Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)

Prop. 64 L (2017-2018), Innst. 318 L (2017-2018), Lovvedtak 65 (2017-2018)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 22.05.2018 Innst. 318 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i universitets- og høyskoleloven. Dette er flere endringer som gjelder eksamen og klage på eksamen, blant annet er det lovfestet krav om at det skal utarbeides sensorveiledning til alle eksamener. Videre er NOKUTs todelte oppgaveportefølje tydeliggjort i loven. Det er også vedtatt bestemmelser om behandling av personopplysninger. Et lovforslag fra regjeringen om å gi universiteter og høyskoler adgang til å stille tilleggskrav ved opptak fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.05.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 04.06.2018