Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 17

Ågot Valle (SV): Jeg har følgende spørsmål til kulturministeren:

«Ved Hans B. Skasets avgang er det skapt tvil rundt statsrådens og NIFs holdning til toppidrettens verdigrunnlag generelt og antidopingarbeidet spesielt.

Hva er statsrådens holdning til antidopingarbeidet, hva mener statsråden om at toppidrettsutøvere tar kosttilskudd som i verste fall kan inneholde nandrolon, og er statsråden enig i at aksept av kosttilskudd sender uheldige signal til unge idrettsutøvere?»

Statsråd Ellen Horn: Spørsmålene rundt doping er gitt høy prioritet i Kulturdepartementet de senere år, noe som medfører at Norge er i fremste rekke i verden i antidopingarbeidet.

Det er min og Regjeringens politikk å forsterke kampen mot doping. Det er flere som har gitt betydningsfulle bidrag i antidopingarbeidet. Et så viktig område hviler likevel ikke på enkeltpersoner alene.

En rekke dopingmidler innebærer risiko for helseskade for den enkelte bruker. Jeg ønsker en toppidrett hvor unge utøvere med ambisjoner ikke er avhengige av doping for å oppnå resultater. Dette er en av grunnene til at Kulturdepartementet nå er vertskap for International Intergovernmental Consultative Group on Anti-Doping in Sport, en konferanse hvor myndigheter fra ca. 30 land møtes for å koordinere innsatsen mot doping. For å være mer presis: 39 land er i Oslo i disse timer for å diskutere denne saken og for å komme videre i kampen mot doping.

Jeg mener Norges Idrettsforbund – NIF – i lang tid har gjort et utmerket arbeid på etikk- og antidopingområdet. Enkelte episoder de siste årene har imidlertid bidratt til å sette spørsmålstegn ved uavhengigheten mellom de ulike ledd i organisasjonen. Jeg tenker på det faktum at både kontroll-, påtale- og domsmyndigheten er organisert i Idrettsforbundet.

I den siste idrettsmeldingen, jf. St.meld. nr. 14 for 1999-2000, har departementet uttalt seg om organiseringen av det norske antidopingarbeidet. Vi har kommet frem til at det er behov for å etablere et uavhengig kontrollorgan utenfor NIF for gjennomføring av dopingtester, et synspunkt som NIF er enig i. Det er min ambisjon at kontrollorganet opprettes som en egen stiftelse med styrerepresentanter utpekt av staten og NIF.

Vi er enige om at det ikke skal være tvil om det norske antidopingarbeidet og uavhengigheten til operatørene i arbeidet.

Dessverre brukes dopingmidler, særlig anabole steroider, også av ungdomsgrupper. Faktorer tyder på at det er en sammenheng mellom bruk av dopingmidler og voldelige handlinger. Dopingondet er således ikke bare et problem for den organiserte idretten, men for hele samfunnet.

Regjeringen vil foreslå en lovendring slik at også erverv, besittelse og bruk av dopingmidler forbys. Gjennom en lovendring på dette punkt vil vi bedre politiets rammevilkår for å bekjempe bruk av dopingmidler.

Den siste tids hendelser viser behovet for en bevisstgjøring knyttet til bruk av kosttilskudd. Deler av debatten har dessverre vært relativt unyansert, og jeg har registrert at enkelte vil forby all form for kosttilskudd for idrettsutøvere. Det er derfor nødvendig å avklare hva som er nødvendig og akseptabelt, og hva som er tilskudd som inneholder stoffer på dopinglisten. Jeg vil derfor ta initiativ til et samarbeid mellom relevante departementer, forskningsinstitusjoner og idrettsorganisasjoner for å frembringe en større innsikt på dette området.

Avslutningsvis forutsetter jeg at Idrettsforbundet selv sikrer at de såkalte episodene under de olympiske leker i Sydney ikke vil gjenta seg.

Ågot Valle (SV): Jeg takker for svaret, og registrerer at den debatten som har vært, har ført til at statsråden har tatt noen grep. Jeg holder likevel fast på at den tvilen som ble sådd om holdningene, hva departementet egentlig stod for, ble skapt ved at statsråden stilte seg bak en idrettsledelse som på mange måter bagatelliserte og unnskyldte idrettsutøvere som var tatt for doping.

Det er slik at kostholdstilskuddet til idrettsutøvere, og her snakker vi selvfølgelig ikke om jern og tran, på mange måter er en inngang til dop. Det er en del av en gråsone, hvor det stadig er jakt på bedre resultater. For idrettens skyld – og jeg har jobbet med idretten i mange år – er det viktig å være helt krystallklar når idretten beveger seg ut i en gråsone, for det er også mange kommersielle interesser som spekulerer i idretten. Derfor … (presidenten klubber) Ja, jeg skjønner at jeg må gi meg her.

Presidenten: Reglementet tilsier at representanten Valle må gi seg – om hun liker det eller ikke.

Ågot Valle (SV): Nei, i denne saken har jeg ikke lyst til å gi meg.

Statsråd Ellen Horn: Jeg sier meg enig med representanten Valle i at det er helt nødvendig å gå inn i denne materien med det største alvor. Doping og kostholdsproblemene har utviklet seg på en måte som det er all grunn til å se kritisk på. Det har imidlertid ikke vært noen uenighet i Kulturdepartementet om at kosttilskudd med dopingtilsetninger ikke er tillatt eller akseptabelt i norsk idrett i dag.

Når representanten Valle sier at vi bagatelliserer de positive testene som norske utøvere avgav i Sydney, er jeg ikke enig med henne i det. Det er imidlertid min klare oppfatning at idretten selv må håndtere disse sakene, og jeg har hatt som en klar holdning fra departementets side at vi skal ha en samarbeidslinje i forhold til idretten.