Lov om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking - personar utan samtykkekompetanse)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2006 Innst. O. nr. 11 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedteke endringar i pasientrettslova og biobanklova. Hovudformålet med endringane i pasientrettslova er å klargjere og utvide det rettslege grunnlaget for å gi helsetenester til personar som ikkje er i stand til å forstå kva eit samtykke til å motta helsehjelp inneber. Det er òg eit formål med lovendringane å førebyggje og redusere bruk av tvang. Endringane i biobanklova opnar på visse vilkår for at ein til forskingsformål kan samle inn, oppbevare og behandle biobankmateriale frå myndige personar som ikkje er i stand til å forstå kva eit samtykke til dette inneber. Lovendringane gjeld frå det tidspunktet Kongen bestemmer,

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2006