Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 326 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en endring i lov om barneverntjenester (barnevernloven) som gir offentlige myndigheter tilgang til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret, når dette er nødvendig for å utføre oppgaver etter denne loven. Videre har Stortinget enstemmig vedtatt at tilsettingsmyndighetene skal kreve uttømmende politiattest ved tilsetting av fylkesnemdsledere i fylkesnemda for barnevern og sosiale saker. Begge endringene er en videreføring av tididligere rettstilstand.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019