Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Refusjonsordningen for avlingssvikt har vist seg å være krevende for den enkelte bonde, krevende administrativt i kommunene, og urettferdig i fordelingen mellom bøndene. Bønder som er gode agronomer med normalavlinger over snittet, får ikke like god erstatning for sine tap som de med mindre normalavlinger. Svikt i avling er krevende nok, om ikke de selvstendig næringsdrivende også opplever ordningen som utdatert.
  Hvordan ser statsråden på dette problemet, og hvordan vil han gjøre refusjonsordningen bedre?
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Utvikling av Fjellregionen vil gi ringverknadar i store delar av Sør-Noreg, og dalføret Valdres med sine seks kommunar er sentralt her. Regionen har stor verdiskaping og særeigne verdiar, som innan turisme og landbruk. Samstundes knytter vegane frå vest, sør og nord store delar av Sør-Noreg saman. Statlege investeringar og arbeidsplassar ved mellom anna NIBIO og Statens vegvesen er viktige. Manglande infrastruktur som god veg, mobildekning og tilgang på internett hindrar utvikling. Regionen treng auka kompetanse og innovasjon i offentleg og privat sektor framover, i tråd med utviklinga i samfunnet og dei auka forventingane frå innbyggjarane og styresmaktene. Korleis vil regjeringa utvikle Fjellregionen og Valdres med næringsliv, samferdselsprosjekt, styrking av fylkeskommunen og statlege arbeidsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Vegdirektoratet vil foreslå en divisjonsmodell, istedenfor en modell basert på geografi for framtidig organisering av vegvesenet. Dette henger sammen med regionreformen og flytting av ansvar for fylkesveger. Vegdirektør Moe Gustavsen sier antall lokasjoner og ansatte i Statens vegvesen blir redusert, men at de nye divisjonene også kan bli plassert rundt i landet.
  Hvordan vil Statens Vegvesen sikre en desentralisert struktur for å ivareta beredskap, lokalkunnskap og service til alle innbyggere med divisjonsmodell?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Professor Jordell ved Uio skriver i Utdanningsnytt 3. januar 2019 om hvordan lærernormen slår ut.
  Mener statsråden lærernormen bidrar til å rekruttere flere kvalifiserte lærere til utkantene, og kan ståtsråden gi en oversikt over antall nyansatte lærere i 2018 som er nyutdanna, rekruttert fra reservestyrken eller er rekruttert fra en annen, potensielt mindre, kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Fastlands-Norge ser ut til å få en enda mer negativ handelsbalanse for varer i 2018 enn tidligere år. Investering i fastlandsindustri øker ikke like mye som den bør. Sysselsetting er også en utfordring.
  Hva vil finansministeren gjøre for å bidra til mer fastlandsindustri, flere sysselsatte og en mindre negativ handelsbalanse for fastlandet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle