Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 1

Ingvald Godal (H): Eg vil gjerne få stille følgjande spørsmål til statsministeren:

«Korleis ser statsministeren på å ha folk i eiga regjering som har støtta fleire av nyare tids blodigaste massemordarar, og som framleis ikkje vil ta avstand frå det, slik det gjekk fram av programmet «Rikets tilstand» 8. november 2000?»

Statsminister Jens Stoltenberg: Regjeringen og Arbeiderpartiet tar avstand fra alle totalitære regimer og det menneskesyn de representerer. Vårt arbeid bygger på de verdiene som er nedfelt i Arbeiderpartiets program og Regjeringens tiltredelseserklæring.

Sosialdemokratiet har opp gjennom historien stått i første rekke i den politiske kampen mot diktaturer, mot totalitære regimer over hele verden og mot udemokratiske krefter både internasjonalt og i vårt eget land.

Denne holdningen ligger til grunn for det arbeidet som utføres av partiets tillitsvalgte og representanter i alle posisjoner. Det gjelder selvsagt også for medlemmer av min regjering.

Ingvald Godal (H): Dette var knapt nok svar på det eg spurde om.

Det er klart at folk i ungdommeleg lettsinn kan vera med på mykje rart, men dersom dei ikkje i vaksen alder kan ta avstand frå galne ting dei har vore med på, er det alvorleg. Og eg synest det er spesielt alvorleg at det norske folk har fått sjå at ein medlem av dette lands regjering ikkje har vore i stand til på ein klar måte å ta avstand frå at ho har vore med på å gjeva internasjonal legitimitet til massemord og tortur i stor målestokk. Det synest å vera eitt skikkeleg svar på dette, og det er at vedkomande statsråd står fram for det norske folk og seier seg lei for det ho har vore med på, og bed om unnskyldning til attlevande offer for dei tyrannar det her dreiar seg om, ikkje minst dei av desse offera som bur i det landet der vedkomande er medlem av landets regjering.

Statsminister Jens Stoltenberg: Jeg svarte på spørsmålet ved å understreke at absolutt alle medlemmer av min regjering helt selvsagt står på et demokratisk verdigrunnlag og tar avstand fra alle totalitære regimer, diktaturer og overgrep og brudd på menneskerettigheter. Det er selvsagt, det er åpenbart, og det er også nedfelt i det programmet Regjeringen bygger på, og i Regjeringens tiltredelseserklæring. Og det er altså en kompromissløs holdning mot denne politikken som vi har sett at totalitære regimer står for også i nyere tid.

Det at man har hatt andre standpunkter tidligere i livet og har et annet standpunkt i dag, at man har forandret mening, er en del av en politisk prosess som skjer med mange mennesker. Og det at man har ment noe tidligere som var feil, hindrer ikke at man kan gjøre en god gjerning i en regjering i dag.

Presidenten: Spørsmål 2 vil bli behandlet senere.