Stortinget - Møte mandag den 29. april 2019

Dato: 29.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:01:17]

  Redegjørelse av kultur- og likestillingsministeren om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer

 • Sak nr. 2 [12:45:15]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe og Kari Elisabeth Kaski om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter (Innst. 247 S (2018–2019), jf. Dokument 8:8 S (2018–2019))

 • Sak nr. 3 [14:36:36]

  Interpellasjon fra representanten Sylvi Listhaug til helseministeren: «ALS er en av de verste sykdommene det er mulig å få for den som rammes og for familien, og pasienten dør normalt i løpet av 2–3 år. Interpellanten har blitt kontaktet av ALS-syke og pårørende som er frustrert over måten man behandles på, ikke minst fra kommunene. Mange kommuner mangler kunnskap om sykdommen og greier ikke å tilrettelegge på en god måte. Det er uverdig at dødssyke pasienter skal måtte kjempe mot kommunebyråkratiet de siste månedene og årene de har igjen. Den korte tiden pasienten har igjen, skal brukes på å leve, oppleve og ikke minst være sammen med sine nærmeste, ikke på å kjempe mot kommunen. Vil statsråden bidra til at det utarbeides retningslinjer for hvordan ALS-pasienter skal møtes, fra diagnosen stilles til livet er slutt?»

 • Sak nr. 4 [15:28:26]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog (Innst. 240 S (2018–2019), jf. Prop. 41 S (2018–2019))

 • Sak nr. 5 [17:07:06]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm (Innst. 231 S (2018–2019), jf. Dokument 8:82 S (2018–2019))

 • Sak nr. 6 [17:36:03]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019–2022) (Innst. 230 S (2018–2019), jf. Prop. 48 S (2018–2019))

 • Sak nr. 7 [17:47:50]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa (Innst. 232 S (2018–2019), jf. Prop. 50 S (2018–2019))

 • Sak nr. 8 [17:48:07]

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer (Innst. 246 S (2018–2019), jf. Meld. St. 16 (2018–2019))

 • Sak nr. 9 [17:48:27]

  Interpellasjon fra representanten Ruth Grung til fiskeriministeren: «Å sikre verdens økende befolkning tilgang på proteinrik mat er en av våre største globale utfordringer. Klimautfordringene betyr at maten må produseres mer bærekraftig. Norge har potensial til å bli globalt ledende på sunn og klimavennlig matproduksjon fra havet. Skal vi lykkes med å møte utfordringene, må vi forene bærekraft og konkurransekraft. Havbruksnæringen er ung og har vokst raskt. Den er i dag underlagt fire ulike sektormyndigheter, der alle har vetorett og det er ulik regional praktisering av regelverket. Konsesjoner er gitt over tid med svært ulike føringer som gjør det svært problematisk å sikre et effektivt tilsyn. Det er også uklart om vilkårene er oppfylt, og om det har fått konsekvenser. Havbruksnæringen er en nasjonal næring med stort vekstpotensial. Vil statsråden ta initiativ til å rydde opp i gamle konsesjonsvilkår og sikre en enhetlig forvaltning av havbruksnæringen ved at en statlig instans får koordineringsansvaret»?

 • Sak nr. 10 [18:29:54]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) (Lovvedtak 54 (2018–2019), jf. Innst. 234 L (2018–2019) og Prop. 42 LS (2018–2019))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.47.