Vedtak uke 51

I årets siste møteuke på Stortinget ble de resterende budsjettinstillingene vedtatt. I tillegg behandlet Stortinget blant annet representantforslag om økt likestilling i norsk film, mer gods på bane og et par meldinger fra regjeringen til Stortinget. 

Godstog ved Reimegrend stasjon. Foto: iStock.
Godstog ved Reimegrend stasjon. Foto: iStock.

Statsbudsjettet 2019

Stortinget ferdigstilte denne uken behandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Neste behandling av dette budsjettet blir revidert budsjett på vårparten 2019.

Stortinget har denne uken også behandlet ny saldering av statsbudsjettet for inneværende år. Dette er den siste behandlingen av statsbudsjettet for 2018. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag uten endringer.

Mer gods på bane

Stortinget har behandlet et representantforslag om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane.  Stortinget vedtok å be regjeringen vurdere om det er hensiktsmessig å benytte administrative sanksjoner i form av forenklet forelegg for å sikre en mer effektiv oppfølging av brudd på kabotasjeregelverket, herunder nivået på foreleggene og muligheten til å kreve det inn på stedet.

Økt likestilling i norsk film

Stortinget har behandlet et representantforslag om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon. Det ble vedtatt at Norsk filminstitutts handlingsplan for for økt likestilling i norsk film skal inneholde:

  • Utarbeidelse av bedre statistikk over kjønnsbalansen i norsk film
  • Redegjørelse om hvordan filmene som mottar støtte bidrar til en mer mangfoldig filmportefølje
  • Norsk Filminstitutt må benytte seg av alle tilgjengelige virkemidler for å øke antall søknader fra kvinner og minoritetsgrupper.

Andre vedtak

Blant andre saker Stortinget har behandlet denne uken finner vi et par meldinger fra regjeringen til Stortinget, Sametingets virksomhet 2017 og Oppgaver til nye regioner. Det ble også vedtatt å be regjeringen se på bruken av enkeltkjøp av institusjonsplass i barnevernet og å avvente Arkivlovutvalgets utredning før man evaluerer omorganiseringen av Arkivverket.

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.


Sist oppdatert: 21.12.2018 13:32