Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Korsberg, Øyvind (21 - 40 av 239)
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1779 (2011-2012)

  Innlevert: 22.08.2012

  Sendt: 22.08.2012

  Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren

  Svart på: 27.08.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  På NRK Møre og Romsdal (nett 4.08.2012) fremkommer det at elveeierlaget i Valldal i Nordal, vil ha et midlertidig padleforbud i elva Valldøla for å hindre smitte av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. I saken fremkommer det at Mattilsynet ikke kan innføre padleforbud uten at det er innført en ny forskrift. Gjelder denne praksisen over hele landet, og kan ikke sykdomsforskriften § 48 benyttes i elva Valldølas tilfelle?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1716 (2011-2012)

  Innlevert: 01.08.2012

  Sendt: 02.08.2012

  Svart på: 10.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

  Gass og petroleumsaktiviteten er sterkt økende i Nord-Norge og vil forhåpentligvis øke i de kommende årene. I den forbindelse, så øker behovet for direkte flyforbindelser mellom Vestlandet, der mange av bedriftene innenfor næringen er lokalisert, og Nord-Norge. Slik situasjon er i dag må de fleste pendle via Oslo noe som medfører lenger reise og tap av tid. Hva vil statsråden gjøre for å få raskere og enklere flyt av arbeidskraft mellom Vestlandet og Nord-Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1715 (2011-2012)

  Innlevert: 01.08.2012

  Sendt: 02.08.2012

  Svart på: 13.08.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  Arctic Race of Norway har planer om et stort internasjonalt etapperitt på sykkel. Som medarrangør er Tour de Franc arrangøren ASO (Amaury Sport organization) som sikrer at sykkelrittet blir kringkastet over store deler av verden. Arctic Race of Norway har søkt om statsgaranti på 60 millioner kroner over 3 år for å kunne gjennomføre sykkelrittet, men statsråden har gitt avslag pga. av at det ikke gis støtte til en kommersiell aktør. Ved en eventuelt OL i Norge er behov for statsgaranti, er en OL arrangør en kommersiell aktør?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1449 (2011-2012)

  Innlevert: 24.05.2012

  Sendt: 25.05.2012

  Svart på: 30.05.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  Har statsråden noe anslag på når den varslede idrettsmeldingen, inkl. oppfølging av statsrådens svar på Solveig Hornes spørsmål i spørretimen 4. mai 2011, kan ventes?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1426 (2011-2012)

  Innlevert: 21.05.2012

  Sendt: 22.05.2012

  Svart på: 31.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Troms fylke har 12 fergesamband. I forbindelse med den såkalte forvaltningsreformen, iverksatt 1.1.2010, ble riksveier og fergesamband overført fra staten til fylkeskommunen uten at dette ble økonomisk kompensert i sin helhet. For Troms betyr det at flertallet på fylket har redusert fergetilbudet på flere strekninger, bl.a. Arnøyferga og Grytøyferga. Dette rammer befolkningen og spesielt fiskerinæringen hardt. Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at fergetilbudet i Troms blir forbedret?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:1412 (2011-2012)

  Innlevert: 16.05.2012

  Sendt: 18.05.2012

  Rette vedkommende: Miljøvernministeren

  Svart på: 29.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

  Balsfjord kommunestyre har gjort et enstemmig vedtak angående reguleringsplan for Nordkjosbotn og omlegging av E6. Kommunestyret har bl.a. tatt hensyn til dyrket mark, bebyggelse, trivsel, plante og dyreliv m.m. Sektormyndighetene, fylkesmann og NVE har kommet med innsigelser og har bedt Balsfjord kommune endre sitt enstemmige vedtak. Innsigelsene som har kommet oppfattes som uforståelig og svært urimelige av Balsfjords befolkning. Mener statsråden det er riktig at lokaldemokratiet overkjøres på en slik måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1320 (2011-2012)

  Innlevert: 02.05.2012

  Sendt: 03.05.2012

  Svart på: 09.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Troms politidistrikt har inndratt dispensasjoner som hjemmetjenestens biler i Tromsø kommune hadde tidligere. Årsaken til inndragelsene er at politiet ikke har hjemmel for slik dispensasjon. Hjemmetjenesten har behov for å parkere nært brukerne for å gi fast daglig omsorg, ofte flere ganger i døgnet. Det er også behov for å gi hurtig hjelp av medisinske grunner, samt hurtig utkjøring ved trygghetsalarm. Vil statsråden bidra til å endre skiltforskrift eller regler for å kunne gi brukerne en god hjemmebasert omsorg?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1254 (2011-2012)

