Stortinget - Møte tirsdag den 5. februar 2013 kl. 10

Dato: 05.02.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:06:43]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer ((Innst. 181 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 2 [10:08:48]

  Interpellasjon fra representanten Jan Tore Sanner til finansministeren:
  «Næringslivets økonomibarometer, lagt frem 29. november 2012, viser en stadig tydeligere todeling av norsk økonomi. Mens olje- og gassektoren går svært bra, faller øvrige eksportbedrifter enda mer. For 4. kvartal faller de til et nivå tilsvarende det verste kvartalet under finanskrisen. I tillegg er investeringene i Fastlands-Norge på det laveste på over 40 år. Todelingen av økonomien gjør både arbeidsplassene og statens finansiering sårbar for svingninger i oljeprisene. Lav produktivitetsvekst, høy kostnadsvekst, nedprioritering av forskning og særnorske skatter forsterker nedgangen når markedet faller. Regjeringen virker tom for ideer og handlekraft i møte med de særnorske utfordringene. Utviklingen krever en langsiktig strategi for kunnskap og konkurransekraft.
  Hva er statsrådens analyse av utfordringene, og hva er regjeringens langsiktige strategi for å gjøre jobbene tryggere og konkurranseevnen bedre?»

 • Sak nr. 3 [11:19:44]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Anne Karin Olli om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud ((Innst. 174 S (2012–2013), jf. Dokument 8:4 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 4 [12:03:24]

  Interpellasjon fra representanten Michael Tetzschner til kommunal- og regionalministeren:
  «Frem til 2006 het det i Kommunaldepartementets retningslinjer at "Fylkesmannen skal ikke stille krav om innføring av eiendomsskatt som forutsetning for å få skjønnstilskudd". Denne setningen var tatt inn i retningslinjene da Erna Solberg var kommunalminister. Formuleringen ble fjernet av regjeringen Stoltenberg II, og oppleves av kommunene som et statlig pålegg om å innføre en kommunal eiendomsskatt.
  Vil statsråden ta initiativ til at man igjen vil presisere at kommunene står fritt i å innføre eller ikke innføre eiendomsskatt, slik at tildeling av skjønnsmidler ikke gjøres avhengig av innføring av eiendomsskatt?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.53.