Stortinget - Møte torsdag den 5. november 2020

Dato: 05.11.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 35 S (2020–2021), jf. Prop. 37 LS (2019–2020))

Innhald

Sak nr. 4 [12:26:38]

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014 (Innst. 35 S (2020–2021), jf. Prop. 37 LS (2019–2020))