Lov om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking - personar utan samtykkekompetanse)

Ot.prp. nr. 64 (2005-2006), Innst. O. nr. 11 (2006-2007), beslutning. O. nr. 33 (2006-2007)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 14.11.2006 Innst. O. nr. 11 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har vedteke endringar i pasientrettslova og biobanklova. Hovudformålet med endringane i pasientrettslova er å klargjere og utvide det rettslege grunnlaget for å gi helsetenester til personar som ikkje er i stand til å forstå kva eit samtykke til å motta helsehjelp inneber. Det er òg eit formål med lovendringane å førebyggje og redusere bruk av tvang. Endringane i biobanklova opnar på visse vilkår for at ein til forskingsformål kan samle inn, oppbevare og behandle biobankmateriale frå myndige personar som ikkje er i stand til å forstå kva eit samtykke til dette inneber. Lovendringane gjeld frå det tidspunktet Kongen bestemmer,

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.11.2006

   Behandla i Odelstinget: 04.12.2006

   Behandla i Lagtinget: 13.12.2006