Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Vil helseministeren gjøre en ny vurdering av hvorvidt klinisk basisutdannelse (KBU) for norske legestudenter i Danmark, kan godkjennes som en del av turnusen (LIS-1), når disse studentene kommer tilbake igjen til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan har ventetidene og antallet pasienter som står på venteliste for TOO-behandling i de ulike fylkene utviklet seg i løpet av 2020, og vurderer statsråden å iverksette ytterligere tiltak, utover midlene som er bevilget i statsbudsjettet, for å sikre at denne sårbare gruppen får nødvendig tannhelsebehandling innenfor akseptable tidsfrister?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  I hvilken grad mener helseministeren innføringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus har vært vellykket, anser ministeren hans egne krav i forbindelse med SINTEFs rapport om pakkeforløpene fra februar 2020 som innfridd, eller ser han fortsatt behov for å gjøre endringer i forbindelse med pakkeforløpet?
 • Interpellasjon fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Den 26. mai 2020 vedtok Stortinget historiske moderniseringer av bioteknologiloven. Disse endringene vil i sum gi kvinner tilgang til informasjon om deres eget svangerskap tidligere, og ved bruk av de tryggeste metodene som finnes. Flere familier vil også få oppleve drømmen om å stifte egen familie. Mange av endringene ble vedtatt mot regjeringens stemmer. Hvordan er fremdriften i å få gjennomført vedtakene knyttet til tidlig ultralyd, NIPT, eggdonasjon og preimplantasjonsdiagnostikk, og hvordan vurderer statsråden at kapasiteten i privat sektor kan benyttes for å gi en raskere fremdrift og mer valgfrihet særlig knyttet til tidlig ultralyd og NIPT?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Har helseministeren beregnet hva de økonomiske konsekvensene for næringslivet er for hver dag som går før helseministeren velger å følge FHIs anbefalinger om å redusere karantenetid ned til 7 dager?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle