Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 8 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i næringskomiteen

Saksgang