Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2018

Dato: 04.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 75 L (2018–2019), jf. Prop. 105 LS (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 7 [12:12:28]

Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 (Innst. 75 L (2018–2019), jf. Prop. 105 LS (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.