Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1),  Sosialistisk Venstreparti (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Christian Torset (SV) til klima- og miljøministeren

  Hva vil ministeren gjøre for å sikre at det ikke skjer større utslipp fra de mange krigsvrakene i og rundt Narvik havn?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Torset (SV) til forsvarsministeren

  Andøya flystasjon skal nå bli base for alliert mottak.
  Vil ministeren sørge for å behold tilstrekkelig norsk kontroll over mottaksbasen, til at denne kan brukes også i beredskapsoppdrag, slik basen tradisjonelt har vært?
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  I forlengelse av spørsmål dok15:1146 2021-2022 ber jeg arbeids- og sosialminister opplyse presis hvor i lovverket NAV mener å finne hjemmel for at utbetalingen skal gå til en av vergenes konto.
  Kan statsråden fremme tiltak som sikrer at begge vergene disponerer disse midlene i fellesskap i hht. vergemålslovens bestemmelser, eventuelt reversere endringen i rundskrivet og påpeke at foreldrene i fellesskap må opprette en konto i barnets navn i hht. finansavtaleloven § 25 4, hvor vergene skal disponere kontoen i fellesskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til finansministeren

  Skatteforvaltningsloven § 7-5(7) pålegger formidler av drosjetjenester å gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilknyttet virksomheten, til Skatteetaten. Skatteetaten har fritatt multinasjonale appselskaper fra denne plikten.
  Kan statsråden redegjøre for hvorfor det er rimelig at disse aktørene er fritatt fra den plikten som påhviler alle drosjesentralene i Norge og har multinasjonale appselskaper rapportert inn løyvehavers omsetning fra skiftlapp som produseres i taksameter, for året 2021, innen fristen 31.1-22?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Vil regjeringen se på om formuleringen i forskriften om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og gjøre ei vurdering om noen kroniske syke faller utenfor gitte vilkår pga formuleringen i nevnte forskrift?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle