Lovvedtak og lovanmerkninger

Her finner du oversikt over alle lovvedtak fra første gangs lovbehandling og lovanmerkninger fra andre gangs lovbehandling.

Vedtak etter andre og tredje gangs behandling fremkommer av referat fra møtene. Lovanmerkninger skrives kun hvis andre gangs lovbehandling ikke samtykker lovvedtaket fra første gangs behandling.

Beslutninger (odelsting og lagting) fra gammel lovbehandling finner du ved å velge riktig sesjon og deretter type.

Les mer om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovanmerkninger

Lovvedtak (156)

 • Lovvedtak 156 (2019-2020)

  Innst. 396 L (2019–2020), jf. Prop. 133 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)
 • Lovvedtak 155 (2019-2020)

  Innst. 395 L (2019–2020), jf. Prop. 132 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen)
 • Lovvedtak 154 (2019-2020)

  Innst. 385 L (2019–2020), jf. Prop. 130 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.)
 • Lovvedtak 153 (2019-2020)

  Innst. 386 L (2019–2020), jf. Prop. 125 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19)
 • Lovvedtak 152 (2019-2020)

  Innst. 364 L (2019–2020), jf. Prop. 131 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Lovvedtak 151 (2019-2020)

  Innst. 362 L (2019–2020), jf. Prop. 126 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Lovvedtak 150 (2019-2020)

  Innst. 361 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med nullsats for beregning av arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard)
 • Lovvedtak 149 (2019-2020)

  Innst. 361 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2019 nr. 94 om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 148 (2019-2020)

  Innst. 361 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 147 (2019-2020)

  Innst. 361 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 146 (2019-2020)

  Innst. 361 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i tolloven
 • Lovvedtak 145 (2019-2020)

  Innst. 361 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 144 (2019-2020)

  Innst. 361 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven
 • Lovvedtak 143 (2019-2020)

  Innst. 361 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i skatteloven
 • Lovvedtak 142 (2019-2020)

  Innst. 361 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i folketrygdloven
 • Lovvedtak 141 (2019-2020)

  Innst. 361 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 140 (2019-2020)

  Innst. 363 L (2019–2020), jf. Prop. 129 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 139 (2019-2020)

  Innst. 381 L (2019–2020), jf. Prop. 122 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)
 • Lovvedtak 138 (2019-2020)

  Innst. 384 L (2019–2020), jf. Prop. 128 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 137 (2019-2020)

  Innst. 366 L (2019–2020), jf. Prop. 124 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
 • Lovvedtak 136 (2019-2020)

  Innst. 359 L (2019–2020), jf. Prop. 123 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 135 (2019-2020)

  Innst. 351 L (2019–2020), jf. Prop. 113 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
 • Lovvedtak 134 (2019-2020)

  Innst. 357 L (2019–2020), jf. Prop. 80 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)
 • Lovvedtak 133 (2019-2020)

  Innst. 358 L (2019–2020), jf. Prop.119 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Lovvedtak 132 (2019-2020)

  Innst. 302 L (2019–2020), jf. Prop. 96 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (utfasing av tilskudd til kortkurs i folkehøyskolen, internkontroll for friskoler og barnehager, psykososialt barnehagemiljø, krav til og tilsyn med private barnehager, kommunal barnehagemyndighet, studieforbund m.m.)
 • Lovvedtak 131 (2019-2020)

  Innst. 320 L (2019–2020), jf. Prop. 55 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)
 • Lovvedtak 130 (2019-2020)

  Innst. 313 L (2019–2020), jf. Prop. 86 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)
 • Lovvedtak 129 (2019-2020)

  Innst. 309 L (2019–2020), jf. Prop. 97 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)
 • Lovvedtak 128 (2019-2020)

  Innst. 310 L (2019–2020), jf. Prop. 84 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)
 • Lovvedtak 127 (2019-2020)

  Innst. 307 L (2019–2020), jf. Prop. 91 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i tjenesteloven (geoblokkering)
 • Lovvedtak 126 (2019-2020)

  Innst. 311 L (2019–2020), jf. Prop. 85 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.
 • Lovvedtak 125 (2019-2020)

  Innst. 319 L (2019–2020), jf. Prop. 82 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)
 • Lovvedtak 124 (2019-2020)

  Innst. 324 L (2019–2020), jf. Prop. 79 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven (strafferamme og administrative reaksjoner)
 • Lovvedtak 123 (2019-2020)

  Innst. 321 L (2019–2020), jf. Prop. 42 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)
 • Lovvedtak 122 (2019-2020)

