Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen. Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018 er de fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Guro Angell Gimse (H) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren


  Hvordan er muligheten for å kunne overvåke mindre transaksjoner mot et aktuelt land, som eksempelvis Filippinene, hvor nettovergrep forekommer hyppig, hvordan stiller justisministeren seg til at barn fra andre land enn Norge kan få voldsoffererstatning fra Norge, og hvilke tiltak planlegger regjeringen å gjennomføre for å få bukt med den store økningen i nettovergrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kulturministeren

  Ulempen for salg av bingoblokker digitalt beskrives godt av Nordkapp radio og Norsk lokalradioforbund. Vil kulturministeren - til tross for dette - fortsatt holde fast på at digitale bingokuponger må skrives ut?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Jeg viser til svar på spm. nr. 665.
  Hvordan er planene om aktiv bruk av avgifter, støtteordninger og FOU-tilskudd med målsetting å bidra til at større del av restmassene får en bedre håndtering enn bare deponi, og er det slik at det vil bli etablert retningslinjer som kan medføre direkte pålegg om bruk av restmasser fra gruveindustrien?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Under behandlingen av stortingsmeldingen Natur for livet imøteså energi- og miljøkomiteen at IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas) ble prioritert i forbindelse med det fylkesvise suppleringsvernet. Prosessen for å verne natur som ikke er godt nok dekket av vern er i gang, men i anbefalingene fra Miljødirektoratet til landets fylkesmenn er ikke Stortingets ønske om IBA-prioritering fulgt opp. Hva vil ministeren gjøre for å sikre beskyttelsen av disse, og vil det bli gjort noe i forbindelse med suppleringsvernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Hvilke initiativ vil Næringsministeren ta for at en større del av restmassene fra bergverkindustrien blir brukt til alternative formål/ råvare i annen industriproduksjon, som oppfølging av Stortingets vedtak ved behandling av Innst. 127 S (2017–2018) og som oppfølging av EUs pakke for sirkulær økonomi?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle