Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2013 kl. 10

Dato: 22.05.2013

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 1

Gunnar Gundersen (H) [11:06:05]: Tidsbruk var et tema i forrige spørrerunde – det blir det sikkert nå. Jeg vil gjerne stille spørsmål til nærings- og handelsministeren:

«Nærings- og handelsdepartementet er eier av Folldal Gruver som har forurenset Folla elv i årevis. Rensing er blitt utsatt gang på gang til tross for at situasjonen er så alvorlig at fisk ikke lever i elva. I fjor lovte miljøvernministeren at pilotanlegg skulle komme i 2013 og endelig rensing skulle på plass fra 2014. Nå er alt utsatt, og kommunen truer med å iverksette tiltak og sende regningen til gruveeier.

Hvordan ser statsråden på utfordringen, og hva vil han foreta seg for å unngå at kommunen kan komme til å iverksette tiltak?»

Statsråd Trond Giske [11:06:59]: Jeg takker for spørsmålet og vil først understreke at det har vært gjennomført en rekke tiltak i Folldal allerede. Det ble i 2005 gjennomført tiltak for oppsamling av rent vann før det drenerer til de forurensede massene, slik at mindre vann renner gjennom de forurensede massene. Det er også gjennomført tilsvarende tiltak for oppsamling av drensvann innenfor gruveområdet i 2006 og 2007.

Det er videre gjennomført et prosjekt kalt «Pilotprosjekt – våtmark», basert på et tidligere rensetiltak ved Røros. Pilotprosjektet ble startet høsten 2006 og avsluttet høsten 2009. Konklusjonen var at systemet var egnet ved små vannmengder og ved jevn vanngjennomstrømning. I perioder med stor gjennomstrømning er det nødvendig med ytterligere rensetiltak, og dette prosjektet ble derfor ikke videreført.

Til tross for disse gjennomførte tiltakene har det altså ikke ennå lyktes å komme ned på det nivået som er satt i pålegget fra Klif.

Jeg kan forsikre om at vi fortsatt arbeider for fullt for å finne gode, framtidige løsninger for forurensningssituasjonen i Folldal. Det er ikke riktig det som enkelte har hevdet den siste tiden, at «nå er alt utsatt». Jeg er opptatt av å finne den mest formålstjenlige løsningen for forurensningsbegrensende tiltak i Folldal, i samsvar med Klima- og forurensningsdirektoratets pålegg, så snart som overhodet mulig.

Under utredningen av handlingsalternativer for forurensningsbegrensende tiltak på Løkken har Direktoratet for mineralforvaltning fått ny informasjon om rensetekniske løsninger som også kan være relevant for vurderingen av situasjonen i Folldal.

Jeg vil understreke at det ikke er tatt, eller blir tatt, noen beslutning om hvordan vi går videre med å gjennomføre forurensningsbegrensende tiltak i Folldal, før vi har gjennomført tilstrekkelige drøftelser med Folldal kommune. Vi vil med andre ord verken utsette anbudsprosessen for pilotanlegget eller beslutte om andre forhold før vi har drøftet dette med kommunen. Jeg er kjent med at Direktoratet for mineralforvaltning har avtalt et møte med Folldal kommune om saken den 30. mai 2013.

Jeg forstår – og deler – utålmodigheten i saken. Det er viktig å få på plass disse tiltakene så raskt som mulig. Samtidig er det uheldig om vi ved å se bort fra ny, relevant kunnskap risikerer å få en dårligere totalløsning for Folldal. Derfor må vi ta med dette i vurderingen av prosessen videre og finne de løsningene som er mest hensiktsmessige for forurensningssituasjonen i Folldal.

Jeg er opptatt av å få en hurtig framdrift i saken, slik at vi kan gjennomføre tiltakene så snart som overhodet mulig. Jeg er også opptatt av å ha en god dialog med kommunen om den videre prosessen og de framtidsrettede løsningene for Folldal.