  Innst. 297 L (2019–2020), jf. Dokument 8:67 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring av naturmangfoldloven (betydningen av bestandsmål ved uttak av rovvilt)
 • Lovvedtak 121 (2019-2020)

  Innst. 305 L (2019–2020), jf. Prop. 90 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv.)
 • Lovvedtak 120 (2019-2020)

  Innst. 322 L (2019–2020), jf. Prop. 81 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov)
 • Lovvedtak 119 (2019-2020)

  Innst. 335 L (2019–2020), jf. Prop. 54 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.)
 • Lovvedtak 118 (2019-2020)

  Innst. 323 L (2019–2020), jf. Prop. 50 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda)
 • Lovvedtak 117 (2019-2020)

  Innst. 328 L (2019–2020), jf. Prop. 66 L (2019–2020) kapitlene 9, 10, 12, 14 og 16

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)
 • Lovvedtak 116 (2019-2020)

  Innst. 338 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020), endring i Sl-loven

  Vedtak til lov om endring i SI-loven
 • Lovvedtak 115 (2019-2020)

  Innst. 338 L (2019–2020), jf. Prop. 107 LS (2019–2020), skattebetalingsloven ny § 15–4

  Vedtak til lov om endring i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 114 (2019-2020)

  Innst. 317 L (2019–2020), jf. Prop. 77 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om infrastruktur for alternativt drivstoff
 • Lovvedtak 113 (2019-2020)

  Innst. 306 L (2019–2020), jf. Prop. 106 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. – utsatt iverksettelse)
 • Lovvedtak 112 (2019-2020)

  Innst. 316 L (2019–2020), jf. Prop. 93 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse)
 • Lovvedtak 111 (2019-2020)

  Innst. 315 L (2019–2020), jf. Prop. 88 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.)
 • Lovvedtak 110 (2019-2020)

  Innst. 326 L (2019–2020), jf. Prop. 64 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om Eldreombudet (eldreombudsloven)
 • Lovvedtak 109 (2019-2020)

  Innst. 314 L (2019–2020), jf. Prop. 87 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten)
 • Lovvedtak 108 (2019-2020)

  Innst. 294 L (2019–2020), jf. Prop. 61 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.)
 • Lovvedtak 107 (2019-2020)

  Innst. 337 L (2019–2020), jf. Prop. 116 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 106 (2019-2020)

  Innst. 295 L (2019–2020), jf. Prop. 71 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)
 • Lovvedtak 105 (2019-2020)

  Innst. 293 L (2019–2020), jf. Prop. 60 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår)
 • Lovvedtak 104 (2019-2020)

  Innst. 296 L (2019–2020), jf. Prop. 34 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i bioteknologiloven mv.
 • Lovvedtak 103 (2019-2020)

  Innst. 269 L (2019–2020), jf. Prop. 43 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)
 • Lovvedtak 102 (2019-2020)

  Innst. 283 L (2019–2020), jf. Prop. 115 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 101 (2019-2020)

  Innst. 290 L (2019–2020), jf. Prop. 114 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 100 (2019-2020)

  Innst. 289 L (2019–2020), jf. Prop. 112 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Lovvedtak 99 (2019-2020)

  Innst. 282 L (2019–2020), jf. Prop. 104 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Lovvedtak 98 (2019-2020)

  Innst. 273 L (2019–2020), jf. Prop. 102 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 97 (2019-2020)

  Innst. 274 L (2019–2020), jf. Prop. 96 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i friskolelova og utdanningsstøtteloven
 • Lovvedtak 96 (2019-2020)

  Innst. 275 L (2019–2020), jf. Prop. 94 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 95 (2019-2020)

  Innst. 287 L (2019–2020), jf. Prop. 111 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 94 (2019-2020)

  Innst. 284 L (2019–2020), jf. Prop. 103 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 93 (2019-2020)

  Innst. 286 L (2019–2020), jf. Prop. 110 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19)
 • Lovvedtak 92 (2019-2020)

  Innst. 285 L (2019–2020), jf. Prop. 109 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Lovvedtak 91 (2019-2020)

  Innst. 248 L (2019–2020), jf. Prop. 36 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)
 • Lovvedtak 90 (2019-2020)

  Innst. 252 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven
 • Lovvedtak 89 (2019-2020)

  Innst. 247 L (2019–2020), jf. Prop. 45 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge)
 • Lovvedtak 88 (2019-2020)

  Innst. 249 L (2019–2020), jf. Prop. 31 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)
 • Lovvedtak 87 (2019-2020)

  Innst. 251 L (2019–2020), jf. Prop. 49 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.)
 • Lovvedtak 86 (2019-2020)

