Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hva gjør regjeringen for å bedre oppfølgingen av tannhelsen til hjemmeboende med hjemmesykepleie, hvordan sørger statsråden for rutiner der disse eldre blir informert om sine rettigheter, og hva vil statsråden gjøre for å styrke samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten for denne gruppen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid der Helsedirektoratet og fagmiljøet skal se på prioriteringer innen kjeveortopedi / behov for tannregulering.
  Hvorfor gjennomfører regjeringen kutt på 130 mill. for pasienter definert med et «klart behov» (gruppe c) før dette arbeidet er ferdig, og hva er grunnen til at man ikke bruker disse innsparingene til å øke støtten for de med aller størst behov for tannregulering (gruppe a og b)?
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Regjeringen skriver i Granavolden-plattformen at den vil "Videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene". Stønadene til tannbehandling ble redusert med 160 mill. kroner fra 2017 til 2018. Hardest gikk dette utover varig syke med sterkt nedsatt evne til egenomsorg for tannhelsen sin. Regjeringen varsler nå 130 mill. kroner i nye kutt i støtten til tannregulering for barn og unge i gruppen "klart behov". Hvorfor bryter regjeringens statsbudsjett for 2020 løftene i Granavolden-plattformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Vil helseministeren sørge for at migrenemedisin (CGRP-hemmere) blir tilgjengelig via individuell refusjon, mens forhandlingene pågår for å innføre legemiddelet på blå resept?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hva er kostnadene og hvor mange årsverk er knyttet til driften av hvert av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene), når man ser bort fra de underliggende virksomhetene (HF-ene), og hvordan har antall årsverk og kostnader utviklet seg fra 2013 for selve RHF-ene?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle