Pengeenheten og lovens virkeområde

Sammendrag

I kapittel 5 omtales pengeenheten og dens internasjonale verdi, samt sentralbanklovens virkeområde. I motsetning til utvalgets forslag legges det ikke opp til å videreføre en særskilt bestemmelse om kronens kursordning, ettersom kursordningen vil følge av og eventuelt bli definert i det operative målet for pengepolitikken som regjeringen fastsetter.

Komiteens merknader

Komiteen støtter regjeringens forslag om at det geografiske virkeområdet defineres i loven.

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag om pengeenheten og lovens virkeområde.