Lovvedtak og lovanmerkninger

Her finner du oversikt over alle lovvedtak fra første gangs lovbehandling og lovanmerkninger fra andre gangs lovbehandling.

Vedtak etter andre og tredje gangs behandling fremkommer av referat fra møtene. Lovanmerkninger skrives kun hvis andre gangs lovbehandling ikke samtykker lovvedtaket fra første gangs behandling.

Beslutninger (odelsting og lagting) fra gammel lovbehandling finner du ved å velge riktig sesjon og deretter type.

Les mer om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovanmerkninger

Lovanmerkninger (6)

Lovvedtak (104)

 • Lovvedtak 104 (2020-2021)

  Innst. 352 L (2020–2021), jf. Prop. 91 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
 • Lovvedtak 103 (2020-2021)

  Innst. 359 L (2020–2021), jf. Prop. 104 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger)
 • Lovvedtak 102 (2020-2021)

  Innst. 343 L (2020–2021), jf. Prop. 83 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.)
 • Lovvedtak 101 (2020-2021)

  Innst. 344 L (2020–2021), jf. Prop. 82 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak)
 • Lovvedtak 100 (2020-2021)

  Innst. 345 L (2020–2021), jf. Prop. 103 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om opphevelse av eksportkredittloven
 • Lovvedtak 99 (2020-2021)

  Innst. 354 L (2020–2021), jf. Prop. 108 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven
 • Lovvedtak 98 (2020-2021)

  Innst. 321 L (2020–2021), jf. Prop. 53 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
 • Lovvedtak 97 (2020-2021)

  Innst. 336 L (2020–2021), jf. Prop. 87 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)
 • Lovvedtak 96 (2020-2021)

  Innst. 329 L (2020–2021), jf. Prop. 88 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk)
 • Lovvedtak 95 (2020-2021)

  Innst. 330 L (2020–2021), jf. Prop. 84 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven (bytte av biologiske legemidler i apotek)
 • Lovvedtak 94 (2020-2021)

  Innst. 317 L (2020–2021), jf. Prop. 65 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.)
 • Lovvedtak 93 (2020-2021)

  Innst. 323 L (2020–2021), jf. Prop. 64 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.)
 • Lovvedtak 92 (2020-2021)

  Innst. 322 L (2020–2021), jf. Prop. 60 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i utlendingsloven (strafferamme for ulovleg opphald m.m.)
 • Lovvedtak 91 (2020-2021)

  Innst. 326 L (2020–2021), jf. Prop. 93 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (ny ordning med forskutteringsplikt for arbeidsgiver ved kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner)
 • Lovvedtak 90 (2020-2021)

  Innst. 328 L (2020–2021), jf. Prop. 89 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 89 (2020-2021)

  Innst. 253 L (2020–2021), jf. Prop. 108 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om språk (språklova)
 • Lovvedtak 88 (2020-2021)

  Innst. 296 L (2020–2021), jf. Prop. 77 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen
 • Lovvedtak 87 (2020-2021)

  Innst. 303 L (2020–2021), jf. Prop. 66 LS (2020–2021), L-delen

  Vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring)
 • Lovvedtak 86 (2020-2021)

  Innst. 301 L (2020–2021), jf. Prop. 57 LS (2020–2021), L-delen

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (verdipapirisering og kreditorhierarki)
 • Lovvedtak 85 (2020-2021)

  Innst. 283 L (2020–2021), jf. Prop. 74 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 84 (2020-2021)

  Innst. 280 L (2020–2021), jf. Prop. 73 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i skadeserstatningsloven (kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning)
 • Lovvedtak 83 (2020-2021)

  Innst. 282 L (2020–2021), jf. Prop. 68 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)
 • Lovvedtak 82 (2020-2021)

  Innst. 294 L (2020–2021), jf. Prop. 71 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer mv.)
 • Lovvedtak 81 (2020-2021)

  Innst. 290 L (2020–2021), jf. Prop. 69 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)
 • Lovvedtak 80 (2020-2021)

  Innst. 297 L (2020–2021), jf. Prop. 94 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Lovvedtak 79 (2020-2021)

  Innst. 279 L (2020–2021), jf. Prop. 81 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.)
 • Lovvedtak 78 (2020-2021)