Akhtar Chaudhry hadde her overtatt presidentplassen.

Gunnar Gundersen (H) [11:09:47]: Jeg takker for svaret og aner jo en viss ydmykhet hos statsråden. Det tror jeg er bra, for det er en komplisert situasjon. Men begrep som «så fort som mulig», er på tur til å miste alt innhold i lokalsamfunnet. Det er alvorlig. Når også lokalavisen skriver en leder hvor det står om skremmende handlingslammelse, bør man ta dette på alvor.

Det er nå ti år siden Klif kom med pålegg til Nærings- og handelsdepartementet som gruveeier om å rense opp. Jeg kan ikke tolke situasjonen annet enn at alt er utsatt, for i januar forelå det en mail til Folldal kommune hvor Dirmin, Direktoratet for mineralforvaltning, helt klart sier at det bare er dager om å gjøre før anbudsdokumentene for et pilotanlegg er klare, og at de ikke kan komme på et møte fordi de må gjøre ferdig anbudsdokumentene. Nå skjer det ingenting, så jeg ber statsråden gå tilbake og se på det.

Statsråd Trond Giske [11:10:53]: Jeg mener det er en feil virkelighetsbeskrivelse å si at det skjer ingenting, men jeg tror vi bare må innse at verken spørsmålsstiller eller statsråden er eksperter på renseløsninger eller forurensingsbegrensende tiltak. I hvert fall er ikke jeg det – jeg skal ikke snakke for representanten. Det er best at det er fagfolk som gjør disse vurderingene. Det er klart at når direktoratet tar kontakt med oss og sier at kunnskap fra Løkken kan være relevant også her, er det en ansvarlig saksbehandling å ta det alvorlig, men det skal skje raskt, og det skal skje i samråd med kommunen. Det står verken på vilje eller på penger når det gjelder å få gjennomført disse tiltakene, det er bare å finne den beste og riktigste løsningen for Folldal. Der tror jeg det er bred enighet, og som sagt er det heller ikke sånn at ingenting har skjedd på ti år. Det har skjedd en del tiltak, og nå skal vi få på plass resten.

Gunnar Gundersen (H) [11:11:58]: Det er ikke vanskelig å være enig med statsråden – jeg er heller ingen ekspert på dette. Jeg skjønner at det er en veldig komplisert avrenningssituasjon, og derfor er det også underlig at byråkratene nå bruker det med kunnskap fra Løkken som et fundament, for tidligere har man sagt at hver enkelt gruve er så komplisert i seg selv at man ikke kan overføre kunnskap fra en gruve til en annen. Her bruker man argumentasjonen litt som det passer.

Jeg synes også statsråden, som jo styrer med næringsliv til daglig, skal ta veldig på alvor at varaordføreren i Folldal, som er SV-representant, har vært ute og sagt at hadde det vært en privat eier, hadde man ikke tillatt den tidsbruken man gjør overfor staten som eier. Dette er ganske alvorlige beskyldninger, og det rokker ved selve tilliten til vårt forvaltersamfunn, så jeg ber statsråden om i hvert fall å bruke mye ressurser på å følge opp situasjonen og få fart på dette her.

Statsråd Trond Giske [11:12:59]: Til det siste: Det kan jeg forsikre om at vi skal gjøre. Vi skal følge opp saken, vi skal holde trøkket oppe, og vi skal finne en god løsning for Folldal. Jeg opplever ikke noen slags trenering fra direktoratet, jeg opplever den samme viljen til å få løsninger på plass, men at det er noen tekniske vurderinger som skal gjøres, og det skal gjøres i samarbeid med Folldal kommune.

Jeg vil også legge til at det jo alltid vil komme ny teknologi, nye løsninger, ny kunnskap, men det må ikke forhindre oss fra å få gjennomført de tiltakene vi på nåværende tidspunkt mener er best. Vi må skjære igjennom og få på plass en løsning.