Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 318 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i universitets- og høyskoleloven. Dette er flere endringer som gjelder eksamen og klage på eksamen, blant annet er det lovfestet krav om at det skal utarbeides sensorveiledning til alle eksamener. Videre er NOKUTs todelte oppgaveportefølje tydeliggjort i loven. Det er også vedtatt bestemmelser om behandling av personopplysninger. Et lovforslag fra regjeringen om å gi universiteter og høyskoler adgang til å stille tilleggskrav ved opptak fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.06.2018