  Innst. 299 L (2020–2021), jf. Prop. 96 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Lovvedtak 77 (2020-2021)

  Innst. 276 L (2020–2021), jf. Prop. 19 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.)
 • Lovvedtak 76 (2020-2021)

  Innst. 274 L (2020–2021), jf. Prop. 80 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Parat/YS og NHO og Fagforbundet/LO og NHO i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020
 • Lovvedtak 75 (2020-2021)

  Innst. 249 L (2020–2021), jf. Prop. 78 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II)
 • Lovvedtak 74 (2020-2021)

  Innst. 245 L (2020–2021), jf. Prop. 134 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)
 • Lovvedtak 73 (2020-2021)

  Innst. 220 L (2020–2021), jf. Prop. 20 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.)
 • Lovvedtak 72 (2020-2021)

  Innst. 231 L (2020–2021), jf. Prop. 72 LS (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 71 (2020-2021)

  Innst. 207 L (2020–2021), jf. Dokument 8:94 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 70 (2020-2021)

  Innst. 215 L (2020–2021), jf. Prop. 143 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)
 • Lovvedtak 69 (2020-2021)

  Innst. 214 L (2020–2021), jf. Prop. 136 L (2019–2020 )

  Vedtak til lov om endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.)
 • Lovvedtak 68 (2020-2021)

  Innst. 223 L (2020–2021), jf. Prop. 59 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører)
 • Lovvedtak 67 (2020-2021)

  Innst. 193 L (2020–2021), jf. Prop. 67 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringar i vallova (assistanse ved stemming)
 • Lovvedtak 66 (2020-2021)

  Innst. 184 L (2020–2021), jf. Prop. 62 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)
 • Lovvedtak 65 (2020-2021)

  Innst. 183 L (2020–2021), jf. Prop. 25 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i energiloven m.m. (endringer om funksjonelt skille for nettforetak)
 • Lovvedtak 64 (2020-2021)

  Innst. 190 L (2020–2021), jf. Prop. 137 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)
 • Lovvedtak 63 (2020-2021)

  Innst. 149 L (2020–2021), jf. Prop. 61 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene)
 • Lovvedtak 62 (2020-2021)

  Innst. 167 L (2020–2021), jf. Prop. 63 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet
 • Lovvedtak 61 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 60 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2019 nr. 100 om endring i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 59 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2019 nr. 97 om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 58 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 57 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i lov 13. desember 2013 nr. 110 om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven)
 • Lovvedtak 56 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 55 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 54 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon
 • Lovvedtak 53 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 52 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i betalingssystemloven
 • Lovvedtak 51 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 50 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven
 • Lovvedtak 49 (2020-2021)

  Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 48 (2020-2021)

  Innst. 118 L (2020–2021), jf. Prop. 34 L (2020–2021)

 • Lovvedtak 47 (2020-2021)

  Innst. 130 L (2020–2021), jf. Prop. 36 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 46 (2020-2021)

  Innst. 153 L (2020–2021), jf. Prop. 52 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om endring i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)
 • Lovvedtak 45 (2020-2021)

  Innst. 123 L (2020–2021), jf. Prop. 28 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Lovvedtak 44 (2020-2021)

  Innst. 129 L (2020–2021), jf. Prop. 16 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2)
 • Lovvedtak 43 (2020-2021)

  Innst. 124 L (2020–2021), jf. Prop. 32 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020
 • Lovvedtak 42 (2020-2021)

  Innst. 141 L (2020–2021), jf. Prop. 27 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 41 (2020-2021)

  Innst. 135 L (2020–2021), jf. Prop. 24 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold)
 • Lovvedtak 40 (2020-2021)

  Innst. 127 L (2020–2021), jf. Prop. 15 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon)
 • Lovvedtak 39 (2020-2021)

  Innst. 128 L (2020–2021), jf. Prop. 13 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser)
 • Lovvedtak 38 (2020-2021)

  Innst. 137 L (2020–2021), jf. Prop. 138 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)
 • Lovvedtak 37 (2020-2021)

  Innst. 108 L (2020–2021), jf. Prop. 141 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i EØS-arbeidstakarlova
 • Lovvedtak 36 (2020-2021)

  Innst. 119 L (2020–2021), jf. Prop. 31 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 35 (2020-2021)

