ikke regjeringen sørget for å utnytte denne kapasiteten tidligere?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Jeg er kjent med at det er ulike initiativ for å bygge terminaler langs jernbanen, Skjelbreia og Stryken er nevnt som mulige lokasjoner.
  Hva er status på arbeidet med utbygging av tømmerterminal og/eller godsterminal langs Gjøvikbanen og hvilke grep tar statsråden for å få fortgang i arbeidet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle