Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Hedmark (1 - 10 av 10)
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:104 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  Ny statistikk viser at det er juristkrise ved Innlandet politidistrikt. Dette kan gå ut over rettssikkerheten. Tillitsvalgte for politijuristene sier til avisen Hamar Arbeiderblad at resultatet er flere henlagte saker og at saker ligger så lenge før de kommer til domstol at det Tingretten mener det er brudd på EMK. ' Mener justisministeren dette er akseptabelt og hva gjøres for å rette på den alvorlige situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:91 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Ledelse og ansatte i Brønnøysundregistrene melder om at bevilgningene de har fått fra regjeringen fører til at de må kutte 50-60 stillinger over en to års periode. Kan næringsministeren garantere at disse ikke kuttes, samt at stillingene som blir berørt av at Altinn blir overført fra Brønnøysundregistrene til DIFI ikke flyttes bort fra Brønnøysund?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:70 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 15.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva vil statsråden gjøre med at søkere som søker om en oppholdstillatelse på engelsk får svar på norsk, og at svaret blir sendt til digipost (krever norsk bankkonto med tilhørende id, noe det bare er mulig å ha dersom du har oppholdstillatelse) og kan statsråden sørge for at definisjonen av hva det vil si å være faglært blir konkretisert og regelverket tydeliggjort på UDI sine nettsider?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:63 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Hvor stor andel av melkekyrenes proteinopptak kommer fra henholdsvis grovfôr, karbohydratråvare, raps og soya?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:61 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan vil Statsråden sørge for at fylkeskommunen blir kompensert for faktisk økte utgifter og får skikkelig forutsigbarhet til å legge til rette for en god overføring for alle involverte når de tar over ansvaret for fylkesvegene fra 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:52 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Svart på: 15.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I forbindelse med forhåndsvarsel om tilbakekall av statsborgerskap har noen foreldre og barn blitt fratatt sine norske pass. Barn som er født og oppvokst i Norge. Kan statsråden sørge for at alle barn umiddelbart får tilbake sine norske pass slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre norske barn?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I statsbudsjettet for 2020 står følgende: "Domstoladministrasjonen og departementet vil halde fram med å følgje opp lokale prosessar om endringar i domstolsstrukturen. Samanslåing av domstolar vil bli vedteken om det er lokal semje, og der det er andre særlege grunnar til det." Dette må forstås som at regjeringen ikke vil legge til grunn et prinsipp om lokal frivillighet for strukturendringer. Kan statsråden redegjøre for hva som kvalifiserer til "andre særlige grunner"?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Mindre kommuner og distriktsinteresser er sterkt underrepresentert i offentlige utvalg og kommisjoner. Av 23 medlemmer i Domstolkommisjonen og Kraftskatteutvalget er 20 fra større byer. Ingen kraftkommuner er representert og ingen nedleggingstruede domstoler er representert. Mener Statsministeren det er problematisk med en slik sammensetning av offentlige utvalg, og mener hun regjeringen i fremtiden bør endre praksis for å sikre representasjon fra Distrikts-Norge i offentlige utvalg, råd og styrer?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:39 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I NOU 2019:17 foreslås det store endringer i strukturen for tingretter og jordskifteretter. Justisministeren har tidligere opplyst om at saken skal på høring, og at departementet ikke har tatt stilling til hvordan saken skal forelegges Stortinget. Kan statsråden opplyse om han vurderer det slik at det er regjeringen eller Stortinget som skal fatte den endelige beslutningen om struktur, og vil han sørge for at Stortinget får behandlet denne saken i sin fulle bredde?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:10 (2019-2020)

  Innlevert: 02.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Svart på: 08.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Vil landbruks- og matminister Bollestad med ansvar for hjortevilt og beitedyr kreve av statsminister Erna Solberg at Rendalen som stadig blir rammet av angrep fra ulv, i praksis blir beiteprioritert som det skal være, og kreve at bestanden nå kommer ned på Stortingets demokratisk vedtatte bestandsmål?