Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 28

Presidenten: Dette spørsmålet, frå representanten Steinar Bastesen til fiskeriministeren, vil bli svara på av samferdselsministeren på vegner av fiskeriministeren.

Steinar Bastesen (TF): Jeg har stilt følgende spørsmål til fiskeriministeren:

«Fiskeridepartementet har foreslått å tildele nye laksekonsesjoner etter prinsippet «simultant stigende auksjon», og det er foreslått å innføre en arealavgift. Inntektene er tatt med i statsbudsjettet for 2001. Forslaget om arealavgiften er et nytt prinsipp, og det er betenkelig at staten avgiftsbelegger arealer som ikke tilhører staten.

Er ikke statsråden betenkt over at den innfører et nytt forvaltningsregime som er i strid med allemannsretten, og hva blir gjort for å avklare dette rettsspørsmålet?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Det er riktig at Fiskeridepartementet vil tildele nye tillatelser til oppdrett av matfisk av laks og ørret i 2001. Det er ikke riktig at Fiskeridepartementet har foreslått at dette skal skje etter prinsippet «simultant stigende auksjon». Det er heller ikke riktig, slik representanten Bastesen hevder, at Fiskeridepartementet har foreslått å innføre en arealavgift for oppdrettsnæringen.

Mye har vært sagt og skrevet om den kommende tildelingsrunden. Spørsmålet til representanten Bastesen viser at det kan være behov for å orientere litt om innholdet i Fiskeridepartementets forslag.

Det er bred politisk enighet om at en del av veksten i lakse- og ørretoppdrett framover tas ut ved tildeling av nye konsesjoner. Regjeringens syn er at samfunnet skal få en rimelig del av verdien av de nye konsesjonene, og at det i den forbindelse skal tas et vederlag ved tildelingen. Det er imidlertid viktig at vi stiller klare mål for hva vi vil oppnå med tildelingen, og at disse målene gjenspeiles i de krav vi knytter til de nye konsesjonene.

Fiskeridepartementet tar sikte på å tildele et begrenset antall nye konsesjoner jevnlig framover. I 2001 vil det bl.a. særlig bli lagt vekt på å fordele konsesjoner til områder som i dag har liten havbruksaktivitet. Dette vil være et viktig grep for å utløse det store verdiskapingspotensialet i havbruksnæringen, ved at større deler av kysten blir tatt i bruk. Dette vil også komme Distrikts-Norge til gode.

Når det gjelder spørsmålet om arealavgift, er dette kommet opp i debatten bl.a. som innspill om at vertskommunene bør få inntekter i form av en arealavgift. Dette må vurderes nærmere, og det må undergis en grundig utredning som grunnlag for en politisk behandling. En må bl.a., som representanten Bastesen påpeker, vurdere nærmere prinsipielle juridiske og politiske spørsmål knyttet til bruk av kystsonen. Videre må de økonomiske og administrative konsekvensene for næringslivet og for det offentlige utredes.

Når det gjelder representantens henvisning til «simultant stigende auksjon», et begrep som er ukjent for folk flest, tror jeg det er hentet fra St.prp. nr. 1, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, hvor det i boks 5.1 på side 96 er en generell orientering om ulike former for auksjon, og altså ikke knyttet direkte opp mot Fiskeridepartementets forslag.

Steinar Bastesen (TF): Jeg takker statsråden for svaret.

Det er nettopp fra statsbudsjettet jeg har hentet uttrykket «simultant stigende auksjon», og hvis man ikke skal lese det i sammenheng med det som det faktisk er skrevet om i forbindelse med auksjoner og laksekonsesjoner, må man lese statsbudsjettet på samme måte som fanden leser Bibelen. Iallfall har de som har lest det, oppfattet det på samme måte som meg. Å begynne å auksjonere ut havområder som staten faktisk ikke eier, er innføring av et nytt prinsipp, uten debatt, og jeg må peke på at det har ikke staten lov til. Vi må få en slik sak inn for Stortinget for en bred behandling så man kan få diskutert prinsippene, for hvis det går så langt at vi skal begynne å auksjonere bort havområder, er det praktisk talt ingenting i veien for at den som har virkelig mye penger, kan kjøpe opp hele norsk økonomisk sone. Da er vi på ville veier. Jeg vil spørre statsråden: Er det den veien man tenker å gå?

Presidenten: Presidenten er noko i tvil om ordbruken til representanten Steinar Bastesen. Presidenten er iallfall sikker på at stortingssalen ikkje er ein arena for fanden.

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Jeg kan klart berolige representanten Bastesen med at det ikke er i de retninger han avslutningsvis var inne på, Regjeringen ønsker å utvikle verken havbruksnæringen eller det norske samfunn for øvrig.

Det er, som jeg sa i mitt hovedsvar, mange spørsmål som krever nærmere utredning, og som Fiskeridepartementet vil komme tilbake til. Når det gjelder spørsmålet om ulike auksjonsformer, vil jeg bare peke på at det finnes også andre ting å auksjonere bort enn oppdrettskonsesjoner, f.eks. konsesjoner til å drive andre generasjons mobiltelefonsystem, også TV-konsesjoner. Det er altså en generell omtale av ulike auksjonsmetoder som er tatt inn i St.prp. nr. 1, og hvorvidt de skal få anvendelse for en eller flere av de nevnte konsesjonstyper, vil Regjeringen komme tilbake til.