Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Troms (1 - 20 av 30)
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1042 (2019-2020)

  Innlevert: 21.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Til behandling

  I e-post til Lenvik kommune opplyser fiskeriminister Sivertsen at han skulle tiltre «for fullt» som statssekretær fra 1. januar 2020. Dette til tross for at utnevnelsen har virkning fra 4. november 2019. Det er også kjent i saken at Sivertsen er lønnet som statssekretær fra november. Begynte statsråden «for fullt» som statssekretær fra 4. november, hvor mye fravær hadde statssekretæren frem til 1. januar og ble godtgjørelse trukket for dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1041 (2019-2020)

  Innlevert: 21.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Til behandling

  I sakene om statsrådens etterlønn fra ordførervervet i Lenvik kommune kommer det frem at søknaden om etterlønn leveres etter at statsråden har begynt å få lønn som statssekretær. Sa statsråden fra seg noe av statssekretærgodtgjørelsen eller ordførergodtgjørelsen som følge av at ordføreren/statssekretæren var i et fullt annet verv som henholdsvis statssekretær og ordfører samtidig?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1024 (2019-2020)

  Innlevert: 20.02.2020

  Sendt: 21.02.2020

  Til behandling

  Mener statsråden det er akseptabelt at publisister blir straffeforfulgt av påtalemyndigheten for politiske standpunkt, og hvilke virkemidler vil statsråden sette i verk for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av ytringsfriheten som en av våre grunnleggende menneskerettigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1018 (2019-2020)

  Innlevert: 19.02.2020

  Sendt: 20.02.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Vil statsråden bidra til å legge til rette for behovene brannetaten har, og dermed sørge for at spesialutrustede kjøretøy blir fritatt for engangsavgift, slik at landets kommuner er i stand til å sørge for en forsvarlig brannberedskap?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:955 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Svart på: 19.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  I 2012 iverksatte den rødgrønne regjeringen lovendringer som i praksis gjør det særdeles vanskelig å fengsle kriminelle under 18 år. Har statsråden til hensikt å fremme forslag til Stortinget som igjen gjør det mulig å anvende fengsel som straffereaksjon mot mindreårige lovbrytere i et større omfang, og dermed helt eller delvis reversere de rødgrønnes naive lovgivning hva gjelder straff?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:952 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Svart på: 21.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Mener justisministeren at det er akseptabelt at mistenkte overgripere unnslipper på grunn av manglende lovverk, eller vil justisministeren få fortgang i arbeidet med å få på plass lovverk som hjemler lagring av IP-adresser, og på den måten sikrer ofre for overgrep bedre beskyttelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:921 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Svart på: 19.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Når staten «bruker» oljepenger, bruker den dollar fra SPU til å kjøpe norske kroner. Jo større det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er, jo flere kroner kjøpes, og jo mer styrkes den norske kronen. «Bruk» av oljepenger er slik uheldig for konkurranseevnen til norsk eksportnæring. Hvor stor er effekten av disse kronekjøpene på kronekursen, og hvordan vurderer statsråden dette opp mot et hypotetisk alternativ der staten låner penger i norske kroner for å dekke det oljekorrigerte underskuddet?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:910 (2019-2020)

  Innlevert: 10.02.2020

  Sendt: 11.02.2020

  Svart på: 14.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Har dette utspillet til politimesteren i Troms forankring i Justisdepartementet?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:803 (2019-2020)

  Innlevert: 29.01.2020

  Sendt: 29.01.2020

  Svart på: 05.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan samferdselsministeren bekrefte at regjeringens løfte om utbygging av E8 Sørbotn - Laukslett (Ramfjord, Tromsø), finansiert uten bruk av bompenger, fremdeles står ved lag – og kan han klargjøre når man kan forvente oppstart?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:802 (2019-2020)

  Innlevert: 29.01.2020

  Sendt: 29.01.2020

  Svart på: 04.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva vil justis- og beredskapsministeren foreta seg for å sikre ofre for skjult overvåkning tilstrekkelig vern, og sørge for at personforfølgelse straffes i tråd med intensjonen i straffeloven?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:790 (2019-2020)

  Innlevert: 28.01.2020

  Sendt: 29.01.2020

  Svart på: 04.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Er dette nok en sniksentralisering av politiet, hvor tjenestesteder som ikke er administrasjonssted på sikt vil bli lagt ned?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:765 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Svart på på vegner av: Fiskeri- og sjømatministeren

  Svart på: 31.01.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Justervesenet har meldt om økning i årsavgiften for tilsyn av fiskemottak, som kjøper fersk fisk. Avgiftene for fryseriene må da reduseres, gitt at den totale avgiftsbelastningen skal holdes uendret. Avgiftssystemet vil dermed i enda større grad favorisere eksport av råstoff fremfor bearbeiding av råstoffet her hjemme. Er denne hemmingen av verdiskaping i Norge tilsiktet fra statsrådens side, eller vil han foreta seg noe for å rette opp i denne skjevheten, og bedre konkurranseevnen for mottaksanleggene her hjemme?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:668 (2019-2020)

  Innlevert: 09.01.2020

  Sendt: 10.01.2020

  Svart på: 17.01.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Har statsråden noen oversikt over hva kostnaden for fylkene vil være av regjeringens foreslåtte endringer som innebærer tvunget fritt skolevalg i alle fylker?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:655 (2019-2020)

  Innlevert: 08.01.2020

  Sendt: 08.01.2020

  Svart på: 17.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Operatørbytte i luftambulansetjenesten vil alltid være krevende, spesielt når vi nå ser en svikt i tjenesten, og vær og lysforhold i Finnmark er krevende. Vil helseministeren revurdere vedtaket om operatørbytte for det midlertidige helikopteret i Finnmark, og hvilke planer har han for å sikre at det planlagte operatørbyttet ikke går ut over tilbudet til befolkningen i Finnmark?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:650 (2019-2020)

  Innlevert: 07.01.2020

  Sendt: 08.01.2020

  Svart på: 15.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Vil statsråden påse at politiet overholder opplysningsplikten overfor offentligheten, også med større åpenhet enn i dag, for eksempel ved å opplyse om kriminelles eventuelle innvandrerbakgrunn, og vil statsråden stille seg bak Oslopolitiets omtale av grov vold som en «helt ordinær voldshendelse»?
 • Skriftleg spørsmål fra Kent Gudmundsen (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:568 (2019-2020)

  Innlevert: 16.12.2019

  Sendt: 16.12.2019

  Svart på: 20.12.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hva hadde konsekvensene for Kunnskapsdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 21,7 og 53 millioner kroner?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:457 (2019-2020)

  Innlevert: 02.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Vil helseministeren sikre at kontrakten med Forsvaret om ekstra helikopter i Finnmark videreføres slik at befolkningen i Finnmark kan stole på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den, og vil han vurdere permanent tilstedeværelse av helikopter i Finnmark?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:456 (2019-2020)

  Innlevert: 02.12.2019

  Sendt: 03.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Hva er den samlede merkostnaden av at det har vært nødvendig å hente inn hjelp fra Forsvaret for å sikre nødvendig beredskap i luftambulansetjenesten, hvordan blir regningen for disse tiltakene fordelt og hvilke konsekvenser vil Babcocks manglende oppfylling av kontrakten ha for selskapet?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:425 (2019-2020)

  Innlevert: 28.11.2019

  Sendt: 29.11.2019

  Svart på: 05.12.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvor mange søknader har Utdanningsdirektoratet mottatt om utvidelse av elevtall ved allerede godkjente friskoler i perioden oktober 2013 til 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:423 (2019-2020)

  Innlevert: 28.11.2019

  Sendt: 29.11.2019

  Svart på: 03.12.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Advokatfirmaet Raugland peker på at de 14 vedtakene der Kunnskapsdepartementet har gitt klager medhold er svakt begrunnet. Er departementet uenig i denne vurderingen, og kan man i så fall redegjøre for hvorfor dette ikke stemmer?