Innhald

1. Sammendrag

1.1 Sterkere regionale samfunnsutviklere

Det vises i meldingen til at regjeringen med regionreformen ønsker å legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, basert på regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer. Fylkeskommunene er sentrale i å tilpasse den regionale politikken til de nasjonale og regionale utfordringene vi står overfor. Regjeringen vil styrke fylkeskommunene som samfunnsutviklere slik at de får flere virkemidler til å utvikle fylket i ønsket retning. Fylkeskommuner som legger til rette for at flere kommer i jobb, at bedrifter får tak i den arbeidskraften de trenger ,og at flere jobber skapes, skaper attraktive regioner og styrket vekstkraft.

Ved Stortingets behandling av Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver ble følgende anmodningsvedtak fattet:

«Stortinget ber regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere nye oppgaver til regionene når den nye regionstrukturen er fastlagt, og senest våren 2017.»

Regjeringen oppnevnte på bakgrunn av dette et ekspertutvalg i juni 2017, som ble ledet av professor ved Universitet i Oslo Terje P. Hagen. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018, og rapportens innhold ble kort oppsummert i Prop. 88 S (2017–2018) Kommuneproposisjonen 2019. Rapporten var på høring med frist 9. mai.

Ved Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2019 ble følgende anmodningsvedtak fattet:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget senest innen 15. oktober 2018 med en egen sak med samlet vurdering av oppgaveoverføringene til de nye fylkeskommunene basert på ekspertutvalgets utredning.

Dette gjelder også oppgaver som vil fases inn, og som ikke er klare for overføring fra 1. januar 2020.»

Regjeringen presenterer i meldingen sin vurdering av hvilke oppgaver som kan overføres til fylkeskommunene.

Det vises i meldingen til at forslag til nye oppgaver som krever lov- eller forskriftsendringer, vil bli sendt på høring på ordinær måte, slik at høringsinstansene får anledning til å uttale seg om regjeringens konkrete forslag. Forslag til lovendringer fremmes deretter for Stortinget. Forslag fra regjeringen som krever budsjettendringer, vil bli fremmet for Stortinget i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.

Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti har kommet til enighet om oppgaveoverføring og regionreform. Innholdet i enigheten legges til grunn for denne meldingen.

Følgende temaer er omtalt i meldingen:

 • Utfordringer som krever regionale løsninger

 • Større ansvar i en ny fylkesstruktur

 • En sterkere kompetansepolitisk rolle

 • En sterkere næringspolitisk rolle

 • Regional planlegging, samferdsel, klima og miljø

 • Styrking av Nord-Norge

 • Redusert detaljstyring av fylkeskommunene

Oversikt over nye oppgaver til fylkeskommunene

Det vises i meldingen til at de samlede forslagene til nye oppgaver til fylkeskommunene i regionreformen er som følger:

Næringsutvikling og næringsrettet forskning

 • Oppdragsgiveransvaret for næringspolitiske virkemidler som i dag forvaltes av Innovasjon Norge (deler av etablerertilskudd knyttet til gruppe 1, mentorprogram, bedriftsnettverk, samt utrede om reiselivssatsingen bør flyttes) og Siva (næringshageprogrammet og inkubatorprogrammet) overføres til fylkeskommunene.

 • Den helhetlige gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet kan bidra til at ytterligere oppgaver som kan styrke fylkeskommunens rolle som næringspolitisk aktør, flyttes til fylkeskommunene. Det skal særlig ses på utflytting av oppdragsgiveransvaret for virkemidler knyttet til småbedrifter og lokale/regionale formål.

 • Det skal utredes om det er behov for endringer i organisasjons- og tilknytningsformen for de nasjonale virkemiddelaktørene, herunder Siva og Innovasjon Norge.

 • Det er en målsetting å styrke de regionale forskningsfondene, RFF.

 • Fylkeskommunenes rolle i å mobilisere og kvalifisere næringslivet til å investere mer i FoU skal styrkes, blant annet ved å se på FORREGION, RFF, ordningene med Nærings-ph.d., MABIT-ordningen og mobilisering til Skattefunnordningen.

Landbruk

 • Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket som i dag gjøres av Fylkesmannen.

 • Forvaltning av tilskudd til kystskogbruk som i dag gjøres av Landbruksdirektoratet.

 • Ansvar for å utarbeide regionalt næringsprogram som i dag gjøres av Fylkesmannen.

Samferdsel

 • Ansvaret for de statlige fiskerihavnene som i dag ligger hos Kystverket.

 • Kjøp av innenlandske flyruter som i dag gjøres av Samferdselsdepartementet.

 • Tilskudd til ikke-statlige lufthavner som i dag forvaltes av Samferdselsdepartementet.

 • Det tas sikte på å overføre støtteordningen for bredbåndsutbygging som i dag forvaltes av Nkom. Nkoms faglige rolle knyttet til tilskuddsordningen vurderes.

 • Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud innlemmes, ansvaret overføres etter at ordningen har blitt finansiert som en nasjonal ordning.

 • Tilskudd til skredsikring av fylkesveger innlemmes i 2020.

 • Tilskuddet til gang- og sykkelveger langs fylkeskommunalt og kommunalt vegnett innlemmes i 2020.

 • Tilskudd til fiskerihavneanlegg innlemmes i 2020.

 • Fylkesdelen av sams vegadministrasjon.

 • Koordinering av kollektivtrafikken mellom fylke og stat utvides for å bidra til at begge parter når målsettingene innenfor kollektivområdet. Dagens samarbeidsavtaler mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen utvides til også å omfatte ruteendringsprosesser, herunder når og hvordan prosessen skal være. Fylkeskommunen tar ansvar for dialogen med kommunene, produksjon av transporttjenester, utforming av krav til hele eller deler av tilbudet, byvekstavtale, avtale for øvrige deler av fylkene, samspillet mellom buss- og togtilbud og forpliktende samarbeid om ruteinformasjon.

Kompetanse og integrering

 • Utvidet ansvar for regional kompetansepolitikk.

 • En tydeliggjøring av fylkeskommunens rolle i kompetansereformen.

 • Tilskudd til karriereveiledning som i dag forvaltes av Kompetanse Norge. Samarbeidet regionalt med Nav opprettholdes som nå.

 • Utrede en endring av tilskudd til studieforbund, der deler av tilskuddene kan utbetales av fylkeskommunene.

 • Utrede om fylkeskommunene bør få en større rolle i samordningen av kompetansepolitikken for å bidra til økt sysselsetting og lavere ledighet.

 • Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) som i dag forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten.

 • Det utredes om ansvaret for opplæringstiltakene som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, bør ses i sammenheng med fylkeskommunens ansvar for opplæring og grunnleggende kompetanseutvikling.

 • Tilskudd til etablereropplæring som i dag forvaltes av IMDi.

 • Tilskudd til mentor- og traineeordninger som i dag forvaltes av IMDi.

 • Tilskudd til jobbsjansen del B.

 • I arbeidet med integreringsstrategien vurderes det om ytterligere oppgaver kan overføres til fylkeskommunene.

 • Minoritetsrådgiverordningen vurderes overført etter at ordningen er videreutviklet og styrket.

 • Fylkeskommunene skal utarbeide planer som også omfatter tiltak for å kvalifisere flyktninger og innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov.

 • Utvidet ansvar for forsterket grunnopplæring til ungdom som mangler dette, slik at flere får reell mulighet for å gjennomføre videregående opplæring.

 • Det skal utredes hvordan ressurser og kompetanse overføres fra staten til fylkene, slik at fylkene kan få ansvaret for bosetting internt i regionene og annen regional samordning av integreringspolitikken, innenfor rammen av nasjonal politikk. De nasjonale oppgavene som er lagt til regionskontorer, skal bli værende i IMDi. IMDi beholder et nasjonalt ansvar for bosetting sammen med ordningen med et bosettingsutvalg med representanter for kommune og stat. IMDi opprettholdes også som et nasjonalt fagorgan for integreringsområdet.

Kultur

 • Hagen-utvalgets forslag vurderes i den kommende kulturmeldingen. Et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver varsles i denne meldingen.

Folkehelse

 • Tilskudd til friskliv, mestring og læring.

 • Tilskudd til tverrfaglig innsats på rusfeltet.

 • Midler i program for folkehelsearbeid som i dag forvaltes av Helsedirektoratet, innlemmes i rammetilskuddet til fylkeskommunene etter programperioden.

Barnevern

 • Det utredes om en overføring av Bufetats oppgaver i barnevernet til fylkeskommunene vil gi et styrket tilbud til utsatte barn og familier. Målet er en styrking av innsatsen overfor barn som trenger disse tjenestene. Særlig skal det legges vekt på mulighetene for tidlig inngripen fra et bredt spekter av tjenester og på god tilgang i alle deler av landet til spesialiserte tilbud for dem med de mest komplekse behovene.

Styrking av Nord-Norge

 • Om lag halvparten av midlene i tilskuddsordningen Arktis 2030 som i dag forvaltes av Utenriksdepartementet, overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge.

 • Forvaltning av tilskudd til kvensk språk og kultur overføres til Troms og Finnmark fylkeskommune.

 • Fylkeskommunenes involvering i planleggingen av gjennomføring av møter i Arktisk råd sikres/styrkes og tydeliggjøres gjennom utarbeidelsen av målsettinger, regler og rutiner for samarbeidet mellom aktørene.

 • Det etableres et sekretariat for Regionalt nordområdeforum i Vadsø.

I meldingen gis også følgende oppfordring til de to nordligste fylkeskommunene:

 • Fylkeskommunene i Troms og Finnmark oppfordres til å ta vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordelingen av arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen, særlig med henblikk på fordelingen av fylkesadministrasjonen.

Klima og miljø

 • Alle oppgaver hos Fylkesmannen som innebærer politisk skjønn innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, er overført til fylkeskommunen.

 • Vannressursforvaltningen overføres ikke fra fylkeskommunen til staten.

 • Oppgaver knyttet til statlig sikrede friluftsområder som i dag utføres av Fylkesmannen, samt deler av Miljødirektoratets forvaltningsansvar for de statlig sikrede friluftsområdene.

 • Oppgaver knyttet til Skjærgårdstjenesten som i dag utføres av Fylkesmannen.

 • Oppgaver på kulturminneområdet som i dag utføres av Riksantikvaren. Deler av tilskuddsordninger til formål som inngår i ev. nye bevaringsprogrammer, kan overføres etter inneværende programperiode, som løper til 1. januar 2020.

 • NVE skal konsultere fylkeskommunene og vektlegge fylkeskommunal planlegging i konsesjonsbehandlingen til utbygging av vannkraft på 1–10 MW og vindkraft over 1 MW/5 turbiner.

 • I tillegg er Kommunal- og moderniseringsdepartementet i gang med å styrke den regionale planleggingen. Fylkeskommunene skal involveres i utarbeidelsen av samfunnsmål for KVU-arbeidet i store statlige infrastrukturprosjekter.

Det vises til meldingens kapittel 1 for nærmere omtale.

1.2 Utgangspunkter for vurderingen av oppgaver til fylkeskommunene

I meldingens kapittel 2 omtales utgangspunkter for vurderingen av oppgavefordelingen:

 • En ny fylkesstruktur fra 1. januar 2020

 • Generalistkommunesystemet

 • Retningslinjer for oppgavefordeling, jf. NOU 2000: Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderingskriterier for oppgavefordeling mellom fylkeskommunen og Fylkesmannen.

 • Rammestyring

Det vises til meldingens kapittel 2 for nærmere omtale.

1.3 Oppfølging av oppgaveoverføringer som Stortinget har sluttet seg til

Det vises i meldingen til at regjeringen i Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver foreslo endringer i oppgaver og ansvar for regionalt folkevalgt nivå. Stortinget sluttet seg til disse forslagene, jf. Innst. 377 S (2015–2016). Regjeringen foreslo konkrete endringer i oppgaver og ansvar for fylkeskommunene i Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, som Stortinget sluttet seg til, jf. Innst. 385 S (2016–2017). I kapittel 3 i meldingen omtales oppfølgingen av disse oppgavene, inkludert anmodningsvedtak fremmet i forbindelse med behandlingen av Prop. 84 S (2016–2017). I tillegg omtales styrking av regional planlegging og gjennomgang av regional stats inndeling.

Det vises til meldingens kapittel 3 for nærmere omtale.

