Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 7 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2022, kapitler under Utenriksdepartementet (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet (rammeområde 8). Rammeområde 4 ble vedtatt med en utgiftsramme på kroner 46 241 739 000 kroner og rammeområde 8 ble vedtatt med en utgiftsramme på kroner 69 050 571 000. Det største området innenfor rammeområde 4 er bistandsbudsjettet. Rammeområdet inkluderer også budsjettkapitlene for Jan Mayen. Innenfor rammeområde 8 (forsvar) er de vedtatte i bevilgningene i tråd med bevilgningsutviklingen for langtidsplanperioden slik den ble vedtatt i Stortingets behandling av Langtidsplanen for Forsvaret, jf. Prop. 14 S (2020–2021), Innst. 87 S (2020– 2021).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 15.12.2021
   Votert i Stortinget 15.12.2021