3. Stortingets vedtak om rammeområde 14

Ved vedtak i Stortinget 1. desember 2014 er nettosum for rammeområde 14 fastsatt til 2 204 710 000 kroner, jf. Innst. 2 S Tillegg 1 (2014–2015). De fremsatte bevilgningsforslag i denne innstillingen bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd.