Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2018

Dato: 04.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 56 S (2018–2019), jf. Prop. 2 S (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 4 [11:41:11]

Innstilling fra justiskomiteen om Tilbaketrekking av Prop. 108 S (2017–2018) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.) (Innst. 56 S (2018–2019), jf. Prop. 2 S (2018–2019))

Talarar

Himanshu Gulati (FrP) [] (ordfører for saken): Det har påløpt merutgifter etter at Prop. 108 S for 2017–2018 ble lagt fram 22. juni, en proposisjon fra Justis- og beredskapsdepartementet om slokking av skogbranner. På denne bakgrunn valgte regjeringen å trekke proposisjonen. Bevilgningsbehovet er innarbeidet som en del av forslag til endring av bevilgningen over kap. 451, post 21 i Prop. 2 S.

Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar. Viktige statlige forsterkningsressurser som Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter bidrar imidlertid på en viktig måte inn i dette arbeidet. Langvarig tørke i vår og sommer førte til ekstrem skogbrannfare og svært mange branner og derfor også en ekstra innsats og mer ressursbruk enn det som er vanlig. Det har derfor vært behov for ekstra bevilgninger, og regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 84,1 mill. kr til dette i sistnevnte proposisjon.

Komiteen står samlet i denne saken, og det har ikke vært noen merknader utover det som er fremmet samlet, så jeg tror ikke jeg skal bruke mer tid på denne saken.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.