Lovvedtak og lovanmerkninger

Her finner du oversikt over alle lovvedtak fra første gangs lovbehandling og lovanmerkninger fra andre gangs lovbehandling.

Vedtak etter andre og tredje gangs behandling fremkommer av referat fra møtene. Lovanmerkninger skrives kun hvis andre gangs lovbehandling ikke samtykker lovvedtaket fra første gangs behandling.

Beslutninger (odelsting og lagting) fra gammel lovbehandling finner du ved å velge riktig sesjon og deretter type.

Les mer om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovanmerkninger

Lovvedtak (43)

 • Lovvedtak 43 (2019-2020)

  Innst. 130 L (2019–2020), jf. Prop. 124 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)
 • Lovvedtak 42 (2019-2020)

  Innst. 92 L (2019–2020), jf. Prop. 80 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)
 • Lovvedtak 41 (2019-2020)

  Innst. 93 L (2019–2020), jf. Prop. 55 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)
 • Lovvedtak 40 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 102 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 39 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 38 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 37 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i vass- og avløpsanleggslova
 • Lovvedtak 36 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 35 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 34 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i bokføringsloven
 • Lovvedtak 33 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i brann- og eksplosjonsvernloven
 • Lovvedtak 32 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 31 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven
 • Lovvedtak 30 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i kringkastingsloven
 • Lovvedtak 29 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i rettsgebyrloven
 • Lovvedtak 28 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i petroleumsskatteloven
 • Lovvedtak 27 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i fjellova
 • Lovvedtak 26 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 25 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i vegtrafikkloven
 • Lovvedtak 24 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard
 • Lovvedtak 23 (2019-2020)

  Innst. 90 L (2019–2020), jf. Prop. 27 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land
 • Lovvedtak 22 (2019-2020)

  Innst. 73 L (2019–2020), jf. Prop. 105 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)
 • Lovvedtak 21 (2019-2020)

  Innst. 85 L (2019–2020), jf. Prop. 126 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)
 • Lovvedtak 20 (2019-2020)

  Innst. 83 L (2019–2020), jf. Prop. 132 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)
 • Lovvedtak 19 (2019-2020)

  Innst. 84 L (2019–2020), jf. Prop. 3 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i passloven (passgebyr)
 • Lovvedtak 18 (2019-2020)

  Innst. 80 L (2019–2020), jf. Prop. 10 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 17 (2019-2020)

  Innst. 81 L (2019–2020), jf. Prop. 139 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 16 (2019-2020)

  Innst. 82 L (2019–2020), jf. Prop. 134 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)
 • Lovvedtak 15 (2019-2020)

  Innst. 79 L (2019–2020), jf. Prop. 12 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)
 • Lovvedtak 14 (2019-2020)

  Innst. 76 L (2019–2020), jf. Prop. 9 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)
 • Lovvedtak 13 (2019-2020)

  Innst. 63 L (2019–2020), jf. Prop. 6 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)
 • Lovvedtak 12 (2019-2020)

  Innst. 77 L (2019–2020), jf. Prop. 2 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver
 • Lovvedtak 11 (2019-2020)

  Innst. 68 L (2019–2020), jf. Prop. 136 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om opphevelse av omstillingslova
 • Lovvedtak 10 (2019-2020)

  Innst. 62 L (2019–2020), jf. Prop. 141 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)
 • Lovvedtak 9 (2019-2020)

  Innst. 53 L (2019–2020), jf. Prop. 129 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)
 • Lovvedtak 8 (2019-2020)

  Innst. 52 L (2019–2020), jf. Prop. 135 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
 • Lovvedtak 7 (2019-2020)

  Innst. 35 L (2019–2020), jf. Prop. 128 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)
 • Lovvedtak 6 (2019-2020)

  Innst. 37 L (2019–2020), jf. Prop. 127 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)
 • Lovvedtak 5 (2019-2020)

  Innst. 27 L (2019–2020), jf. Prop. 131 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
 • Lovvedtak 4 (2019-2020)

  Innst. 22 L (2019–2020), jf. Prop. 118 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)
 • Lovvedtak 3 (2019-2020)

  Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 2 (2019-2020)

  Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 1 (2019-2020)

  Innst. 21 L (2019–2020), jf. Prop. 142 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)