Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn syv representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1),  Senterpartiet (1) og Sosialistisk venstreparti (1). 

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Då Frp leia justisdepartementet fekk UDI instruks om å vurdere tilbakekall av opphaldsløyvet til 150 eritrearar med bakgrunn i bilete som viste at flyktningar hadde delteke på arrangement saman med representantar for eritreiske styresmakter. Vil justisministeren bruke knappe ressursar på å gjennomføre Frp politikken eller trekke instruksen tilbake?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til utenriksministeren

  Kva gjer regjeringa for å forhindre at menneskeliv går tapt i ei tid då talet båtflyktningar aukar og vintervêret slår inn over Middelhavet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til næringsministeren

  Mener statsråden at han i denne saken ivaretok regjeringens opplysningsplikt som er hjemlet i Grunnlovens § 82, hvor det heter at: “Regjeringen skal meddele Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av de saker den fremlegger»?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til forsvarsministeren

  Vil forsvarsministeren ta initiativ til en raskere saksbehandlingsprosess som ivaretar hensynet til de pårørende på en bedre måte?
 • Spørretimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til næringsministeren

  Konkurransen i verdikjeden for dagligvarer er ikke god nok. Statsråden fulgte nylig opp Stortingets vedtak angående usaklige forskjeller i innkjøpspriser mellom ulike aktører. Statsråden sa i Dagsnytt 18 at han ønsker mer konkurranse i hele verdikjeden, også i leverandørleddet. I meierisektoren er det én dominerende aktør, TINE, som har mellom 70 og 100 prosent markedsandel i flere varegrupper. Hva mener statsråden må gjøres for å få ned maktkonsentrasjonen i denne delen av verdikjeden?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle