Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Senterpartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Fremskrittspartiet (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  I juni 2022 ble de fire kunstskolene (Strykejernet Kunstskole, Oslo Fotokunstskole, Prosjektskolen Kunstskole og Kragerø Kunstskole) flyttet fra friskoleloven til privatskoleloven kap. 6A. Mener statsråden at dette er en formålstjenlig plassering i lovverket og hvis så hvordan mener statsråden at man best sikrer lik tilgang til det større nasjonale utdanningsløpet innen visuell kunst uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Vil næringsministeren foreta seg noe for å sikre at flere fagskoler blir akkreditert kjapt, slik at næringslivet så snart som mulig kan få tilgang til kompetente arbeidstakere med høyere yrkesfaglig utdanning, slik de etterspør?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Hvordan vil statsråden sikre at kraft fra kommende havvindprosjekter kan benyttes til gjennomføring av klimatiltak i prosessindustrien, der utslippene er størst?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  I Flatanger er endel av innbyggerne av og til uten mulighet til å ringe ut på telefon eller kommunisere med omverdenen på andre måter. Ofte pga. strømutfall til mobilmastene. Det er uforsvarlig. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet opplyser at Flatanger ikke kvalifiserer til å bli en kommune som kommer inn under tiltaket "Forsterket Ekom". Hvor mange kommuner er i en tilsvarende situasjon som Flatanger, og hva vil statsråden gjøre for at alle innbyggere i landet får god nok beredskap og mulighet til å kommunisere med omverdenen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Over 60 % av Jillen-Njaarker reinbeitedistrikt sine beiteområder vil med Øyfjellet vindkraftverk, være berørt av inngrep. Stikkelvika kraftverk som fikk konsesjon i 2018 ligger i distriktets beiteområder. Fristen for byggestart er høsten 2023. Dersom fristen ikke holdes, og utbygger søker om utsatt frist, vil statsråden da, i lys av Fosen-dommen, sørge for at det foretas nye utredninger av konsekvensene for reindrifta, av alle foretatte og planlagte inngrep i dette området før spørsmålet om utsatt frist behandles?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle