Norges Banks organisasjon

Sammendrag

Kapittel 6 omhandler Norges Banks organisasjon. Dette omfatter lovens kapittel 2 og kapittel 4. I lovforslaget videreføres gjeldende styringsstruktur for banken i stor grad, med tillegg av en komité med ansvar for pengepolitikken og oppgaver innenfor finansiell stabilitet av makroøkonomisk karakter. I tråd med Stortingets tilslutning til det som ble varslet i Meld. St. 7 (2018–2019), følger departementet ikke opp sentralbanklovutvalgets forslag om å ha ett komitémedlem fra administrasjonen som utpekes av hovedstyret. I stedet foreslås det at begge visesentralbanksjefene skal sitte i komiteen. Departementet legger opp til at de eksterne medlemmenes tilknytning til banken bør være i form av et verv, og at medlemmene bør ha sitt hovedvirke utenfor banken. Både hovedstyret og fagkomiteen skal ledes av sentralbanksjefen.

Hovedstyret vil etter forslaget ha tilsvarende ansvar for styringen og driften av Norges Bank som hovedstyret har i dag, med unntak av de saker som ligger til komiteen. Innenfor finansiell stabilitet vil ansvaret for betalingssystemet og den finansielle infrastrukturen og utlån på særskilte vilkår fortsatt ligge til hovedstyret. Antall hovedstyremedlemmer økes fra åtte til ni og omfatter sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og seks eksterne medlemmer, alle oppnevnt av Kongen i statsråd. Dette sikrer eksternt flertall også i administrative saker, der to representanter fra de ansatte deltar. I motsetning til i utvalgets forslag foreslås det at disse skal delta også i behandlingen av budsjettsaker. Ordningen med vararepresentanter videreføres ikke. Sentralbanksjefens rolle som daglig leder klargjøres i lovforslaget. Dagens praksis med at hovedstyret ansetter en daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland lovfestes. Videre lovfestes vilkår for at bankens ledelse og de eksterne medlemmene av komiteen skal kunne avskjediges eller løses fra sine verv.

Representantskapets tilsynsrolle samt oppgavene med å fastsette budsjett og regnskap videreføres som i dag. Kompetansen som representantskapet i dag har til å bestemme at forretningsmessig virksomhet som faller inn under sentralbankloven, skal utøves av selskap som banken helt eller delvis eier, legges etter forslaget til hovedstyret.

I proposisjonen foreslås det mer utførlige saksbehandlingsbestemmelser for bankens organer enn det som følger av sentralbankloven i dag. Bestemmelsene bygger blant annet på bestemmelser i allmennaksjeloven, men er noe forenklet.

Komiteens merknader

Komiteen viser til at demokratisk kontroll er svært viktig for å sikre den brede legitimiteten Norges Bank har, og støtter regjeringen i at representantskapet videreføres med 15 medlemmer. Komiteen mener det er positivt at det legges opp til at representantskapets leder kan gi sine synspunkter på kompetansekrav for ny sentralbanksjef før stillingen lyses ut. Det er også viktig at representantskapet får tilgang til all relevant informasjon.

Regjeringen foreslår i proposisjonen at utøvelsen av pengepolitikken ikke lenger skal tilligge hovedstyret, men en egen fagkomité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Komiteen viser til at med regjeringens forslag vil fagkomiteen bestå av et flertall av interne medlemmer fra banken og et eksternt mindretall. Komiteen peker på at det er lang tradisjon for ekstern kompetanse og deltakelse i Norges Bank, blant annet i hovedstyret, og ser det som positivt at eksterne medlemmer også deltar og bidrar med sin kompetanse i gjennomføringen av pengepolitikken. Komiteen støtter regjeringens forslag til sammensetning.

Komiteen viser til at regjeringen foreslår at representantskapet skal opprettholdes slik Stortinget enstemmig har gått inn for ved behandlingen av Meld. St. 7 (2018–2019), jf. Innst. 165 S (2018–2019). Komiteen mener forslaget på dette punktet ivaretar grunnleggende prinsipper om folkevalgt kontroll av den virksomhet Norges Bank driver på landets og folkets vegne. Det er viktig at tilsynet holder et høyt nivå og er kritisk, granskende og relevant.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Rødt, slutter seg til regjeringens lovforslag om Norges Banks organisasjon.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne slutter seg til regjeringens lovforslag om Norges Banks organisasjon med unntak av forslag til sentralbankloven § 2-13 første ledd.