  Innst. 250 L (2019–2020), jf. Prop. 40 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)
 • Lovvedtak 85 (2019-2020)

  Innst. 245 L (2019–2020), jf. Prop. 83 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
 • Lovvedtak 84 (2019-2020)

  Innst. 244 L (2019–2020), jf. Prop. 75 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)
 • Lovvedtak 83 (2019-2020)

  Innst. 237 L (2019–2020), jf. Prop. 51 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i luftfartsloven (akkreditering)
 • Lovvedtak 82 (2019-2020)

  Innst. 215 L (2019–2020), jf. Prop. 137 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)
 • Lovvedtak 81 (2019-2020)

  Innst. 169 L (2019–2020), jf. Prop. 8 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid)
 • Lovvedtak 80 (2019-2020)

  Innst. 240 L (2019–2020), jf. Prop. 76 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)
 • Lovvedtak 79 (2019-2020)

  Innst. 230 L (2019–2020), jf. Prop. 46 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om medisinsk utstyr
 • Lovvedtak 78 (2019-2020)

  Innst. 208 L (2019–2020), jf. Prop. 130 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
 • Lovvedtak 77 (2019-2020)

  Innst. 229 L (2019–2020), jf. Prop. 47 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven (personopplysninger og automatiserte avgjørelser)
 • Lovvedtak 76 (2019-2020)

  Innst. 232 L (2019–2020), jf. Prop. 70 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 75 (2019-2020)

  Innst. 232 L (2019–2020), jf. Prop. 70 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i forsikringsavtaleloven
 • Lovvedtak 74 (2019-2020)

  Innst. 232 L (2019–2020), jf. Prop. 70 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i tjenestepensjonsloven
 • Lovvedtak 73 (2019-2020)

  Innst. 232 L (2019–2020), jf. Prop. 70 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i foretakspensjonsloven
 • Lovvedtak 72 (2019-2020)

  Innst. 232 L (2019–2020), jf. Prop. 70 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i innskuddspensjonsloven
 • Lovvedtak 71 (2019-2020)

  Innst. 232 L (2019–2020), jf. Prop. 70 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall
 • Lovvedtak 70 (2019-2020)

  Innst. 236 L (2019–2020), jf. Prop. 74 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 69 (2019-2020)

  Innst. 234 L (2019–2020), jf. Prop. 72 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.)
 • Lovvedtak 68 (2019-2020)

  Innst. 235 L (2019–2020), jf. Prop. 69 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av Covid-19)
 • Lovvedtak 67 (2019-2020)

  Innst. 217 L (2019–2020), jf. Prop. 68 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og lov om endringer i pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling)
 • Lovvedtak 66 (2019-2020)

  Innst. 213 L (2019–2020), jf. Prop. 11 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev)
 • Lovvedtak 65 (2019-2020)

  Innst. 207 L (2019–2020), jf. Prop. 133 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i tvisteloven (verdigrensene)
 • Lovvedtak 64 (2019-2020)

  Innst. 210 L (2019–2020), jf. Prop. 4 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)
 • Lovvedtak 63 (2019-2020)

  Innst. 195 L (2019–2020), jf. Prop. 35 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven)
 • Lovvedtak 62 (2019-2020)

  Innst. 204 L (2019–2020), jf. Prop. 56 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)
 • Lovvedtak 61 (2019-2020)

  Innst. 201 L (2019–2020), jf. Prop. 58 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 60 (2019-2020)

  Innst. 201 L (2019–2020), jf. Prop. 58 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om Statens obligasjonsfond
 • Lovvedtak 59 (2019-2020)

  Innst. 201 L (2019–2020), jf. Prop. 58 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter
 • Lovvedtak 58 (2019-2020)

  Innst. 178 L (2019–2020), jf. Prop. 39 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)
 • Lovvedtak 57 (2019-2020)

  Innst. 198 L (2019– 2020)

  Vedtak til lov om endring i sosialtjenesteloven
 • Lovvedtak 56 (2019-2020)

  Innst. 198 L (2019– 2020), jf. Prop. 53 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 55 (2019-2020)

  Innst. 198 L (2019– 2020), jf. Prop. 53 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 54 (2019-2020)

  Prop. 53 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i arbeidsmiljøloven
 • Lovvedtak 53 (2019-2020)

  Prop. 53 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven
 • Lovvedtak 52 (2019-2020)

  Prop. 53 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i permitteringslønnsloven
 • Lovvedtak 51 (2019-2020)

  Prop. 53 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere
 • Lovvedtak 50 (2019-2020)

