Vedtak uke 20

I uke 20 bestemte Stortinget blant annet at boliger ikke lenger gyldig kan selges med «som den er»-forbehold, patentloven er forenklet og kulturmeldingen ble behandlet.

Illustrasjonsfoto av nøkkeloverlevering. Foto: iStock.
Foto: iStock.

Tryggere bolighandel*

Stortinget har vedtatt endringer i avhendingslova. Endringene innebærer blant annet at selgeren ikke lenger gyldig skal kunne ta «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere. Det alminnelige mangelsbegrepet er presisert og kjøperens undersøkelsesplikt er tydeliggjort.

Lovendringene medfører også en egenandel på 10 000 kroner ved mangelskrav samt en egen bestemmelse om innendørs arealavvik.

Lovendringene innebærer også at departementet kan forskriftsregulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige som utarbeider dem.

Forenklinger i patentloven*

Stortinget har vedtatt endringer i flere lover: lov om patenter, lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, lov om beskyttelse av design samt lov om beskyttelse av varemerker.

Hovedformålet med lovendringene er å forenkle regelverket og harmonisere det med relevant internasjonalt regelverk.

Bruken av begrepene «avgift» og «gebyr» i patentloven, designloven og varemerkeloven er endret for at det klart skal fremgå av lovteksten hvilke konsekvenser det vil få for blant annet søknad, klage og administrativ overprøving, om det ikke betales gebyr.

Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida

Stortinget har behandlet kulturmeldingen. Hovedinnholdet i meldingen er en redegjørelse for ambisjoner, mål og særskilte innsatsområder i den fremtidige kulturpolitikken.

Familie- og kulturkomiteen er positiv til hovedbudskapet i meldingen om at kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og at et rikt og velfungerende kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati.

Komiteen slutter seg til kulturmeldingens overordnede og nasjonale kulturpolitiske mål om et fritt og uavhengig kulturliv. Målene vil bli konkretisert og fulgt opp i de årlige budsjettproposisjonene og i kommende stortingsmeldinger og strategidokumenter om avgrensete områder innenfor kulturpolitikken.

Uenigheten mellom regjeringspartiene og opposisjonen gjelder blant annet gaveforsterkningsordningen, som opposisjonen (A, SP, SV) vil avvikle. Sistnevnte vil også sette av 1 prosent av statsbudsjettet til kulturformål. Mindretallsforslagene som ble fremmet i saken ble ikke vedtatt.

Andre vedtak

Stortinget har denne uken også behandlet en rekke andre saker, blant annet representantforslag om marine verneområder, om å stanse sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden og om forbud mot innleie av arbeidskraft.

Ingen av representantforslagene ble vedtatt.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 20.05.2019 10:06