Lovvedtak og lovanmerkninger

Her finner du oversikt over alle lovvedtak fra første gangs lovbehandling og lovanmerkninger fra andre gangs lovbehandling.

Vedtak etter andre og tredje gangs behandling fremkommer av referat fra møtene. Lovanmerkninger skrives kun hvis andre gangs lovbehandling ikke samtykker lovvedtaket fra første gangs behandling.

Beslutninger (odelsting og lagting) fra gammel lovbehandling finner du ved å velge riktig sesjon og deretter type.

Les mer om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovanmerkninger

Lovvedtak (4)

 • Lovvedtak 4 (2019-2020)

  Innst. 22 L (2019–2020), jf. Prop. 118 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)
 • Lovvedtak 3 (2019-2020)

  Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 2 (2019-2020)

  Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 1 (2019-2020)

  Innst. 21 L (2019–2020), jf. Prop. 142 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)