Høringsinnspill fra likestillingssenteret KUN

Høring: Videokonferansehøring: Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021
Innspillsdato: 15.10.2020

Prop. 1 S (2020-2021) Kap. 351 Likestilling og ikke-diskriminering, post 73 Likestillingssenter

Likestillingssenteret KUN er tilfreds med at budsjettforslaget for 2021 blir videreført på årets nivå med en prisjustering. Dette betyr at vi kan fortsette vårt planlagte arbeid for 2021.

Vi vil anerkjenne regjeringas satsing på en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for å bekjempe hatkriminalitet og som er til støtte for alle politidistrikt og at det er øremerket tilskudd til mer forskning om hatkriminalitet. Det er viktig at TryggEst blir videreført og at LHBTIQ-organisasjonene styrkes.

Vi vil samtidig gi utrykk for skuffelse over den manglende satsinga på oppfølging av NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom og ber om at foreslåtte tiltak og anbefalinger følges opp.

KUN jobber for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, alder og livssyn. I et bærekraftperspektiv er likestilling et mål i seg selv, men også et verktøy som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. I de pågående prosessene som kommunene gjør for å implementere bærekraftsmålene, skal KUN være en pådriver for at nettopp likestilling løftes frem.

KUN arbeider målrettet med å påvirke kommuner, offentlige myndigheter og næringslivet til å arbeide for likestilling og mot diskriminering på alle grunnlag, både som arbeidsgiver, tjenesteyter og planlegger. Med kontorer i Steigen og Steinkjer er vårt regionale geografiske nedslagsfelt Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet. Dette gir oss god kunnskap om distriktenes spesielle styrker og utfordringer.

I proposisjonen skriver regjeringen blant annet, under avsnittet "Likestillingssentre":

"Bufdir jobber i 2020, i dialog med sentrene, med å utvikle et eget samfunnsmandat til sentrene, som skal gjelde fra 2021. Dette vil gi en felles, overordnet retning for sentrenes arbeid, legge til rette for bedre utnyttelse av ressurser og kunne bidra til at sentrene blir enda tydeligere aktører på feltet."

Likestillingssenteret KUN er organisert som en ideell og politisk uavhengig stiftelse. Vi mottar hvert år en grunnbevilgning fra staten med tilskuddsbrev forvaltet av Bufdir. Dette utgjør ca. 40% av totalt budsjett. Resterende inntekter henter vi fra andre kilder. I tillegg til stiftelsens vedtekter styres stiftelsen i henhold til strategidokument og handlingsplaner.

Proposisjonen antyder at Likestillingssentrene ikke utnytter sine ressurser godt nok? Likestillingssenteret KUN er usikker på hva som ligger til grunn for denne formuleringen.

Gjennom dialogmøter med Bufdir, levering av årsregnskap og årsmelding har det aldri blitt stilt spørsmål om KUNs ressursutnytting eller synlighet i likestillingfeltet.  Vi er av den mening at vi gjør svært godt likestillingsarbeid og at grunnbevilgningen bidrar til bygging av god kunnskap og aktivitet på likestilling og ikke – diskrimineringsområdet. Vi vil her gi noen ferske eksempler fra dette arbeidet:

  • Covid-19 og tiltakene som ble og er iverksatt har påvirkning for sårbare grupper. KUN har laget podcasten «I kjølevannet av Corona».
  • I samarbeid med Nordlandsforskning og Universitetet i Bergen er KUN i sluttfasen for å ferdigstille rapport om en levekårsundersøkelse om lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (intersex-personer).
  • KUN samarbeider med Bufdir om Innspillmøte i Tromsø til ny lhbt(i)q- handlingsplan.
  • KUN gjennomførte i samarbeid med Kulturdepartementet og Bufdir dialogmøte i Bodø i oktober i forbindelse med oppfølgingen av Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.
  • KUN gjennomfører internasjonale prosjekter. I 2020 har dette vært på tema om likestilling i barnehage og sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
  • KUN driver opplæring om vold i nære relasjoner for kommuner.
  • KUN driver opplæring for kommuner om CRPD.

For å opprettholde et kompetansemiljø som kan fylle hele likestilling og ikke-diskrimineringsfeltet regionalt, i tillegg til å bidra til nasjonal kompetansebygging, kreves et minimum av ansatte. Her kommer grunnbevilgningen til kort.

Likestillingssentrene er helt avhengig av å søke andre utviklingsmidler og tilskuddsmidler for å nå budsjett – og aktivitetsmålene for stiftelsen. 

Likestillingssenteret KUN anmoder Stortinget om å løfte likestillingsarbeidet i hele landet og styrke økonomien til likestillingssentrene gjennom økt grunntilskudd.

For å sikre et systematisk og langsiktig arbeid for likestilling og ikke – diskriminering, er det behov for sterke fagmiljøer som kan utvikle kompetanse, gi bistand og spre kunnskap. Likestillingssenteret KUN er sammen med de andre likestillingssentrene slike fagmiljø!

 

Nordfold, 15. oktober 2020                                                                 Trondheim, 15.oktober 2020

Mari Wattum /s/                                                                                  Hilde Bjørkhaug /s/
daglig leder                                                                                            styreleder

 

 

Kontakt: Mari Wattum mobil 99264784 e-post mari.wattum@kun.no