Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 6 S (2021-2022)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 08.12.2021 Innst. 6 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 for de budsjettkapitlene som hører inn under justiskomiteens ansvarsområde (rammeområde 5). Rammeområdet omfatter bevilgninger til politi, domstoler, kriminalomsorg, sivil beredskap og andre justisformål. De samlede netto utgiftene utgjør om lag 39,5 mrd kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2021

   Debattert i Stortinget 15.12.2021
   Votert i Stortinget 15.12.2021