1.4 Innlemming av tilskudd til fylkeskommunene

Det vises i meldingen til at regjeringen har fått gjennomført en områdegjennomgang av øremerkede tilskudd i kommunesektoren, jf. omtale i kommuneproposisjonen for 2019. Det pekes i meldingen på at det er bred politisk tilslutning til at kommunesektoren i all hovedsak skal rammestyres, og at sterke statlige virkemidler som øremerking kun bør benyttes i særskilte tilfeller.

Ved å innlemme tilskudd fra staten i rammetilskuddet til fylkeskommunene reduseres den statlige detaljstyringen.

Det vises i meldingen til at det tas sikte på å innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til fylkeskommunene:

 • Tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning (Kunnskapsdepartementet).

 • Skredsikring fylkesveger (Samferdselsdepartementet).

 • Tilskudd til gang- og sykkelveger (Samferdselsdepartementet).

 • Tilskudd til fiskerihavneanlegg (Samferdselsdepartementet).

 • Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov (Samferdselsdepartementet).

 • De regionale utviklingsmidlene under programkategori 13.50 Distrikts- og regional politikk innlemmes helt eller delvis (Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Departementene vurderer frem mot kommuneproposisjonen for 2020 hvordan innlemmingene skal innrettes, og hvordan midlene skal fordeles.

Det vises til meldingens kapittel 4 for nærmere omtale.

1.5 Hagen-utvalgets rapport Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

I meldingens kapittel 5 gjengis ekspertutvalgets sammendrag av Hagen-utvalgets rapport.

Det vises i meldingen til at rapporten ble sendt på bred høring med frist 9. mai 2018 til mer enn 600 adressater.

Det vises til meldingens kapittel 5 for nærmere omtale.

1.6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår flere tiltak for å styrke regional planlegging som virkemiddel. Utvalget foreslår blant annet å åpne for at fylkeskommunen, etter anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten, kan tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide planer med juridisk bindende virkning. Det foreslås videre å overføre den planjuridiske veiledningen av kommunene, samt innsigelsesmyndigheten knyttet til dette, fra Fylkesmannen til fylkeskommunen. Det går frem av meldingen at departementet ikke går inn for disse forslagene. Hagen-utvalget har noen mindre forslag til endringer i praktiseringen av plansystemet som departementet vil følge opp blant annet i styringsdialog med fylkesmennene og underliggende etater.

Hagen-utvalget foreslår at ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret, overføres til fylkeskommunene. Formålet med Merkur-ordningen kan ev. ivaretas av fylkeskommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering i meldingen er at Distriktssenterets oppgaver og forvaltningen av Merkur-programmet ikke overføres til fylkeskommunene.

Det går frem av meldingen at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å overføre tilskudd til kvensk språk og kultur til Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette er ikke et forslag fra Hagen-utvalget. Troms og Finnmark fylkeskommuner har imidlertid nevnt forslaget som en aktuell oppgaveoverføring i sitt høringssvar til Hagen-utvalgets rapport.

Det vises til meldingens kapittel 6 for nærmere omtale.

1.7 Næringspolitiske virkemidler under Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår å overføre ansvar for oppdrag til Innovasjon Norge og Siva fra staten til fylkeskommunene. Utvalget foreslår videre utvidet fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge, en styrking av fylkeskommunenes virkemidler for forskning (RFF) og at Siva overføres til fylkeskommunene.

Det går frem av meldingen at Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at fylkeskommunene skal styrkes som næringspolitisk aktør ved at det flyttes oppgaver. Oppdragsgiveransvaret for næringshageprogrammet, inkubatorprogrammet, mentorprogram, bedriftsnettverk, samt deler av etablerertilskuddet, vil derfor overføres fra staten til fylkeskommunene. Det tas sikte på at dette skjer innen 1. januar 2020. Videre skal det utredes om de nasjonale virkemidlene i reiselivssatsingen bør overføres til fylkeskommunene. Den helhetlige gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet kan bidra til at ytterligere oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes rolle som næringspolitisk aktør, flyttes til fylkeskommunene. Det skal særlig ses på utflytting av oppdragsgiveransvaret for virkemidler knyttet til småbedrifter og lokale/regionale formål.

Det vises i meldingen til at det også skal utredes om det er behov for endringer i organisasjons- og tilknytningsformen for de nasjonale virkemiddelaktørene, herunder Siva og Innovasjon Norge.

Det vises til meldingens kapittel 7 for nærmere omtale.

1.8 Kunnskapsdepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår at fylkeskommunene bør overta betydelige oppgaver og ansvar innenfor forsknings- og innovasjonspolitikken, herunder at om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning overføres fra Norges forskningsråd til fylkeskommunene. Hagen-utvalget foreslår videre å overføre deler av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) oppgaver til fylkeskommunene. Innenfor kompetansefeltet foreslår Hagen-utvalget blant annet å formalisere fylkeskommunenes ansvar for å kartlegge regionale kompetansebehov, og å overføre virkemidler og oppgaver knyttet til karriereveiledning regionalt. Videre foreslås det å overføre blant annet tilskudd til studieforbund, Kompetansepluss og tiltak innenfor livslang læring som i dag forvaltes av Kompetanse Norge. De gjenstående nasjonale oppgavene hos Kompetanse Norge kan overføres til Utdanningsdirektoratet.

Det vises i meldingen til at fylkeskommunenes rolle i å mobilisere og kvalifisere næringslivet til de nasjonale og internasjonale FoU-virkemidlene styrkes. Videre er det en målsetting å styrke de regionale forskningsfondene, RFF. Konkrete oppgaver skal vurderes som en del av denne helhetlige gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Det fremgår av meldingen at Kunnskapsdepartementet skal utrede hvordan ressurser og kompetanse overføres fra staten til fylkene, slik at fylkene kan få ansvaret for bosetting internt i regionene og annen regional samordning av integreringspolitikken innenfor rammen av nasjonal politikk. Kunnskapsdepartementets vurdering er videre at tilskudd til mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn, tilskudd til etablereropplæring og tilskudd til Jobbsjansen del B kan overføres. Videre er departementets vurdering at minoritetsrådgiverordningen kan overføres på sikt. Kunnskapsdepartementets vurdering er videre at IMDi beholdes som et nasjonalt fagdirektorat og kompetansesenter på integrering.

Det fremgår av meldingen at fylkeskommunene skal ta et sterkere kompetansepolitisk ansvar regionalt, og Kunnskapsdepartementet vil arbeide videre med hvordan dette skal konkretiseres. Kunnskapsdepartementet mener at tilskudd til karriereveiledning som et ledd i dette er naturlig å overføre til fylkeskommunene, og vil også vurdere om oppgaven med karriereveileding bør lovfestes. Kunnskapsdepartementet vil utrede endringer i tilskudd til studieforbundene med sikte på at noe kan overføres til fylkeskommunene. Det vil også bli vurdert en deling av ordningen mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Tilskudd til Kompetansepluss fortsetter som en statlig ordning, og Kompetanse Norge opprettholdes som et direktorat.

Kunnskapsdepartementet vil utrede om fylkeskommunene kan få et utvidet og mer helhetlig ansvar for å tilrettelegge og forsterke opplæringen for alle unge i alderen fra 16 til 24 år. Det er ikke en del av Hagen-utvalgets tilrådinger.

Kunnskapsdepartementet vil følge opp Hagen-utvalgets forslag om spesialpedagogisk støtte til barn og unge og høringsuttalelsene om disse i arbeidet med stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Det vises til meldingens kapittel 8 for nærmere omtale.

1.9 Landbruks- og matdepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår at fylkeskommunene overtar ansvaret for Regionalt næringsprogram for landbruket. Utvalget foreslår videre at ansvaret for IBU-midlene (midlene til investering og bedriftsutvikling i landbruket) overføres til fylkeskommunene, som så gir oppdrag til Innovasjon Norge. Det går frem av meldingen at Landbruks- og matdepartementets vurdering er at regionalt næringsprogram overføres til fylkeskommune, mens det ikke gjøres endringer i forvaltningsansvaret for IBU-midlene.

Det vises til meldingens kapittel 9 for nærmere omtale.

