Stortinget - Møte torsdag den 26. mai 2011 kl. 10

Dato: 26.05.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:58]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) ((Innst. 340 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 2 [10:07:55]

  Innstilling frå justiskomiteen om endringar i aksjelova mv. ((Innst. 325 L (2010–2011), jf. Prop. 77 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 3 [10:13:07]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Michaelsen, Morten Ørsal Johansen, Hans Frode Kielland Asmyhr og Ulf Leirstein om tettere samarbeid og bedre metoder for toll- og politietaten i arbeidet med ulovlig innvandring og annen kriminalitet ((Innst. 315 S (2010–2011), jf. Dokument 8:88 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 4 [11:15:47]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Trine Skei Grande, Anders B. Werp og Kjell Ingolf Ropstad om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring ((Innst. 326 S (2010–2011), jf. Dokument 8:111 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 5 [11:52:10]

  Interpellasjon fra representanten Torgeir Trældal til justisministeren:
  «Det er i dag nærmere 5 000 deltidsmannskaper innenfor brannvesenet i Norge som mangler en lovpålagt opplæring. Dette gjelder først og fremst grunnutdanning, men også utrykningsleder deltid. I tillegg bygges det samtidig opp et stort etterslep av heltidspersonell som ikke får, eller har fått den nødvendige lovpålagte opplæringen. Stortinget har vedtatt at alle deltidsmannskaper skal ha nødvendig opplæring innen utgangen av 2012. Dette er overhodet ikke mulig å gjennomføre, noe som Fremskrittspartiet også har poengtert i Stortinget ved flere anledninger.
  Hvilken strategi har statsråden for at alle deltidsmannskaper og heltidspersonell i brannvesenet skal få gjennomført sin lovpålagte opplæring?»

 • Sak nr. 6 [12:42:20]

  Interpellasjon fra representanten Anders B. Werp til justisministeren:
  «Det er foruroligende mange gutter og unge menn som er registrert for lovbrudd. Nylig fremlagt statistikk viser at 34 pst. av menn under 25 år har fått en strafferettslig reaksjon. Tallene skiller ikke mellom alvorlig kriminalitet og de mindre vesentlige forseelsene. Vi må likevel spørre oss selv om grunnen til at så mange unge gutter er i det som defineres som risikogrupper for å utvikle uønskede adferdsmønstre. Forebyggende arbeid blir et sentralt moment for å snu denne utviklingen, herunder behovet for nytenkning i arbeidsformer og virkemidler og hvordan ulike reaksjonsformer fungerer i praksis.
  Hvordan vil statsråden bidra til at det kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot ungdom og unge menn får enda bedre effekt enn i dag?»

 • Sak nr. 7 [13:44:44]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) ((Lovvedtak 50 (2010–2011), jf. Innst. 322 L (2010–2011) og Prop. 78 L (2010–2011)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.58.