Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 27

Presidenten: Dette spørsmålet, frå Steinar Bastesen til fiskeriministeren, vil bli svara på av samferdselsministeren på vegner av fiskeriministeren.

Steinar Bastesen (TF): Jeg har følgende spørsmål til fiskeriministeren:

«Statsråden svarte på et spørsmål i ordinær spørretime 25. oktober 2000 vedrørende flytting av Fiskeridirektoratets ytre etat fra Svolvær til Bodø. I sitt svar gjentok statsråden to ganger at det var hensynet til de ansatte som var det avgjørende i beslutningen.

Hvilke prosesser og hvilke drøftinger har vært gjennomført sammen med de ansatte og deres tillitsvalgte før avgjørelsen ble tatt?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Som fiskeriministeren opplyste i spørretimen den 25. oktober 2000, ble Rettledningstjenesten for fiskerinæringen og Kontrollverket 1. november 1998 slått sammen til en ytre etat for fiskeriforvaltningen. Ved sammenslåingen ble ytre etat delt opp i ni regioner. Hvert regionkontor består av to seksjoner, seksjon for næringsutvikling og planlegging og seksjon for tilsyn og kontroll. I Nordland er regionkontoret geografisk delt i to, med regiondirektør og seksjon for næringsutvikling og planlegging lokalisert i Bodø, mens seksjon for tilsyn og kontroll og laboratorium er lokalisert i Svolvær.

Etter forslag fra Fiskeridirektoratet og anbefaling fra Statskonsult har Fiskeridepartementet bestemt at regionledelsen skal samles i Bodø. Laboratoriet vil bli værende i Svolvær.

Det vil føre for langt her og nå å gå i detalj om hvordan prosessen har vært gjennomført. Jeg kan på vegne av fiskeriministeren imidlertid forsikre at de ansatte og deres organisasjoner har hatt anledning til å påvirke prosessen gjennom samtaler, møter og innspill. De ansattes medvirkning har vært en forutsetning for et godt resultat.

Det kan kort nevnes at representanter fra Fiskeridirektoratet sentralt og regiondirektøren i Nordland foretok en samlet gjennomgang av etatens tjenestetilbud i Nordland i januar 1999. Det ble i denne sammenheng også gjennomført samtaler med ansatte i Svolvær.

I sitt påfølgende arbeid med rapport 2000:6 «Organisering av ytre fiskerietat med forslag om omorganisering av regionene Møre og Romsdal og Nordland» gjennomførte Statskonsult møter med de fleste ansatte i Møre og Romsdal og Nordland. Statskonsult hadde også møter med de tillitsvalgte for organisasjonene.

Statskonsults rapport ble sendt ut på høring blant de ansattes organisasjoner.

Jeg kan i tillegg opplyse at det på en regionsamling for alle ansatte i Nordland ble drøftet ulike sider ved omorganiseringen av ytre etat, herunder samling av regionkontoret i Bodø.

Steinar Bastesen (TF): Jeg kan ikke se at jeg fikk svar på spørsmålet, men allikevel takker jeg nå for svaret.

Etter mitt spørsmål den 25. oktober sendte de ansatte ved regionkontoret i Svolvær et åpent brev til fiskeriministeren, der de påpekte at de ikke hadde vært tatt med på råd. Det resulterte igjen i at lederen for avdelingen i Bergen, altså øverste sjef, sendte en skriftlig korreks og påla regiondirektøren i Bodø å refse de ansatte i Svolvær. Jeg skal sitere:

«Avdeling for kvalitet, kontroll og regional forvaltning finner fremgangsmåten og ordvalget som er benyttet som meget beklagelig, og håper at en for fremtiden sammen kan finne løsninger gjennom de prosesser som foregår innen etaten. Avdelingen ber om at regiondirektøren snarest tar dette opp med de ansatte i Svolvær, som står bak brevet, slik at dette ikke gjentar seg.»

Det er en merkelig form for demokrati som utøves her, når representanter som blir berørt, tar opp et spørsmål som refererer seg til et spørsmål i spørretimen. (Presidenten klubbar.) Er dette en praksis som Regjeringen følger i alle saker?

Presidenten: Presidenten ber representanten Bastesen om å respektere taletida.

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Det vil være kjent at Regjeringen har store ambisjoner med hensyn til endringer, modernisering og fornyelse av offentlig sektor. Skal vi få til det, er vi helt avhengig av et godt samarbeid med de tilsatte gjennom de tillitsvalgte, og det vil Regjeringen legge stor vekt på, og legger stor vekt på.

Med hensyn til det brevet som representanten Bastesen refererte noe fra, vil jeg på vegne av fiskeriministeren bemerke følgende: Fiskeriforvaltningen ønsker ikke å sette munnkurv på de ansatte. Det som vil være sentralt for fiskeriforvaltningen som for øvrige statlige enheter, er at man kan tilrettelegge for at initiativ og synspunkter kan komme fram, slik at de kan være med på å forme en positiv prosess, særlig når virksomheter er under endring.