Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Statsråden har lenge varslet at det jobbes med en Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser.
  Hvorfor har dette arbeidet tatt så lang tid og kan statsråden gi en dato for når den skal legges frem?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Det kan late til at regjeringen har senke sine ambisjoner for nye Agder fengsel, ved at det nå ikke er tilstrekkelig med midler for å drifte fengslet.
  Deler statsråden undertegnedes forståelse av konsekvensene den økonomiske situasjonen får, for spesielt landets høysikkerhetsfengsel, inkludert Agder?
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  I forbindelse med Stortingets behandling av Riksrevisjonens rapport om elevers rett til opplæring i og på samisk ble det påpekt at rekruttering av lærere med samisk språk er en kritisk faktor i opplæringen. Vil statsråden legge til rette for at aktuelle kandidater som i dag hindres fra å søke lærerutdanning på grunn av kravet om karakter 4 i matte, kan få unntak fra dette kravet?
 • Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Covid-19-pandemien har utfordret nasjonale og lokale myndigheter. På lokalt nivå har vi sett at smittevernlovens krav om å bringe formannskap og kommunestyrer inn i sentrale beslutningsprosesser har blitt erstattet av en ikke-hjemlet kriseledelse med omfattende fullmakter. Stortingets virke har også endret seg. Politikk har for alvor inntatt digitale møteflater. Det har skapt nye muligheter til å delta politisk – i en tid da tradisjonelt politisk engasjement generelt er svekket. Samtidig har smittevernhensyn begrenset tilgangen til tradisjonelle diskusjonsarenaer, som legger premissene for demokratiet vårt. I en krisesituasjon har vi opplevd utfordringer med å gjennomføre demokratiske prosesser, spesielt på lokalt nivå. Vil regjeringen ta initiativ til en samlet og forskningsbasert rapport med erfaringer fra de demokratiske utfordringene og mulighetene som pandemien har utløst?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden bekrefte at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021, vil sikre at tilskuddet for å sikre det psykiske helsetilbudet for synshemmede på Gaustad sykehus legges inn med helårsvirkning i tråd med flertallets presisering om dette ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 og at tilbudet til synshemmede gjøres permanent?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle