Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 23

Christopher Stensaker (Frp): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Det vises til svar på skriftlig spørsmål, nr. 1 (2000-2001), angående arbeidsforholdene i Luftfartstilsynet. Som det fremgår av svaret, er Samferdselsdepartementet blitt kjent med at NTL og 2fo (fellesfaglig organisasjon) lokalt uttrykker full tillit til luftfartsdirektøren. I ettertid er jeg blitt kjent med at NTL og 2fo som organisasjoner ikke står bak uttalelsene.

Vil statsråden følge opp saken, slik at riktig informasjon kommer fram om arbeidsmiljøet og sikkerheten innenfor Luftfartstilsynet?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Slik samferdselsdepartementet ser det, er det den tillitsvalgte for en tjenestemannsorganisasjon som utad formidler organisasjonens syn på forhold bl.a. etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i staten.

Samferdselsdepartementet finner det ikke riktig å skulle reise tvil om den tillitsvalgtes fullmakter, så lenge denne er lovlig utpekt av medlemmene for å representere dem. Samferdselsdepartementet forholder seg således til tillitsvalgtes uttalelser også med hensyn til arbeidsmiljøet i Luftfartstilsynet. Dette anser vi å være i tråd med de spilleregler som gjelder mellom arbeidslivets parter. Vi er for øvrig oppmerksom på at NTL og 2fo er to av flere organisasjoner i Luftfartstilsynet.

I tillegg til de tillitsvalgtes uttalelser vil departementet som nevnt i tidligere svar på skriftlig spørsmål fra representanten Stensaker, følge opp virksomheten videre, bl.a. gjennom etatsmøter med tilsynet. I tillegg er det holdt møter med ledelse og organisasjoner i tilsynet, nettopp fordi det har vært uro i organisasjonen.

Christopher Stensaker (Frp): Jeg takker statsråden for svaret.

Det sies at det er ingen røyk uten ild, og selv om det i denne saken ikke er blitt full varme, ulmer det kraftig. Sykemeldinger og varslede rettssaker tyder på at arbeidsmiljøet ikke er som det burde være. Det er bekymringsfullt i et så viktig, nøytralt og objektivt forvaltningsorgan som Luftfartstilsynet skal være, og dette kan gå ut over sikkerheten innenfor norsk luftfart.

Vil statsråden treffe tiltak for å rydde opp i forholdene?

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Ikke minst presseomtale har vist uro i Luftfartstilsynet. Det har relativt nylig vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i tilsynet. Som jeg sa i mitt hovedsvar, vil dette arbeidet bli fulgt opp videre, fordi det er ingen tvil om at det av hensyn til dem som er ansatt i tilsynet, og ikke minst av hensyn til tilsynets sentrale og viktige oppgave, er viktig å få en organisasjon som er effektiv. Og en organisasjon som er effektiv, er først og fremst en organisasjon der man har både ro og tillit innad i organisasjonen. Vi vil følge dette videre opp, med sikte på at vi kan komme i den situasjonen hurtigst mulig.