  Innst. 133 L (2020–2021), jf. Prop. 21 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.)
 • Lovvedtak 34 (2020-2021)

  Innst. 125 L (2020–2021), jf. Prop. 18 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker)
 • Lovvedtak 33 (2020-2021)

  Innst. 134 L (2020–2021), jf. Prop. 11 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i domstolloven
 • Lovvedtak 32 (2020-2021)

  Innst. 122 L (2020–2021), jf. Prop. 33 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)
 • Lovvedtak 31 (2020-2021)

  Innst. 122 L (2020–2021), jf. Prop. 33 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 30 (2020-2021)

  Innst. 117 L (2020–2021), jf. Prop. 35 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 29 (2020-2021)

  Innst. 120 L (2020–2021), jf. Prop. 30 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.)
 • Lovvedtak 28 (2020-2021)

  Innst. 121 L (2020–2021), jf. Prop. 29 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 27 (2020-2021)

  Innst. 131 L (2020–2021), jf. Prop. 22 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)
 • Lovvedtak 26 (2020-2021)

  Innst. 140 L (2020–2021), jf. Prop. 17 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen)
 • Lovvedtak 25 (2020-2021)

  Dokument 8:71 L (2020-2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven
 • Lovvedtak 24 (2020-2021)

  Innst. 104 L (2020–2021), jf. Prop. 92 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om finansavtaler (finansavtaleloven)
 • Lovvedtak 23 (2020-2021)

  Innst. 85 L (2020–2021), jf. Prop. 139 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)
 • Lovvedtak 22 (2020-2021)

  Innst. 62 L (2020–2021), jf. Prop. 100 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner)
 • Lovvedtak 21 (2020-2021)

  Innst. 78 L (2020–2021), jf. Prop. 144 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige)
 • Lovvedtak 20 (2020-2021)

  Innst. 72 L (2020–2021), jf. Prop. 121 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)
 • Lovvedtak 19 (2020-2021)

  Innst. 74 L (2020–2021), jf. Prop. 63 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata)
 • Lovvedtak 18 (2020-2021)

  Innst. 75 L (2020–2021), jf. Prop. 59 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)
 • Lovvedtak 17 (2020-2021)

  Innst. 49 L (2020–2021), jf. Prop. 10 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven)
 • Lovvedtak 16 (2020-2021)

  Innst. 70 L (2020–2021), jf. Prop. 135 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)
 • Lovvedtak 15 (2020-2021)

  Innst. 34 L (2020–2021), jf. Prop. 37 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i lov om Folketrygdfondet (avvikling av varaordningen mv.)
 • Lovvedtak 14 (2020-2021)

  Innst. 34 L (2020–2021), jf. Prop. 37 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om revisjon og revisorer (revisorloven)
 • Lovvedtak 13 (2020-2021)

  Innst. 41 L (2020–2021), jf. Prop. 66 L (2019–2020) unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)
 • Lovvedtak 12 (2020-2021)

  Innst. 32 L (2020–2021), jf. Prop. 6 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)
 • Lovvedtak 11 (2020-2021)

  Innst. 24 L (2020–2021), jf. Prop. 4 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 10 (2020-2021)

  Innst. 31 L (2020–2021), jf. Prop. 8 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Lovvedtak 9 (2020-2021)

  Innst. 28 L (2020–2021), jf. Prop. 9 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Lovvedtak 8 (2020-2021)

  Innst. 27 L (2020–2021), jf. Prop. 3 L (2020–2021)

  Vedtak til midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 7 (2020-2021)

  Innst. 26 L (2020–2021), jf. Prop. 5 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
 • Lovvedtak 6 (2020-2021)

  Innst. 30 L (2020–2021), jf. Prop. 7 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)
 • Lovvedtak 5 (2020-2021)

  Innst. 29 L (2020–2021), jf. Prop. 2 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 4 (2020-2021)

  Innst. 390 L (2019–2020), jf. Prop. 98 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)
 • Lovvedtak 3 (2020-2021)

  Innst. 389 L (2019–2020), jf. Prop. 89 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 2 (2020-2021)

  Innst. 23 L (2020–2021), jf. Prop. 145 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Lovvedtak 1 (2020-2021)

  Innst. 18 L (2020–2021), jf. Prop. 140 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), og om endringer i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19