  Innlevert: 19.04.2012

  Sendt: 20.04.2012

  Svart på: 22.05.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

  Viser til Fremtid i Nord 10. april, der det fremkommer at det lenger ikke gis anledning fra NVE til å kjøre ved, verktøy, materialer eller annet utstyr til hytter som er eiet av kommunen og et andelslag. Hyttene er gamle og trenger mye vedlikehold og har også historisk stor verdi da de ikke ble brent ned under krigen. Hyttene har stor betydning for innbyggerne i kommunen og er også til utleie. Hva vil statsråden bidra med for å finne en løsning som sikrer transport av nødvendig utstyr til disse hyttene?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1214 (2011-2012)

  Innlevert: 12.04.2012

  Sendt: 13.04.2012

  Svart på: 20.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Ifølge avisa Nordlys 10. april, hadde Troms politidistrikt ved årsskifte 2011-2012 hele 1083 uavgjorte saker liggende, samtlige over 3 måneder gamle. Årsaken til saksmengden skylles kapasitetsmangel på etterforskningseksjonen og hos påtalegruppen. Samtidig kan så mange som 15 stillinger forsvinne fra Troms politidistrikt innen 2014. Vil statsråden ta grep for å styrke bemanningen ved Troms Politidistrikt i år og kommende år for å bekjempe kriminalitet og få en kraftig reduksjon av uavgjorte saker?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:1205 (2011-2012)

  Innlevert: 11.04.2012

  Sendt: 12.04.2012

  Svart på: 19.04.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

  Viser til Fremtid i Nord 10. april, der det fremkommer at det ikke lenger gis anledning fra NVE til å kjøre ved, verktøy, materialer eller annet utstyr til hytter som er eiet av kommunen og et andelslag. Hyttene er gamle og trenger mye vedlikehold og har også historisk stor verdi da de ikke ble brent ned under krigen. Hyttene har stor betydning for innbyggerne i kommunen og er også til utleie. Hva vil statsråden bidra med for å finne en løsning som sikrer transport av nødvendig utstyr til disse hyttene?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1155 (2011-2012)

  Innlevert: 29.03.2012

  Sendt: 29.03.2012

  Svart på: 19.04.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

  I avisen Fremtid i Nord 29. mars så fremkommer det at varslingssystemene ved Nordnesfjellet skal belastes kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen. Samtidig erkjenner staten sitt ansvar med å ta regningen for overvåkning, men ikke utgiften for varsling. Dersom det eventuelt skulle gå et ras, vil konsekvensene være et nasjonalt ansvar. Synes statsråden at det er riktig at overvåkning av Nordnesfjellet er et statlig ansvar, mens beredskap er et kommunalt anliggende?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1139 (2011-2012)

  Innlevert: 28.03.2012

  Sendt: 28.03.2012

  Svart på: 13.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Viser til avisa Nordlys 22. mars og sak om Langsundforbindelsen. Som det fremkommer i saken er det bekymring blant innbyggerne og de folkevalgte i Karlsøy kommune over at Langsundforbindelsen ikke er varslet som sak til Stortinget før sommeren, og at oppstart av bygging av tunellen kan drøye ut i tid. Hva vil statsråden gjøre for å få saken behandlet i Stortinget så snart som mulig slik at prosjektet ikke utsettes?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1038 (2011-2012)

  Innlevert: 12.03.2012

  Sendt: 13.03.2012

  Svart på: 22.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  Viser til Troms Folkeblad 6. og 7. mars, der det fremkommer at det på nytt er rein på Lenvikhalvøya og konflikt med grunneiere og næringsdrivende. Den samme konflikten ble også belyst av stortinget for ca 1 år siden og statsråden lovet den gang å ta dette opp med ansvarlige instanser og bringe ulovlige forhold til opphør. Hvordan har statsråden fulgt opp de opplysninger som ble gitt stortinget i fjor, og hvorfor skjer dette igjen, og hva vil statsråden gjøre for å snarest fjerne rein fra området?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1037 (2011-2012)