1.10 Klima- og miljødepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår å overføre Fylkesmannens ansvar innen naturforvaltning, friluftsliv og klima/klimatilpasning i sin helhet til fylkeskommunene. Utvalget foreslår også å overføre relevante tilskuddsordninger og førstelinjeoppgavene på kulturminnefeltet. Klima- og miljødepartementet viser i meldingen til at oppgaver på klima- og miljøområdet overføres til fylkeskommunene som oppfølging av Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå og Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, og vurderer at ytterligere oppgaver ikke overføres til fylkeskommunene. Alle oppgaver hos Fylkesmannen som innebærer politisk skjønn innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, er overført til fylkeskommunen.

Det vises til meldingens kapittel 10 for nærmere omtale.

1.11 Kulturdepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår at ansvar for en rekke enkelttilskudd og tilskuddsordninger på kulturområdet overføres til fylkeskommunene, herunder prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional karakter som i dag ligger til Norsk kulturråd, investeringsmidler knyttet til institusjoner innen musikk, scenekunst og museum, forvaltning av spillemidler til kulturbygg, ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet mv. Det går frem av meldingen at Kulturdepartementet vil følge opp Hagen-utvalgets forslag på områdene bibliotek, museum, litteratur, språk, arkiv, musikk, scenekunst, visuell kunst, arkitektur og design, film, dataspill og frivillig kulturliv i den kommende kulturmeldingen. I kulturmeldingen vil det foreslås at fylkeskommunene får et større ansvar for kulturoppgaver. Hagen-utvalgets forslag på idrettsområdet vil bli vurdert i en gjennomgang av tilskuddsordning til idrettsanlegg i kommunene, med sikte på forenkling.

Det vises til meldingens kapittel 11 for nærmere omtale.

1.12 Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår at ansvaret for om lag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030 overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge, samt at staten bør vurdere å gi fylkeskommunene i Nord-Norge et mer aktivt og formelt ansvar for å delta i og forberede møter i Arktisk råd.

Det går frem av meldingen at Utenriksdepartementets og Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering er at om lag halvparten midlene overføres som et øremerket tilskudd til Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune. De nordnorske fylkeskommunenes involvering i møter i Arktisk råd vil tydeliggjøres. Det skal videre opprettes et sekretariat for Regionalt nordområdeforum i Vadsø.

Det vises til meldingens kapittel 12 for nærmere omtale.

1.13 Barne- og likestillingsdepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår at ansvaret for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem, adopsjon og familievernet, som i dag ligger til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), overføres til fylkeskommunene. Barne- og likestillingsdepartementets vurdering er at disse oppgavene ikke overføres til fylkeskommunene. Det går frem av meldingen at Barne- og likestillingsdepartementet vurderer at forslagene fra utvalget om barnevernet og familievernet krever nærmere utredning.

Det vises til meldingens kapittel 13 for nærmere omtale.

1.14 Arbeids- og sosialdepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår at det utredes nærmere om opplæringstiltakene arbeidsmarkedsopplæring, bedriftsintern opplæring og støtte innenfor det ordinære utdanningssystemet for personer med nedsatt arbeidsevne bør overføres til fylkeskommunene. Det går frem av meldingen at Arbeids- og sosialdepartementets vurdering er at ansvaret for bedriftsintern opplæring overføres til fylkeskommunene, og at det utredes om ansvaret for de øvrige opplæringstiltakene bør ses i sammenheng med fylkeskommunenes ansvar for opplæring og grunnleggende kompetanseutvikling. Utvalget foreslår også at virkemidler og oppgaver til karriereveiledning regionalt overføres til fylkeskommunene fra Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsetaten (Nav). Dette omtales i meldingens kapittel 8.3 Kompetansepolitikk.

Det vises til meldingens kapittel 14 for nærmere omtale.

1.15 Olje- og energidepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår at myndigheten til å gi konsesjon til små vannkraftverk (1–10 MW) og stor vindkraft (over 1 MW/fem turbiner) legges til fylkeskommunene. Det går frem av meldingen at Olje- og energidepartementets vurdering er at disse oppgavene ikke overføres til fylkeskommunene. NVE skal konsultere fylkeskommunene og vektlegge fylkeskommunal planlegging i konsesjonsbehandlingen til utbygging av vannkraftverk på 1–10 MW og vindkraft over 1 MW/5 turbiner.

Det vises til meldingens kapittel 15 for nærmere omtale.

