Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 12

John I. Alvheim (Frp): Jeg skal stille et nytt spørsmål til den ærede helseminister:

«Det er prisverdig at helseministeren forbereder kjøp av operasjoner i utlandet for å redusere helsekøene i Norge. De seneste år har vi dessverre hatt en økning av sykehusinfeksjoner, og flere og flere resistente bakteriestammer er avdekket.

Har statsråden forsikret seg om at de sykehus en planlegger å inngå avtale med, har sykehusinfeksjoner under kontroll?»

Statsråd Tore Tønne: Jeg kan forsikre om at det ikke vil bli inngått noen avtaler eller lagt opp til noen behandling av norske pasienter ved sykehus i utlandet som ikke har sykehusinfeksjoner under kontroll.

Representanten Alvheims spørsmål berører imidlertid et meget alvorlig problem. Jeg hadde nær sagt at jeg er glad for at jeg fikk det spørsmålet. Det er jo heller ikke slik at vi har noen garanti mot overføring av resistente bakterier og spredning av sykehusinfeksjoner selv om de utenlandske sykehusene for så vidt har dette under kontroll. Det er derfor nødvendig å styrke beredskapen mot slike problemer i Norge i forbindelse med et større omfang av kjøp av pasientbehandling i utlandet.

Jeg var inne på disse problemene under gårsdagens debatt her i Stortinget om Innst. S. nr. 24 om bl.a. behandling i utlandet. Nettopp med henvisning til farene for smitte og spredning av bl.a. antibiotikaresistente bakterier advarte jeg mot å ta unødig risiko ved å gå for raskt frem med behandling i utlandet. Jeg går ut fra at representanten Alvheims spørsmål også er uttrykk for en tilsvarende holdning til viktigheten av å ikke øke risikoen for spredning av sykehusinfeksjoner. Jeg legger nå til grunn at kostnader knyttet til nødvendige smitteverntiltak dekkes innenfor den bevilgning Stortinget vedtok i går.

John I. Alvheim (Frp): Jeg takker helseministeren for et vel gjennomtenkt og godt forberedt svar. Jeg er faktisk på linje med helseministeren i sak.

Nå har jo Stortinget gjort vedtak om å bevilge 1 milliard kr til behandling av norske pasienter i utlandet. Jeg har registrert at helseministeren har besøkt sykehus i Tyskland med tanke på behandling av norske pasienter. Jeg er imidlertid ukjent med om det også har vært ført forhandlinger med skandinaviske og nordiske sykehus i denne sammenheng. Det vil jo være en fordel med tanke på infeksjonsfaren, da de nordiske og skandinaviske sykehusene har en relativt lav frekvens av sykehusinfeksjoner, i likhet med hva Norge har.

Kan helseministeren bekrefte at det har vært ført eller vil bli ført forhandlinger om operativ behandling av norske pasienter i de skandinaviske og nordiske land?

Statsråd Tore Tønne: Det har så langt ikke under mitt ansvar vært ført forhandlinger med skandinaviske helsemyndigheter om pasientbehandling i disse landene. Jeg har ikke oversikt over om det kan ha vært drøftinger om slik pasientbehandling mellom noen av de norske fylkeskommunene og skandinaviske helsemyndigheter eller skandinaviske sykehuseiere. Det er fullt mulig at så kan ha skjedd uten at jeg har oversikt over det. Jeg kan også si at det vil bli drøftinger om slike muligheter. De første forberedelser er også gjort til det.

Jeg kan samtidig legge til at det under mine samtaler med tyske helsemyndigheter fremkom at det også var kontakter med nettopp svenske interesser om behandling i Tyskland. Så det er jo ikke gitt at det på de områder der vi ønsker behandling i utlandet, er kapasitet til det i de skandinaviske land. Men det vil vi komme tilbake til.

Presidenten: Spørsmål 13 er allerede behandlet.