2. Regjeringens budsjettforslag

Regjeringens budsjettforslag for rammeområde 14: Summen av regjeringens forslag til utgifter fratrukket inntekter er på 2 204 892 000 kroner, jf. Prop. 1 S (2014–2015).

Nedenfor følger en oversikt over bevilgningsforslaget under rammeområdet 14 slik det fremgår av Prop. 1 S (2014–2015), fordelt på kapitler og poster:

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 14

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2014–2015)

Utgifter

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

10 829 000

50

Det kongelige hoff

169 550 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

20 000 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

9 013 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 400 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

875 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

346 300 000

70

Tilskudd til partigruppene

174 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

13 000 000

74

Reisetilskudd til skoler

3 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

6 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

64 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

13 000 000

45

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

1

Driftsutgifter

9 300 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

460 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

21 500 000

Sum utgifter rammeområde 14

2 215 992 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

7 600 000

3

Leieinntekter

900 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

800 000

Sum inntekter rammeområde 14

11 100 000

Netto rammeområde 14

2 204 892 000