Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Vil statsråden sikre at de to ansatte ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet beholder sine arbeidsplasser på Lødingen i Vesterålen og ikke blir sentralisert til Tromsø?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Mener ministeren det bidrar til folketallsvekst i distriktene når Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sentraliserer sitt Nord-Norgekontor fra Lødingen til Tromsø, og vil ministeren gripe inn for å stanse prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Narvik kommune preges av mye grensetrafikk, stor militær aktivitet, sterkt voksende cruisetrafikk, aktiv industri, fjellbasert friluftsliv og krevende nordlandsgeografi. Behovet for et oppgående og tilstedeværende Sivilforsvar er stort.
  Vil statsråden gjenopprette Sivilforsvarets kontor i Narvik?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Løypa er forskriftsfestet med både Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementets velsignelse. Likevel blir den nå stengt fordi det fra juni 2021 ikke lengre er hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag for å videreføre isfiskeløypene. Det var fylkesmannen i Nordland som forskriftsfestet isfiskeløpa til Virvassdammen.
  Var ministeren kjent med at både DN og Miljøverndepartementet hadde godkjent løypa da det ble svart på spørsmålet i Dokument nr. 15:2043?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Det lokale brannvesen står ofte alene på ulykkessteder i svært lang tid før både ambulanse og politi rekker frem, og må håndtere blant annet sikring av skadested, evakuering, alvorlige personskader og trafikkdirigering. En kan undres hvilke kriterier var lagt til grunn for vurdering av det totale beredskapsnivået ved innføring av politireformen.
  Vil statsråden erkjenne den beskrevne problemstillingen og sette i verk nødvendige økonomiske tiltak for å sikre god og ansvarlig beredskap i alle landets kommuner?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle