Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 44

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Odd Einar Dørum til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli tatt opp av representanten Gunnar Kvassheim.

Gunnar Kvassheim (V): «Opptil en fjerdedel av den vitenskapelige staben i informatikk kan forsvinne fra Universitetet i Oslo til IT- og kunnskapssenteret på Fornebu neste år. Det vil gå ut over både forskningsaktivitet ved universitetet og undervisningsoppgaver, fordi knappheten på kompetent personell er stor.

Mener statsråden en slik massiv flytting av personell er i tråd med Stortingets forutsetninger for å etablere IT-senteret, og med målet om å doble antall uteksaminerte hovedfagsstudenter i informatikk?»

Statsråd Trond Giske: I forbindelse med Stortingets behandling av IT- og kunnskapssenteret på Fornebu har det vært brei enighet om at de etablerte utdannings- og forskningsinstitusjonene skulle stå sentralt. Daværende statsråd Lilletun hadde selv dialog med universitets- og høgskolesektoren for å finne de beste måter institusjonene kunne komme i inngripen med IT- og kunnskapssenteret på. Et av forslagene som universitetene fremmet, var etablering av et Center of Excellence i informasjons- og kommunikasjonsteknologi på Fornebu. Regjeringen Bondevik fremmet forslag om en slik etablering i statsbudsjettet for 2000. I brev av 10. august 1999 bad Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Norges forskningsråd om at de «i samarbeid med institusjonene, legger frem konkrete planer om eventuell fremdrift, organisering, omfang osv. for et Center of Excellence på Fornebu».

Norges forskningsråd opprettet både en styringsgruppe og en faglig gruppe for å utrede hvordan en best mulig kunne etablere et Center of Excellence som ble faglig i fremste rekke, og som organisatorisk ivaretok universitetenes interesser. Alle universitetene har vært med i dette utredningsarbeidet og står bak de faglige og organisatoriske løsninger som en nå har funnet fram til. I tillegg til de fire universitetene står også SINTEF og Norsk reknesentral bak den kommende etableringen på Fornebu.

Departementet har vært i kontakt med Norges forskningsråd, som legger til grunn at det ikke vil foregå en massiv flytting av IT-ekspertise fra universitetet til senteret på Fornebu. Snarere ønsker en at etableringen på Fornebu skal bidra til å styrke forsknings- og utdanningsaktiviteten ved universitetene. Til informasjon vil alle vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo som blir involvert i senteret på Fornebu, ivareta sin undervisningsplikt også til neste år.

Universitetene styrer oppbyggingen av et Center of Excellence i informasjons- og kommunikasjonsteknologi på Fornebu, og jeg er trygg på at de vil finne en organisasjonsform som gjør at senteret blir faglig fullgodt, og som samtidig gagner studentene og fagmiljøene.

Gunnar Kvassheim (V): Den problemstillingen som jeg reiste i mitt spørsmål, er omtalt i Dagsavisen forleden, hvor sentrale krefter ved Universitetet i Oslo gir uttrykk for sterk bekymring for den flytting av ressurser som en faktisk ser, til IT-senteret. En frykter at dette vil gå ut over både forskning og opplæringsvirksomhet. Det er altså slik at den optimismen som statsråd Giske tidligere har gitt uttrykk for, og som han gir uttrykk for i dag, når det gjelder samspill og ikke konkurranse, ikke er den samme som den de opplever, de som er ved universitetet og ser hvordan det er en strøm av ressurspersoner til IT Fornebu.

Mitt tilleggsspørsmål blir: Ser statsråden at det er behov for å intensivere aktiviteten for å sikre at universitetene beholder ressurser som gjør at de kan være konkurransedyktige, at de kan holde på dette sentrale personellet som er avgjørende for både forsknings- og opplæringsvirksomhet?

Statsråd Trond Giske: Jeg deler ikke representanten Kvassheims pessimisme her. Han henviser til oppslag i Dagsavisen.

Etter oppslagene i Dagsavisen har bestyreren ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo skrevet et brev til Forskningsrådet, der det bl.a. heter:

«Ifi (Institutt for Informatikk) ved universitetet i Oslo har valgt å forholde seg til at vedtaket om opprettelsen av senteret er et faktum, og at det etter all sannsynlighet blir flere lærere ved Ifi som vil bli tilknyttet senteret. Antallet er fortsatt uavklart og vil være gjenstand for forhandlinger. Vi tror det er fullt mulig at de nye ressurser som tilflyter informatikkfaget ved at dette senteret opprettes, leder til en styrking av Institutt for informatikk, både finansielt og personellmessig, ja, ikke bare Ifi/UiO, men hele IKT-fagfeltet nasjonalt sett. Vi ønsker nå å arbeide for konstruktive løsninger for å få dette til.»

Disse konstruktive løsningene vil jeg selvsagt støtte fullt ut.