Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2013 kl. 10

Dato: 22.05.2013

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 2

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Tom Staahle til forsvarsministeren, er overført til arbeidsministeren som rette vedkommende.

Tom Staahle (FrP) [11:13:50]: «I Østlendingen 16. mai kan vi lese om en Afghanistan-veterans kamp for erstatning etter å ha blitt livstruende skadet i tjeneste for Norge i Afghanistan. Denne kampen har nå vart i snart 6 år.

Er dette noe statsråden mener det offentlige Norge kan være bekjent av, og når skal soldaten få den erstatning han har krav på?»

Statsråd Anniken Huitfeldt [11:14:11]: Vi har nylig markert veterandagen 8. mai. Regjeringen har etablert veterandagen for å hedre alle veteraner og veteranfamilier fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i ulike internasjonale operasjoner. De aller fleste har kommet styrket hjem, men noen har dessverre blitt skadet. Disse skal bli møtt med respekt og få en korrekt og forsvarlig behandling i hjelpeapparatet. Jeg har forståelse for at enkelte som er skadet i internasjonale operasjoner, kan oppleve at det tar noe tid å behandle sakene deres.

Spørsmålet fra representanten gjelder yrkesskadeerstatning. Det er Statens pensjonskasse som behandler disse sakene for forsvarspersonell. Jeg kan ikke gå konkret inn i denne saken, men jeg kan si litt om hvordan disse sakene behandles. Det er i hovedsak det økonomiske tapet som skal erstattes. Endelig oppgjør skal foretas når sannsynlig varig arbeidsuførhet og størrelsen på årlige utgifter kan fastsettes. Erstatningen gjøres opp i form av en engangsutbetaling for framtidig inntektstap og framtidige utgifter. For unge personer kan det ta tid fra skaden skjer til endelig oppgjør. Dette skyldes at man må se hvordan skaden stabiliserer seg og hvordan eventuell utdanning forløper seg før det er mulig å avklare framtidig arbeidsevne. Det skal også fastsettes et framtidig utgiftsnivå basert på behovet for praktiske hjelpemidler. Dette avhenger av skadelidtes rehabilitering og tilpasning til ny tilværelse. I saksbehandlingsperioden har man tett dialog med skadelidte, og det foretas utbetalinger underveis for å dekke løpende inntektstap og påførte utgifter.

Jeg mener regjeringen har etablert gode ordninger og tiltak som i all hovedsak ivaretar veteranenes behov etter endt tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Det er et godt samarbeid mellom de ulike offentlige myndigheter. Dessverre er det saker som tar noe tid. Dette gjelder bl.a. i tilfeller som involverer unge mennesker under utdanning.

Tom Staahle (FrP) [11:16:30]: Min fartstid i denne salen er ganske kort, men i løpet av de ukene jeg har vært inne og gjort tjeneste som representant, har jeg hørt representanter for regjeringen snakke varmt om den innsatsen de legger ned for veteranene våre. Men når jeg registrerer denne saken i Østlendingen, må jeg si at det er fryktelig mange honnørord og lite handling. Forsvarsministeren har tidligere sagt at:

«Med ivaretakelse av veteraner, menes ikke minst at de som får problemer i etterkant får rett hjelp til riktig tid.»

Det står i grell kontrast til det denne soldaten har opplevd, som nå har kjempet i seks år. Synes statsråden at Norge kan være bekjent av at man bruker honnørord og ikke yter den riktige handling som sørger for at disse veteranene faktisk blir ivaretatt på en god måte?

Statsråd Anniken Huitfeldt [11:17:19]: Som tidligere nevnt, kan jeg ikke gå inn i denne spesielle saken, men det vil ofte være slik at saker som tar lang tid, er saker hvor det er uenighet. I tillegg er det ofte lang saksbehandlingstid i saker hvor det skal avklares hvilken grad man har av uførhet og restarbeidsevne. Det henger sammen med at det alltid vil ta noe tid før kroppen leges og stabiliseres, og følgelig kan det være usikkert hvordan den framtidige helsemessige situasjonen utvikler seg. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for større skader er på rundt fem år, nettopp på grunn av de forhold jeg tidligere har redegjort for.

Tom Staahle (FrP) [11:18:01]: Klagenemnda som behandler kompensasjonsordningen for skadde soldater, har en vesentlig forskjellig forståelse av hvordan forskriften skal praktiseres i forhold til Statens pensjonskasse. Hva gjør statsråden som har ansvar for dette for å rydde opp, slik at denne soldaten og andre skadde soldater kan få erstatning på et tidligere tidspunkt og ikke måtte vente i seks år?

Statsråd Anniken Huitfeldt [11:18:25]: Det vi har gjort, er å utarbeide en handlingsplan som heter «I tjeneste for Norge». Den har vi utarbeidet i nært samarbeid med organisasjonene som representerer folk som har vært på ulike operasjoner. Den består av til sammen 126 tiltak og er et tverrfaglig samarbeid mellom Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Det som er utgangspunktet for en del av disse sakene, er at det er spørsmål om restarbeidsevne. Det vil ofte ta lang tid å utrede det, fordi det ikke nødvendigvis er klart når man har blitt skadet hvor stor restarbeidsevne man har. En del av de sakene hvor det er snakk om større skader, tar lang tid.