Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Bønder på Sør-Helgeland har ved en forskriftsendring nylig fått en uforutsigbar økning i fraktkostnadene til kraftfôr. Dette har skjedd uten noen utredning, og uten at det er noen praktisk endring i hvor de får kraftfôr fra.
  Synes statsråden det er akseptabelt å ikke utrede konsekvensene av forskriftsendringen før den settes i verk, og hva betyr forskriftsendringen i økte kostnader for bøndene i området generelt, og hva betyr det i økte kostnader, eksempelvis for en grisebonde på Vega med en produksjon opp på konsesjonsgrensa?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Når kan Stortinget forvente å få regjeringens forslag til utbygging av Hålogalandsveien til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Tall fra Lånekassen viser at over 8 000 utenlandske studenter fikk lån og stipend fra Lånekassen i 2019-2020.
  Hva er kriteriene for at utlendinger skal få lån/stipend, hva er summen av lån og stipend fordelt på antall studenter fra de forskjellige land, og i sammenheng med dette kan vi også be vi om svar på om det er forskjeller på norske og utenlandske studenter når det gjelder tilbakebetaling, mislighold og ettergivelse av studielån?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til næringsministeren

  Befolkningen i Meløy mener at Statkraft må vedlikeholde og holde Fykantrappa i god stand.
  Har Statkraft og andre statlige selskap lignende anlegg i Norge som blir stengt, basert på at det ikke er vilje til å vedlikeholde og sikre kulturhistoriske anlegg for alminnelig ferdsel, og vil statsråden engasjere seg i denne saken for å sikre at Fykantrappa fortsatt vil være åpen for allmenheten, og gjennom det bidra til økt folkehelse, opplevelsesbasert turisme, bruk av naturen som verdiskaper, historisk bevissthet og identitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Jeg har merket meg at komiteens flertall har lagt til grunn at det skal være en søknadsbasert ordning for de 400 millioner kronene. Det synes likevel som unødvendig byråkratisk gitt alle de nevnte føringene og det begrensede beløpet.
  Er statsråden enig i at denne ordningen kan gjøres mindre byråkratisk, og vil han ta initiativ til dette?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle