Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 60 (2004-2005)
  • Kjeldedokument: Ot.prp. nr. 44 (2004-2005)
  • Dato: 01.03.2005
  • Utgivar: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetal: 12
Til Odelstinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 1. mars 2005

Ågot Valle Kjell Engebretsen
leder ordfører