Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen. Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018 er de fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  En rapport fra NVE i 2015 viste at naturverdiene var for dårlig kartlagt i mange småkraftsaker. De senere årene har frivillige organisasjoner betalt for flere tilleggsrapporter om naturverdier ifb med vannkraftutbygginger. Disse har vist store mangler i de utredningene utbyggerne hadde fått gjort.
  Kan statsråden garantere at de naturkartleggingene som er gjort i forbindelse med allerede gitte vindkraftkonsesjoner ikke inneholder store kunnskapshull, og hvis han ikke kan det, hva vil han gjøre?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Statens Vegvesen har utredet 3 ulike alternativer for utbedring av Rv 3, Ny Tunna bru, men sier til Veiforum RV 3 at de ikke har midler til noen av alternativene. Den etterlengta utbedringen vil derfor ikke bli realisert. Vegforum ønsker at alternativ 4 blir valgt, da det er det beste, og mest trafikksikre tiltaket. Det har en kostnad på 160- 250 mill kr.
  Vil samferdselsministeren bidra til at transportkomiteens merknader ifm behandling av nasjonal transportplan blir ivaretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til landbruks- og matministeren

  I følge tall fra Rovbase er 23 sau og rein drept av kongeørns på Fosen siden 1. mai 2019. Dette er dramatiske tall. Fylkesmmannen i Trøndelag har avslått to søknader om fellingstillatelse på Kongeørn på tross av de store drapstallene. Kan landbruks- og matministeren bidra til at fellingstillatelse blir gitt umiddelbart?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Hvem kan gi syklister tillatelse til å svinge til høyre i lyskryss når det er rødt lys, kan en kommune med skiltmyndighet gjøre det eller er det en sak som Samferdselsdepartementet/Vegdirektoratet må avgjøre, og i tillegg ber jeg om å få en oversikt over land/ byer hvor dette er tillatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Regjeringspartienes representanter i transport- og kommunikasjonskomiteen ba i sine merknader i prop. 110 S (2018-2019), Nokre saker om veg, jernbane og post, om at Statens Vegvesen bør gjøre tilleggsutredninger for antall trafikkstasjoner og innhold i tjenestene.
  Hva er bestilt av tilleggsutreninger, og når vil en slik utredning være ferdig?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle