Stortinget - Møte tirsdag den 20. mars 2018

Dato: 20.03.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 40 (2017–2018), jf. Innst. 181 L (2017–2018) og Prop. 126 L (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 19 [17:51:37]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) (Lovvedtak 40 (2017–2018), jf. Innst. 181 L (2017–2018) og Prop. 126 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.