  Innlevert: 12.03.2012

  Sendt: 13.03.2012

  Svart på: 20.03.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

  Olavsvern base (OVB) ble vedtatt lagt ned i gjeldende langtidsplan for forsvaret. Når OVB var i drift var det mange forsvarsansatte med bosted Tromsø som brukte OVBE som fjernarbeidsted. Etter OVB ble nedlagt har forsvarets pendlere brukt kontorfellesskap på Langnes til fjernarbeid. Mener forsvarsministeren at utnyttelse av slikt kontorfellesskap på Langnes i Tromsø bryter med St.prp. nr. 48 (2007-2008) og vedtak gjort i stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:693 (2011-2012)

  Innlevert: 19.01.2012

  Sendt: 20.01.2012

  Svart på: 27.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  I FrPs alternative statsbudsjett fremmet FrP forslag om å ikke øke mva. på mat fra 14 pst. til 15 pst. Det ville medført et brutto inntektstap for staten på ca 1,1 mrd. kroner bokført. Hvilke dynamiske effekter, både i år 1 og til slutt, regner Finansdepartementet at en slik avgiftslettelse har, både hva gjelder etterspørselsvirkning og inntektseffekt?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:633 (2011-2012)

  Innlevert: 16.01.2012

  Sendt: 16.01.2012

  Svart på: 19.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Hva vil statsråden foreta seg for å begrense den svært lange saksbehandlingstiden i Tromsø forliksråd?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:590 (2011-2012)

  Innlevert: 09.01.2012

  Sendt: 10.01.2012

  Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren

  Svart på: 24.01.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

  Hurtigbåtprosjektet i Troms, som er mye omtalt i lokal og regional media, får kraftig kritikk av Statens havarikommisjon for transport. Kommisjonen er tvilende til at båtene er sikre nok, kan føre til skade på passasjerer og fartøy, skulle ikke ha fått lov til å seile, og at svakheter, mangler og regelbrud ikke er oppdaget av Sjøfartsdirektoratet for å nevne noe. Hva vil statsråden gjøre for at sikkerheten til passasjerene og fartøy blir ivaretatt iht. lover og forskrifter?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2011-2012)

  Innlevert: 05.01.2012

  Sendt: 05.01.2012

  Svart på: 17.01.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

  I forbindelse med Forsvarssjefens Militærfagelige råd så skal Troms militære sykehus (TMS) avvikles. 3. januar var det et møte på Setermoen med berørte aktører om TMS med bl.a. statssekretær Roger Ingebrigtsen til stede og statsråden slo fast at TMS skal beholdes og styrkes bl.a. med nytt bygg. Kan statsråden bekrefte at dette er regjeringen standpunkt og at TSM i fremtiden vil bestå og styrkes?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:303 (2011-2012)

  Innlevert: 22.11.2011

  Sendt: 23.11.2011

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 01.12.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

  Viser til avisa Fremtid i Nord 22. november der det fremkommer at Helliskogen reinbeitedistrikt går i mot utbygging av et minikraftverk som vil bli liggende i stupbratt terreng. Utbygger har fått alle nødvendige godkjenninger som skal til, fra NVE, reindriftsforvaltningen og kommunen. Helliskogen reinbeitedistrikt kommer i ettertid med innsigelser uten å ha deltatt på befaring. Hva konkret vil statsråden bidra med for å løse denne konflikten slik at utbygger kan gå i gang med prosjektet til glede for oss alle?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:258 (2011-2012)

  Innlevert: 14.11.2011

  Sendt: 15.11.2011

  Svart på: 22.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Regjeringen reduserer kraftig i overføringen til Redningsselskapet i statsbudsjett for 2012. Dette får dramatiske konsekvenser for beredskapen langs kysten og Redningsselskapet må ta to båter ut av drift, bl.a. redningsskøyten som er stasjonert på Skjervøy. Med den bakgrunn, vil statsråden være tilfreds med beredskapen til sjøs i Nord-Troms, og ser statsråden den verdi en operativ redningsskøyte utgjør i form av liv som blir berget og fartøy som blir berget fra forlis?