  Prop. 53 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.
 • Lovvedtak 49 (2019-2020)

  Prop. 53 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i lov om Statens pensjonskasse
 • Lovvedtak 48 (2019-2020)

  Innst. 148 L (2019–2020), jf. Prop. 32 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr)
 • Lovvedtak 47 (2019-2020)

  Innst. 173 L (2019–2020), jf. Prop. 33 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
 • Lovvedtak 46 (2019-2020)

  Innst. 176 L (2019–2020), jf. Prop. 30 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (opplæring)
 • Lovvedtak 45 (2019-2020)

  Innst. 144 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang mv. for Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner
 • Lovvedtak 44 (2019-2020)

  Innst. 161 L (2019–2020), jf. Prop. 5 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven)
 • Lovvedtak 43 (2019-2020)

  Innst. 130 L (2019–2020), jf. Prop. 124 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)
 • Lovvedtak 42 (2019-2020)

  Innst. 92 L (2019–2020), jf. Prop. 80 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)
 • Lovvedtak 41 (2019-2020)

  Innst. 93 L (2019–2020), jf. Prop. 55 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)
 • Lovvedtak 40 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 102 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 39 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 38 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 37 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i vass- og avløpsanleggslova
 • Lovvedtak 36 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 35 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 34 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i bokføringsloven
 • Lovvedtak 33 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i brann- og eksplosjonsvernloven
 • Lovvedtak 32 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 31 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven
 • Lovvedtak 30 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i kringkastingsloven
 • Lovvedtak 29 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i rettsgebyrloven
 • Lovvedtak 28 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i petroleumsskatteloven
 • Lovvedtak 27 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i fjellova
 • Lovvedtak 26 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 25 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i vegtrafikkloven
 • Lovvedtak 24 (2019-2020)

  Innst. 4 L (2019–2020), jf. Prop. 1 LS (2019–2020)

  Vedtak til lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard
 • Lovvedtak 23 (2019-2020)

  Innst. 90 L (2019–2020), jf. Prop. 27 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land
 • Lovvedtak 22 (2019-2020)

  Innst. 73 L (2019–2020), jf. Prop. 105 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)
 • Lovvedtak 21 (2019-2020)

  Innst. 85 L (2019–2020), jf. Prop. 126 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)
 • Lovvedtak 20 (2019-2020)

  Innst. 83 L (2019–2020), jf. Prop. 132 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)
 • Lovvedtak 19 (2019-2020)

  Innst. 84 L (2019–2020), jf. Prop. 3 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i passloven (passgebyr)
 • Lovvedtak 18 (2019-2020)

  Innst. 80 L (2019–2020), jf. Prop. 10 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 17 (2019-2020)

  Innst. 81 L (2019–2020), jf. Prop. 139 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 16 (2019-2020)

  Innst. 82 L (2019–2020), jf. Prop. 134 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)
 • Lovvedtak 15 (2019-2020)

  Innst. 79 L (2019–2020), jf. Prop. 12 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)
 • Lovvedtak 14 (2019-2020)

  Innst. 76 L (2019–2020), jf. Prop. 9 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)
 • Lovvedtak 13 (2019-2020)

  Innst. 63 L (2019–2020), jf. Prop. 6 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)
 • Lovvedtak 12 (2019-2020)

  Innst. 77 L (2019–2020), jf. Prop. 2 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver
 • Lovvedtak 11 (2019-2020)

  Innst. 68 L (2019–2020), jf. Prop. 136 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om opphevelse av omstillingslova
 • Lovvedtak 10 (2019-2020)

  Innst. 62 L (2019–2020), jf. Prop. 141 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)
 • Lovvedtak 9 (2019-2020)

  Innst. 53 L (2019–2020), jf. Prop. 129 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)
 • Lovvedtak 8 (2019-2020)

  Innst. 52 L (2019–2020), jf. Prop. 135 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
 • Lovvedtak 7 (2019-2020)

  Innst. 35 L (2019–2020), jf. Prop. 128 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)
 • Lovvedtak 6 (2019-2020)

  Innst. 37 L (2019–2020), jf. Prop. 127 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)
 • Lovvedtak 5 (2019-2020)

  Innst. 27 L (2019–2020), jf. Prop. 131 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
 • Lovvedtak 4 (2019-2020)

  Innst. 22 L (2019–2020), jf. Prop. 118 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)
 • Lovvedtak 3 (2019-2020)

  Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 2 (2019-2020)

  Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 1 (2019-2020)

  Innst. 21 L (2019–2020), jf. Prop. 142 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

Lovanmerkninger (2)