Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Frivillige og ideelle aktører kan utgjøre et viktig bidrag i tilknytning til rusbehandling. Hvordan vil statsråden sørge for at behandlingsinstitusjoner i større grad inkluderer frivilligheten og ideelle aktører i oppfølgingen av rusavhengige?|
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Vil statsråden gjøre en ny vurdering av hvor nødmeldingssentralen for Agder skal ligge, hvor mye kan man spare ved å bruke eksisterende lokaler på Stoa til en samling av disse etatene, fremfor å flytte til nye lokaler i Kristiansand, og hvor mye vil regjeringen kompensere Arendal kommune med, dersom man holder fast på nedleggingen av sentralen på Stoa?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helseministeren

  Vil LHL-sykehuset beholde dagens avtaler for pasientvolum, og vil Statsråden ta ett initiativ for at Helse Sør-Øst går i samtaler med LHL med sikte på å sammen finne løsninger der bygningsmassen kan brukes til pasientbehandling i større grad enn i dag, enten gjennom tjenestekjøp eller leie av lokaler til det offentlige helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Noen av de som er i LAR-behandling, ønsker etter hvert en nedtrapping under kontrollerte former.
  Hvor mange personer står i kø for et døgnbasert behandlingstilbud med LAR-nedtrapping, hvordan vurderer statsråden de helsemessige effektene av døgnbaserte LAR-nedtrappingstilbud, og i hvilken grad mener statsråden man har et godt nok utbygd behandlingstilbud innenfor denne delen av rusfeltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  For personer som har vært inne til behandling for rusavhengighet, er det viktig at de får et botilbud som hjelper de til å holde seg unna rus, når de kommer tilbake til kommunen de bor i.
  I hvilken grad blir rusavhengige som har vært i behandling tildelt bolig, der de også må bo sammen med personer i aktiv rus, mener statsråden man har et godt nok system for å skille disse to gruppene, og hva gjøres eventuelt for å sørge for at disse gruppene ikke blir plassert i det samme bomiljøet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle