Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 3

Ingvald Godal (H): Eg vil gjerne stille følgjande spørsmål til utanriksministeren:

«Russaranes massive overgrep mot tsjetsjenerane har gått føre seg i over eitt år. Organisasjonen «Human Rights Watch» har no henvendt seg til alle FNs medlemsland og bede dei om på det sterkaste å fordøme Russlands manglande oppfølging av FNs resolusjon av 25. april 2000 om konflikten.

Korleis vil Regjeringa følgje opp dette?»

Utenriksminister Thorbjørn Jagland: Regjeringen deler den bekymring som er kommet til uttrykk fra en rekke hold over situasjonen i Tsjetsjenia.

Vi har tatt opp situasjonen i Tsjetsjenia i en rekke ulike internasjonale fora, herunder Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa – OSSE, Europarådet og FNs menneskerettighetskommisjon. I FNs menneskerettighetskommisjon var Norge medforslagsstiller til den resolusjon som representanten Godal viser til. I resolusjonen ber kommisjonen de relevante spesialrapportører besøke Tsjetsjenia uten opphold og avgi rapporter om sine funn til kommisjonen og generalforsamlingen så snart som mulig. Neste sesjon i Menneskerettighetskommisjonen er i mars – april 2001. Fra norsk side vil vi ta stilling til rapportene når de foreligger.

Det norske formannskapet i OSSE i 1999 gav oss anledning til å spille en meget aktiv rolle i de internasjonale bestrebelsene på å fremme en politisk løsning, bedre menneskerettighetssituasjonen og lindre menneskelig lidelse i dette området. I kraft av vår plass i OSSEs formannskapstroika også i inneværende år har vi kunnet delta aktivt i organisasjonens arbeid, også når det gjelder Tsjetsjenia.

Vårt engasjement for å hindre menneskerettighetsovergrep i Tsjetsjenia er ikke begrenset til multilaterale fora. Situasjonen i Tsjetsjenia er blitt tatt opp med russerne ved en rekke anledninger, senest i forbindelse med statsminister Kasianovs besøk i Norge i slutten av september. Vi vil fortsette med å ta opp menneskerettighetssituasjonen i Tsjetsjenia så lenge det er grunn til det.

Per Ove Width hadde her overtatt presidentplassen.

Ingvald Godal (H): Eg tar svaret frå utanriksministeren til etterretning og ser fram til å følgje med i Regjeringas vidare arbeid med denne saka.

Eg synest det er eit spesielt aspekt som det er grunn til å understreka, og det er at når me no prøver å få etablert ein internasjonal rettsorden, er det forferdeleg viktig at loven skal gjelde både for dei store og for dei små. Me ser i dag at det blir sendt ut velfortente arrestordrar på slaktarane på Balkan, og at dei blir stilte for retten i Europa, mens når det gjeld sjefsslaktaren i Tsjetsjenia, rullar ein ut ein raud løpar når ein skal treffe han. Det blir skapt eit inntrykk av ein dobbelmoral i det internasjonale samfunnet som eg trur er svært uheldig for den internasjonale rettsordenen. Dette har ikkje minst Human Rights Watch peika på ei rekkje gonger. Eg vil be utanriksministeren om at ein etterstrevar at det skal vere lik lov for Loke og for Tor også i det internasjonale samfunnet.