1.16 Helse- og omsorgsdepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår at Fylkesmannens oppgaver på folkehelseområdet overføres til fylkeskommunene, med unntak av Fylkesmannens tilsynsansvar. Konkret foreslår utvalget at ansvaret for tilskuddsordninger som i dag forvaltes av Helsedirektoratet og Fylkesmannen med relevans for folkehelsearbeidet lokalt og regionalt, overføres til fylkeskommunene. Det gjelder også nyetablert program for folkehelsearbeid i kommunene.

Det går frem av meldingen at Helse- og omsorgsdepartementets vurdering er at hele folkehelseporteføljen som i dag ligger hos FM, overføres til fylkeskommunen, med unntak av tilsynsoppgaver og midler som er direkte supplerende til kommunenes inntektssystem, og som bør forvaltes helhetlig av staten. Det innebærer at midlene til «Leve hele livet» ikke flyttes. Det legges til grunn at med hele folkehelseporteføljen menes konkret at følgende tilskudd flyttes til fylkeskommunen: tilskudd til friskliv, mestring og læring, tilskudd til tverrfaglig innsats på rusfeltet, samt at midler i program for folkehelsearbeid som i dag forvaltes av Helsedirektoratet, innlemmes i rammetilskuddet til fylkeskommunene etter programperioden.

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget mener det er behov for en nærmere diskusjon av sykehusorganiseringen, og anbefaler at organiseringsspørsmålet behandles på nytt, hvor også en fylkeskommunal modell inngår i vurderingene.

Det går frem av meldingen at Helse- og omsorgsdepartementet viser til at Stortinget sluttet seg til å videreføre dagens styringsmodell i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018. På denne bakgrunn anses det ikke som aktuelt å følge opp forslaget om å vurdere organiseringen av sykehusene på nytt.

Det vises til meldingens kapittel 16 for nærmere omtale.

1.17 Samferdselsdepartementet

Det vises i meldingen til at Hagen-utvalget foreslår at ansvar for fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i dag ligger til Jernbanedirektoratet, overføres til fylkeskommunene. I tillegg foreslår utvalget at den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-ordning for brukere med særskilt behov, og ansvaret for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, overføres til fylkeskommunene.

Det går frem av meldingen at Samferdselsdepartementets vurdering er at ansvar for utvidet TT-ordning og tilskuddsordning for bredbåndsutbygging kan overføres til fylkeskommunene, og at ansvaret for kjøp av fylkesinterne togruter forblir et statlig ansvar. Koordinering av kollektivtrafikken mellom fylke og stat skal utvides for å bidra til at begge parter når målsettingene innenfor kollektivområdet. Samferdselsdepartementets vurdering er også at fylkesdelen av sams vegadministrasjon overføres til fylkeskommunene, jf. Prop. 1 S (2018–2019) fra Samferdselsdepartementet. På samferdselsområdet må oppgaver som overføres, være i samsvar med NTP.

Det vises til meldingens kapittel 17 for nærmere omtale.

1.18 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vises i meldingen til at endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene vil ha økonomiske og administrative konsekvenser på kort og lang sikt. Oppgaveendringer vil kunne ha konsekvenser for både statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning, men også for privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Konsekvensene vil avhenge av hvilke oppgaver som samlet overføres til fylkeskommunene.

I kapittel 18 i meldingen gis en overordnet beskrivelse av økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av nye oppgaver. Det er foreløpig ikke foretatt konkrete beregninger av de økonomiske konsekvensene av gjennomføringen av de omtalte endringene. Regjeringen vil komme tilbake med nærmere omtale av de økonomiske konsekvensene i de proposisjonene som er nødvendige for å få gjennomført endringene. Finansieringen av eventuelle merutgifter og eventuelle innsparingsmuligheter vil bli behandlet i de årlige budsjettene.

Det vises i meldingen til at omstillinger i tråd med departementenes vurderinger vil kreve økt ressursbruk til gjennomføring av endringene. Utgiftene vil være knyttet til overføring av konkrete oppgaver og ansvar mellom forvaltningsnivåene.

Det gis i meldingen en omtale av:

 • Overgangskostnader knyttet til endringene

 • Personalmessige forhold

 • Beregninger av de økonomiske konsekvensene

 • Mer effektiv ressursbruk

 • Rammestyring

Det vises til meldingens kapittel 18 for nærmere omtale.