Stortinget - Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10

Dato: 29.01.2015
President: Kenneth Svendsen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:54]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Iselin Nybø og Abid Q. Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget ((Innst. 123 S (2014–2015), jf. Dokument 8:81 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 2 [10:19:32]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget ((Innst. 134 L (2014–2015)))

 • Sak nr. 3 [10:19:48]

  Interpellasjon fra representanten Helga Pedersen til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «Norsk Folkehjelp setter gjennom sin rapport «Tør du ansette meg?» fokus på innvandrerkvinner og sysselsetting i Norge. Mens 67 prosent av alle kvinner i Norge er i arbeid, er sysselsettingsandelen betydelig lavere for innvandrerkvinner. Tall fra SSB viser at innvandrere fra Afrika og Asia mv. med høyere utdanning er omtrent tre ganger oftere i en stilling de er overkvalifisert til enn resten av befolkningen. Arbeid er en nøkkel til integrering.
  Hva vil statsråden gjøre for å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner, og bidra til at det norske samfunnet i større grad benytter seg av den kompetansen innvandrerkvinner besitter?»

 • Sak nr. 4 [11:23:50]

  Interpellasjon fra representanten Rigmor Aasrud til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «Til tross for at Norge scorer høyt på en rekke statistikker når det gjelder likestilling, rapporteres det ofte om at gravide opplever diskriminering på arbeidsplassen. Graviditetsdiskriminering fører til at kvinner mister jobben, ikke får en jobb de har søkt på, mister arbeidsoppgaver, karrieremuligheter og ikke får lønnsopprykk. Diskriminering på grunn av uttak av foreldrepermisjon rammer flest kvinner, men også menn utsettes for dette. Regjeringens forslag om mer fleksibelt uttak av foreldrepermisjon vil føre til at større deler av permisjonen tas av kvinnen, og mulighetene for at diskrimineringen forsterkes er helt klart en fare.
  Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å motvirke graviditetsdiskriminering?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.33.