Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret)

Prop. 78 L (2018-2019), Innst. 326 L (2018-2019), Lovvedtak 77 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 326 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt en endring i lov om barneverntjenester (barnevernloven) som gir offentlige myndigheter tilgang til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret, når dette er nødvendig for å utføre oppgaver etter denne loven. Videre har Stortinget enstemmig vedtatt at tilsettingsmyndighetene skal kreve uttømmende politiattest ved tilsetting av fylkesnemdsledere i fylkesnemda for barnevern og sosiale saker. Begge endringene er en videreføring av tididligere rettstilstand.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019