Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 25

Kjellaug Nakkim (H): Jeg vil stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Morgenpendlertoget på Østfoldbanen er innstilt med begrunnelsen at dette rutetilbudet ikke er lønnsomt. Kriteriet for lønnsomhet er oppgitt til minst 90 passasjerer i gjennomsnitt.

Har NSB i samråd med departementet nedfelt slike lønnsomhetskriterier for alle rutetilbud, og ligger disse til grunn for kjøp av transporttjenester fra NSB?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: For de togprodukter som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester, er det ikke fastsatt noen generelle lønnsomhetskriterier. Departementets utgangspunkt for kjøp av slike tjenester er samfunnsmessige hensyn i forhold til persontransporttjenester som ikke kan drives på et kommersielt grunnlag.

Det er riktig at tilbudet på Østfoldbanen ble redusert med to togavganger hver vei fra 20. oktober. Begrunnelsen for denne innstillingen er at NSB i dag ikke har tilstrekkelig med lokomotivførere. Slik situasjonen nå er, har NSB forsøkt å skjerme flest mulig av pendlerne i det sentrale østlandsområdet.

På Østfoldbanen er en avgang fra Halden kl. 03.55 med ankomst Oslo kl. 05.45 erstattet med buss fra 20. oktober. Denne tidlige avgangen ble opprettet i forbindelse med ruteendringen den 22. august 1999 da Romeriksporten ble åpnet, og skulle være et tilbud til flyreisende og pendlere bl.a. til Gardermoen. Erfaringene har vist at dette toget har lavt belegg og kjøres med om lag 20 – 30 passasjerer fra Halden til Moss. Kunder fra Moss har et alternativt tilbud med lokaltog.

Kjellaug Nakkim (H): Jeg takker statsråden for svaret.

Det er slik at når det gjelder det toget som er innstilt, ble det oppgitt at man ikke hadde lokførere nå, og at man kjører buss. Men det er en del av disse togene som blir permanent innstilt, og man oppgir at grunnen til det er at de ikke er lønnsomme. Det kan jeg akseptere. Men hvilke kriterier er det man legger til grunn når man kjøper transporttjenester? For det må jo være et forhold mellom det man kjøper, og som det er en kontrakt med NSB om, og de tilbudene vi får. Hvordan vil statsråden redegjøre for at vi får det tilbudet vi skal ha, og som departementet har inngått kontrakt med NSB om for Stortinget? Vi bruker tross alt nesten 1 milliard kr på å kjøpe transporttjenester, og man har redusert tilbudet uten å komme med noen erstatning. Da bør vi kunne få vite hvilke kriterier man skal legge til grunn.

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Et svært sentralt kriterium i forhandlingene om kjøp av persontrafikktjenester er selvsagt behovet, sett i forhold til alternative muligheter og ikke minst det passasjergrunnlag som man både kan regne med å få, og erfaringsmessig har hatt. Og det man her ser, er at passasjergrunnlaget er relativt lavt når det gjelder denne tidligavgangen. Men den er altså erstattet med buss.

Når det gjelder spørsmålet om hvorledes man beretter om bruk av midler, vil dette inngå som en del av budsjettbehandlingen i Stortinget, der man også har innberetninger for bruk av midler tidligere.

Når vi er i denne spesielle situasjonen med lokførermangel, vil det selvsagt være slik at det er NSB som må bære kostnadene til alternative transportmidler.