Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 47

Leif Helge Kongshaug (V): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kirke-, utdannings- og forskningsministeren:

«Fiskeri og havbruk er vekstkraftige framtidsnæringer i Norge. Behovet for rekruttering og kompetanse til næringene er stadig økende. På grunn av sviktende søkertall og dårlig fylkeskommunal økonomi står likevel viktige utdanningstilbud i næringen på videregående nivå i fare for å bli lagt ned.

Hva kan statsråden gjøre for å motvirke dette og sørge for en langsiktig, helhetlig tenking som på alle nivå bygger opp under behovet for utdanning og kompetanse i næringene?»

Statsråd Trond Giske: Jeg er enig i at det er en beklagelig utvikling. Problemet har vært diskutert tidligere, og en arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har utarbeidet en handlingsplan for rekruttering til fiskerifag og akvakulturstudier både på videregående og på høyere nivå. I arbeidsgruppen var næringen, bransjeorganisasjonene, videregående opplæring og høgskolene representert. Arbeidsgruppen avleverte sin plan 6. juni i år. I handlingsplanen er det foreslått en rekke tiltak for å bedre rekrutteringen.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil i samarbeid med Fiskeridepartementet følge opp handlingsplanen. Forslag til tiltak vil bli nøye vurdert og fulgt opp så langt det er mulig innenfor de økonomiske rammene som foreligger.

Det er likevel slik at det viktigste arbeidet må gjøres av bransjen selv. Flere av forslagene i handlingsplanen retter seg mot næringen. Bransjen må skape interesse for denne utdanningen, slik at ungdom får lyst til å ta fatt på den. Fylkeskommunene må også ta sitt regionalpolitiske ansvar. Jeg vet at det foregår et viktig arbeid med rekruttering til opplæring i fiskeri- og havbruksfag i flere fylkeskommuner, i nært samarbeid med bransjen. Arbeidet foregår på alle nivåer og vil forhåpentligvis bidra til en bedre rekruttering.

Leif Helge Kongshaug (V): Jeg vil takke statsråden for et ryddig og greit svar.

Fiskeri og havbruk kan bli en av bærebjelkene i den framtidige nasjonale økonomien, men da er det visse forutsetninger som må være på plass, og det er bl.a. et tilfredsstillende kompetansenivå. Det innebærer selvfølgelig at en må ha et godt utdanningstilbud også på videregående skoles nivå. Da er det etter min mening meningsløst og kortsiktig det en er vitne til i mitt hjemfylke, at videregående skoler som f.eks. Aukra og Averøy, som har bygd opp et godt miljø, har kompetanse og et godt utdanningstilbud innen fiskeri- og havbruksnæringen, blir lagt ned.

Så til en litt annen sak som er behandlet i næringskomiteen. Det er nå kjent at det er politisk flertall for at skolene skal kunne få oppdrettskonsesjoner. Dette er nytt og er en veldig viktig og positiv stimulans for dette utdanningstilbudet.

Jeg vil spørre statsråden: Hvilke tiltak kan han gjøre for å følge opp at det raskt blir en realitet at skolene kan få dette, slik at det kan være med på å bygge opp under at rekrutteringen til skolene blir enda bedre?

Statsråd Trond Giske: Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå inn i detaljerte svar i forhold til skolestrukturen og de enkelte skolene i Møre og Romsdal. Det har jeg gjort allerede som statsråd – dvs. det har jeg ikke gjort, men jeg har vært på besøk der, og det ble oppfattet som jeg hadde gjort det. Det fikk jeg fryktelig skjenn for, og det kjenner sikkert representanten Kongshaug til.

Jeg deler hans oppfatning om at fiskeri og havbruk kanskje er en av de mest lovende næringene i Norge. Enkelte mener at dette kommer til å bli den næringen som i eksportverdi ikke bare kan overta som største næring etter at oljen fases ut, men kanskje bli av en størrelsesorden som oljeindustrien og oljeproduksjonen har vært. Derfor skal vi legge til rette for utdanning.

Hvis næringskomiteen åpner for det som Kongshaug nå viser til, vil vi selvsagt gjøre det vi skal for å følge opp dette, slik at vi drar nytte av det både i rekruttering og i utdanning.