Lovvedtak og lovanmerkninger

Her finner du oversikt over alle lovvedtak fra første gangs lovbehandling og lovanmerkninger fra andre gangs lovbehandling.

Vedtak etter andre og tredje gangs behandling fremkommer av referat fra møtene. Lovanmerkninger skrives kun hvis andre gangs lovbehandling ikke samtykker lovvedtaket fra første gangs behandling.

Beslutninger (odelsting og lagting) fra gammel lovbehandling finner du ved å velge riktig sesjon og deretter type.

Les mer om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovanmerkninger

Lovvedtak (36)

 • Lovvedtak 36 (2018-2019)

  Innst. 115 L (2018–2019), jf. Prop. 34 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten)
 • Lovvedtak 35 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 34 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i folkeregisterloven
 • Lovvedtak 33 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 32 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i SI-loven
 • Lovvedtak 31 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 30 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i tolloven
 • Lovvedtak 29 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 28 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i bidragsinnkrevingsloven
 • Lovvedtak 27 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i innskuddspensjonsloven
 • Lovvedtak 26 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v.
 • Lovvedtak 25 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 24 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven
 • Lovvedtak 23 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i petroleumsskatteloven
 • Lovvedtak 22 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 21 (2018-2019)

  Innst. 94 L (2018–2019), jf. Prop. 13 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)
 • Lovvedtak 20 (2018-2019)

  Innst. 105 L (2018–2019), jf. Prop. 9 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)
 • Lovvedtak 19 (2018-2019)

  Innst. 93 L (2018–2019), jf. Prop. 12 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 18 (2018-2019)

  Innst. 83 L (2018–2019), jf. Prop. 10 LS (2018–2019 )

  Vedtak til lov om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)
 • Lovvedtak 17 (2018-2019)

  Innst. 74 L (2018–2019), jf. Prop. 111 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)
 • Lovvedtak 16 (2018-2019)

  Innst. 73 L (2018–2019), jf. Prop. 6 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)
 • Lovvedtak 15 (2018-2019)

  Innst. 67 L (2018–2019), jf. Prop. 99 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i kulturminnelova
 • Lovvedtak 14 (2018-2019)

  Innst. 80 L (2018–2019), jf. Prop. 115 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)
 • Lovvedtak 13 (2018-2019)

  Innst. 75 L (2018–2019), jf. Prop. 105 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak)
 • Lovvedtak 12 (2018-2019)

  Innst. 72 L (2018–2019), jf. Prop. 117 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)
 • Lovvedtak 11 (2018-2019)

  Innst. 70 L (2018–2019), jf. Prop. 100 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)
 • Lovvedtak 10 (2018-2019)

  Innst. 42 L (2018–2019), jf. Prop. 91 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp)
 • Lovvedtak 9 (2018-2019)

  Innst. 44 L (2018–2019), jf. Prop. 4 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)
 • Lovvedtak 8 (2018-2019)

  Innst. 34 L (2018–2019), jf. Prop. 93 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)
 • Lovvedtak 7 (2018-2019)

  Innst. 29 L (2018–2019), jf. Prop. 83 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)
 • Lovvedtak 6 (2018-2019)

  Innst. 35 L (2018–2019), jf. Prop. 120 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)
 • Lovvedtak 5 (2018-2019)

  Innst. 36 L (2018–2019), jf. Prop. 5 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)
 • Lovvedtak 4 (2018-2019)

  Innst. 25 L (2018–2019), jf. Prop. 110 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)
 • Lovvedtak 3 (2018-2019)

  Innst. 22 L (2018–2019), jf. Prop. 98 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)
 • Lovvedtak 2 (2018-2019)

  Innst. 23 L (2018–2019), jf. Prop. 104 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 1 (2018-2019)

  Innst. 27 L (2018–2019), jf. Prop. 112 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)