Disse medlemmer viser til at det foreslås at daglig leder av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland ansettes på åremål for fem år med mulighet for nok et åremål på samme måte som sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene.

Disse medlemmer mener det er grunnleggende forskjeller på stillingene som sentralbanksjef og visesentralbanksjefer og daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM). Leder av NBIM skal oppfylle krav og måles på oppnådde resultater for forvaltningen med utgangspunkt i de rammer som er lagt for forvaltningen av fondet. Det må da tilligge sentralbankens styre løpende å vurdere om daglig leder oppfyller kravene som er stilt.

Disse medlemmer viser til at sentralbanksjefen skal ha et særlig vern mot oppsigelse med utgangspunkt i sentralbankens uavhengige stilling. En slik begrunnelse foreligger ikke for stillingen som daglig leder for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Det er heller ikke ønskelig at sentralbankens styre er bundet av to åremålsperioder for daglig leder av NBIM hvis vedkommende leverer gode resultater.

Disse medlemmer viser til at begrunnelsen for forslaget om åremål er at stillingen er krevende og «den belastning dette utgjør, samt behovet for rotasjon og nytenkning i stillingen». Disse medlemmer mener at behovet for nytenking vil styret ha mulighet til å ivareta på ulike måter, herunder å initiere et lederskifte også uten åremålstilsettelse.

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn gå imot forslaget til § 2-13 første ledd, og fremmer følgende forslag:

«Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 2-13 første ledd skal lyde:

Hovedstyret skal ansette en daglig leder av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne viser til at når Norges Banks hovedstyre med en ny organisering får som sin sentrale oppgave å forvalte SPU, må styrets kompetanse i betydelig større grad rettes inn mot denne oppgaven. Det innebærer spesialisert kompetanse innenfor kapitalforvaltning i internasjonale markeder og måling, styring og kontroll av risiko, samt innsikt i ansvarlig forvaltningspraksis. Slik kompetanse må også vektlegges når kravene til sentralbanksjefens kompetanse formuleres.

Disse medlemmer ser at i tillegg må styret ha en generell samfunnsforståelse, herunder forståelse for ansvars- og rolledelingen mellom styret og politiske myndigheter, samt god forståelse for fondets rolle i det samlede økonomiske rammeverket.

Disse medlemmer vil understreke at Finansdepartementet, gjennom instruksen til Norges Banks styre, må sørge for at styrets oppgave også omfatter utvikling av SPUs organisasjon og forvaltningspraksis, og at styret regelmessig informerer departementet om sine vurderinger av samlet risiko sett i forhold til unormalt store endringer i risikobildet i finansmarkedene og internasjonal økonomi.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne påpeker at Grunnloven § 75 bokstav c tydelig understreker Stortingets betydning og dets viktige rolle overfor Norges Bank. Representantskapets virksomhet må ses i lys av dette.

Representantskapet – i kraft av å være Stortingets kontroll- og tilsynsorgan i sentralbanken – skal føre et direkte tilsyn med alle deler av virksomheten. Disse medlemmer vil understreke at oppgavene er krevende og forutsetter at det ikke er tvil om uavhengigheten overfor styret og administrasjonen i Norges Bank.

Disse medlemmer er opptatt av at regjeringen og Stortinget samstemmig har gått inn for at representantskapet skal opprettholdes. Det er essensielt at representantskapet sikres gode arbeidsvilkår for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. Herunder ligger tilgang til informasjon og at representantskapets selvstendighet og uavhengighet sikres. Disse medlemmer påpeker at dagens organisering, der representantskapets sekretariat (tilsynssekretariatet) holder til i Norges Banks lokaler, ikke fremstår som en holdbar løsning på lengre sikt med tanke på behovet for uavhengighet. Disse medlemmer mener at det ut fra en slik vurdering vil være en styrke om tilsynssekretariatet får lokaler utenfor Norges Bank. Disse medlemmer påpeker videre at det i dag er Finansdepartementet som etter konsultasjon med Norges Bank foreslår hva representantskapet bør arbeide med og undersøke. En slik løsning synes ikke å bygge opp under representantskapets selvstendighet. Disse medlemmer understreker for øvrig at det er viktig at det foregår samarbeid og møter mellom representantskapet og finanskomiteen.