Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 24

May Britt Vihovde (V): Eg vil stilla følgjande spørsmål til samferdsleministeren:

«Eg har høyrt at NSB no førebur å gjera Finse stasjon ubemanna frå nyttår. 18. oktober 2000 stilte eg spørsmål om dette i munnleg spørjetime. Eg vil visa til statsråden sitt svar, der han gir uttrykk for å dela mi uro når det gjeld fleire sider ved det å gjera denne spesielle stasjonen ubemanna. Det vart gitt lovnad om at statsråden ville gå djupare inn i problemstillinga rundt Finse.

Kva har statsråden gjort i denne saka?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: I etterkant av representanten Vihovdes spørsmål i den muntlige spørretimen den 18. oktober i år ble NSB BA skriftlig bedt om å komme med en orientering om hvilke planer selskapet har for Finse stasjon. Det ble i den forbindelse spesielt vist til Samferdselsdepartementets rundskriv N-6/98 av 1. juli 1997 med retningslinjer for saksbehandlingen ved sløyfing av bemanning av jernbanestasjoner. Dette rundskrivet ble i sin tid utarbeidet for å åpne for at lokale/private kan få tid til å vurdere alternativ drift på stasjoner der NSB vurderer å legge ned eget billettsalg.

Til orientering kan jeg opplyse at NSB har bekreftet at det er satt i verk en prosess med å legge ned eget billettsalg på Finse stasjon fra 1. januar 2001. Stasjonen som i dag bemannes med to årsverk, har svært lav inntjening. Bemanningens oppgaver er utelukkende knyttet til salg av billetter og enklere godsbetjening. På frivillig basis har imidlertid de to NSB-ansatte i tillegg utført serviceoppgaver for hyttefolket.

Jeg er kjent med at sikkerhetsmessige spørsmål er tatt opp med Jernbanetilsynet. Jeg forutsetter selvsagt at de ordninger som iverksettes, er sikkerhetsmessig forsvarlig.

NSB har i møte med Finse-samfunnet og i samtaler med Ulvik herad foreslått alternativ drift og bruk av stasjonen. I den forbindelse er det bl.a. sett på muligheten for en samling av flere oppgaver innen samme virksomhet, herunder serviceoppgaver for hyttefolket, utleie av ski og sykler, guiding/brefører, salg av turistartikler, billetter osv., samt arbeidsoppgaver for Jernbaneverket. NSB har opplyst at det for tiden arbeides med konkrete planer sammen med andre interessenter om et eget selskap på Finse stasjon som kan ta ansvar for et slikt tjenestetilbud.

Lodve Solholm hadde her teke over presidentplassen.

May Britt Vihovde (V): I denne saka synest eg at NSB har oppført seg temmeleg arrogant. Ulvik herad har kontakta NSB med brev, men ikkje fått svar. Det har heller ikkje vore nokon dialog, så vidt eg kjenner til, mellom Jernbaneverket og NSB. Ut frå omsynet til tryggleik meiner Jernbaneverket at denne stasjonen bør vera bemanna. Dei ser òg behov for bemanning på denne stasjonen. Det har heller ikkje vore nokon dialog om Jernbaneverket kanskje kunne medverka finansielt.

Når det gjeld inntening, går det nå ut brev frå Kundetelefon persontrafikk – den er sprengd – om at ein ønskjer meir sal på stasjonane. I denne saka har NSB eit samfunnsansvar. Dei er i ein monopolsituasjon, og eg synest at dei før dei nedbemannar denne stasjonen, bør ha ein skikkeleg dialog både med Ulvik herad, med Jernbaneverket og med interessentar der oppe om korleis dette skal løysast. Og den kontakten er i alle fall ikkje så god nå. Eg synest det er sørgjeleg at ein gjer dette i dag.

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Som jeg sa i mitt hovedsvar: De sikkerhetsmessige sidene forutsetter jeg blir håndtert på en forsvarlig måte av de involverte, både NSB og Jernbaneverket, og i siste instans eventuelt vurdert av tilsynet.

Når det gjelder dialog for øvrig, skal jeg ta med meg de signalene som her gis, og rette en henstilling til selskapet om at dersom dialogen ikke har et kvalifisert innhold ennå, bør den få det, i samsvar med de vurderinger jeg gjorde i mitt hovedsvar.