Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan følger statsråden opp Helsedirektoratets rapport om legemiddelberedskap, hvilke av de foreslåtte tiltakene vil regjeringen gjennomføre, og når kan vi forvente at dette arbeidet vil gi seg utslag i en reduksjon av antall tilfeller med legemiddelmangel?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvor langt har regjeringen kommet i arbeidet med saken om «å styrke norsk tannhelse», når kan man forvente at saken vil bli lagt frem for Stortinget, og vil regjeringen droppe ytterligere innstramninger i støtteordningene på tannhelsefeltet, som følge av dette stortingsvedtaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Med bakgrunn i Helsetilsynets rapporter fra mai 2019, hvorfor har ikke helseministeren sørget for en bedre organisering av helsetilbudet til mennesker med psykiske- og/eller rusrelaterte lidelser, når regjeringen tidligere har varslet en satsing på disse pasientgruppene, blant annet gjennom «den gylne regel», og hvordan vil ministeren følge opp de funnene som er avdekket, slik at man unngår tilsvarende brudd på lover og regler innenfor disse helsetjenestene i framtida?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Hvordan vil ferieavviklingen i de ulike regionale helseforetakene påvirke tilbudet som gis innen psykiatrien i sommer, og er det forhold som vil kunne svekke den akuttpsykiatriske beredskapen enkelte steder i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til barne- og familieministeren

  Ser statsråden at den nye praksisen med å ikke varsle trossamfunn om søknadsfristen for statlig støtte har fått uheldige konsekvenser, og hva vil han i så fall gjøre for de trossamfunn som i 2019 ser ut til å miste støtten sin på grunn av denne endringen?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle